De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

291 292 Florenoius dominus de Vorne, 1156??1174. I Dominus Hugo dominus de Vorne et castellanus Zelaudiae, vóór 1190 domioellus, 1200 ridder, verm. tot, 1213, f vóór 1216. Heer Henric, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, verm. 1229??1259, is dood 1261, huwt 1231 een dochter van Jan heer van Cysoing. Hugo de Vorne, verm. 1108. N. N. I Theoderieus, 1174??1188. Hugo, verm. vóór 1190. I I Dominus Theodericu«, dominus de Vorne, castellanus Bartholomeus, Zelandie (1216-1227), verm. sedert 1198, verm. 1199 f vóór 1229, huwt Alveradis (van Cuyck?) en 1203. I Heer Hugo, verm. 1229??1271, door zijn vader met Heenvliet beleend. Hieruit de heeren van dien naam. Heer Aelbrecht, heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, .verm. 3 261??t Dec. 1287, huwt 1° Aleyd (van Loon?), 2° vóór 1280 Katerina de Durbuy. Zij hertr. 1297 heer Wolfaert van Borselen (t Delft 1 Aug. 1299), Zij f 26 Sept. 1328. ex la | ex 2a Mabelia, verm. 1293. I Heer Dirc, verm. 1245??1275. Bartholomeus, verm. 1330. Heer Aelbrecht, verm. 1245??1257. I I Hildegondis, f 5 April 1302, Florens 'huwt 1° Costyn van Renesse, verm. 1261 2° heer Willem heer van en 1271. Brederode, f 3 Juni 1285. Heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, f 1336 of 1337, huwt 1° 1297 Heylewyf, dochter van heer Wolfaert van Bor­ selen, dood 1329, 2° 1332 Elisabeth van Kleef, zij hertr. 1338 Otto van Hessen (f 1368) en f 13 Nov. 1382. ex la Jcr. Aelbrecht van Voorne, heer van Bergen-op-Zoom, f bij het leven zijns vaders 1329 of 1330, huwt kort voor 1325 juvr. Machtild, vrouw van Bergen-op-Zoom, zij hertr. Reinoud van Kleef en t 1343. I Janne, vrouw van Bergen-op-Zoom, huwt vóór 1345 Jan heer van Montjoie, Valkenburg, enz., haar sterfjaar is onbekend. Geen kinderen. stand van zaken, een aardrijkskundige beschrijving van het grondgebied, waarover zij het bewind voerden, vooraf behooren te gaan. Immers nergens is de geographische toestand van ons land in den loop der tijden zoozee r veranderd, als in Zeeland en in de delta van Rijn en Maas, zóó ingrijpend zijn die veranderingen geweest dat een nadere kennis dier voormalige toestanden elke geschiedkundige uiteenzetting behoort te vergezellen, wil men zich niet van te voren blootstellen aan het vormen van onjuiste inzichten en het trekken van ver­ keerde conclusies. De voortreffelijke reconstructieve kaart van Ramaer5), door Dr. A. A. Beekman grootendeels ongewijzigd over­ genomen in den Geschiedkundigen Atlas van Nederland 6), geeft ons een treffend en ?? voor zoover mogelijk ?? betrouwbaar beeld van deze gewesten in de 13e eeuw, wij leeren er het volgende uit. De heerschappij van Voorne werd gevormd door de meest naar het westen gelegen eilanden in de monden ') Zie in vorige noot aangehaald werk. G) Holland, Zeeland en West-Friesland in 1300. 's-Grav. 1916, met drie deelen toelichtenden tekst, zie vooral deel II, bl. 99 vlgg. I I Heer Nicolaes Heer Heynric, van Zweder, verm. Voorscoten, kanunnik, 1320. bastaard?, enz. te verm. 1300. Dom ten Utrecht, verm. tot 1334. I Vrouw Machteld, vrouw van Voorne, na haar vader, f 1370 of 1371. Zij huwde 1323 1° heer Dirc Loef, graaf van Hülehrath, enz.,'2° vóór 1336, Dirk lll,lieer van Valken­ burg en Montjoie, overl. 19 Juli 1346. Geen kinderen. der Hollandsche rivieren, ten zuiden van het vasteland van Holland. Zij werd ten westen bespoeld door de Noordzee, ten noorden door den Maasmond, paalde ten oosten aan de heerschappij van Putten, terwijl ten zuiden verschil- lende stroomen haar van het eiland Schouwen scheidden. De heerschappij bestond in hoofdzaak uit twee aan zee gelegen, door duinen beschermde eilanden, West voorne en Oostvoorne, die door een breed water, de Westerleec (nu: Haringvliet) gescheiden waren. Oost­ voorne'zelf was door de Gote in tweeën gedeeld. Op laatstgenoemd eiland vond men een slot en een kerk­ dorp van dien naam, voorts Briele (aan den Maasmond), later meer binnenwaarts verplaatst (bij Maerlant aan de Gote), hiernaast Rugge, in later tijden bekend door zijn Regulierenklooster. Aan het eiland Oostvoorne werd later het gors, Rockanje geheeten, vastgedijkt. Aan de overzijde der Gote bevonden zich eveneens vele gorzen, die achtereenvolgens ingedijkt werden, met name Zwar tewaal, Hellevoet, Heenvliet, Abbenbroek en (op de hoek van Maas en Gote) .eerst later aan Zwartewaal vastgedijkte gronden, Veechoe c genaamd.