De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: „De Nederlandsche Leeuw'. Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootsohap gratis toegezonden. Bijdragen-eD correspondentie, bestemd voor bet Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve ipen te richten tot den redacteur Dr. TH. R. VALCK LUCASSBN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlijksche contributie voor het lidmaatschap bedraagt ƒ10.— en voor de leden te's Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, ƒ 15.—. Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ƒ 10.— per jaargans'. Postrekening van den penningmeester N». 20910. Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den secretaris Dr.E. J. THOMASBEN & THÜESSINK VAN DEK HOOP, Sweelinchstr. 50, 's Gra­ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen, tot den bibliothecaris, Bleijenburg 5, 's-Gra­ venhage. De Bibliotheek, gevestigd Bleijenburg 5, 's-Graven­ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3—5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. -K TSI0. 12. XLVI' Jaargang. December 1928. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij het artikel: „Bijdragen tot de kennis dermid'deleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland. De heeren van Voorne.' BESTUURSBERICHTEN. Inlichtingendienst. Het verheugt het Bestuur te kunnen mededeelen, dat de ordening van de Bibliotheek en van de talrijke andere aan het Genootschap ten dienste staande bronnen van in­ formatie thans zóóver gevorderd is, dat — onder samen­ voeging van de werkzaamheden der drie secties van het voormaligeDocumentatiebureau — een algemeene inlich­ tingendienst tan behoeve van de leden kon worden ingesteld, welke op 1 Janu ari 1929 in werking zal tredeD. Het Bestuur verzoekt derhalve den leden met aandrang alle vragen op genealogisch, heraldisch en iconographisch gebied voortaan rechtstreeks te richten aan het adres van het Genootschap: Bleyenburg 5, 's-Gravenhage (en dus niet meer aan een der Bestuursleden persoonlrjk) en slechts dan een beroep te doen op de kolommen van het Maandblad, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst mocht bieden. Alle aan dezen dienst gerichte vragen zullen vergezeld moeten zijn van een bedrag van vijftig cent in post­ zegels, bij gebreke waarvan zij onbeantwoord ter zijde zullen moeten worden gelegd. Adreswijzigingen. H. C. DE MAN 's-Gravenhage. Joh. v. Oldenbarneveltlaan 116a. IK. JAN F. STRAATMAN . . . ... Enschede. Laaresch singel 105. H. VAN SOETERMEER Vos Brussel. Rue de la Longue Haie 53. Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland, doo r Dr. HENRI OBREEN. De heeren van Voorne. (Vervolg van XLVI, 301 en slot.) HOOFDSTUK III. Goederen en Rechten. Een kort overzicht van de geographische ligging van de heerschappij van Voorne is^in het begin van het tweede hoofdstuk dezer verhandeling reeds gegeven, hier zal nu een nader onderzoek volgen over de be­ zittingen en de rechten,' welke de heeren daar hadden. De duinstreek van Voorne110) was oude grond111), waarbinnen zich opwassen (gorzen) vormden, die, van lieverlede bedijkt, de oorsprong werden van de uitge­ strekte eilanden, die wij nu nog kennen. De grondheeren in deze streken beleefden dit zeldzame en eigenaardige verschijnsel dat hun grondgebied naar hun believen, d.w.z. door indijkingen, voor uitbreiding vatbaar was, een eigenschap, waarvan zoowel de heeren van Voorne, als die van Putten en die van Borselen, wij zagen dit reeds 112), een dankbaar en nuttig gebruik maakten. Zoodoend e kon hun machtsgebied zich buitengewoon vergrooten, zonder gewelddadige verovering. Het lijdt geen twijfel of de heeren van Voorne hadden, zoodra hun naam in de geschiedenis genoemd wordt, de streek, waaraan zij hun geslachtsnaam ontleenden, in bezit. Deze eerste vermelding dagteekent van 1108, maar reeds drie jaren eerder wordt een parochiepas­ toor van Voorne genoemd 113). Van een verdeeling ll0) Deze naam beteekent waarschijnlijk „voorland'. '') „Bij Ouddorp is een groot aantal Romeinsche voorwerpen ge­ vonden, tesamen met inheemsche waar', zegt Holwerda, Oudheid­ kundige Kaart van Nederland (Den Haag, 1924), bl. 62. '2) Ned. Leeuw, 1927, kol. 365. i») Oork. Holl. I n°. 95.