De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

373 374 7. Madeion Sophie Elisabeth v. d. H., geb. te Am ' sterdam 9 Sept. 1890. Zij huwde te Amsterdam '28 Dec. 1915 Mr. Willem Jan Bernard Besier, geb. te Tiel 13 Juni 1889. Bankier. Zoon van Mr. Willem Jan Jacob en van Johanna Henriette Everts. 8. Leonard v. d. B., volgt Xllter. 9. Adu Saskia r. d. H., geb. te Amsterdam 22 Dec. 1894, aldaar overl. Fbbr. 1902. XII. August van den Honert, geb. te Amsterdam 15 Octob. 1886. Mijningenieur, tot 1919 in Ned. Indië, thans in Zuid Afrika. Bij huwde te Dieren 6 Maart 1913 met Oertruda Isabella Surie, geb. te Amsterdam 21 Sept. 1888, dochter van Antonie* en van Oertruda Isabella Bren der a Brandis. Hieruit: 1. Gertruda Isabella v. d. H., geb. te Sanga Dalem (Borneo) 28 Dec. 1913. '2. Joan laco Hajo v. d. H., geb. te Perlak (Su- matra) 25 Febr. 1915. S.August v. d. H., geb. in N.-I. 20 April 1916. 4. Apollonia Catharina v. d. H., geb. te Meester- Cornelis 4 Juni 1917. 5. Madeion Sophie Elisabeth v. d. H., geb. te Baarn 8 Aug. 1920. 6. Karei Jan v. d. H., geb. te Baarn 8 Maart 1922. 7. Henrica Volrada Julia Elisabeth v. d. B., geb. te Hilversum 12 Juli 1923. Xllbis. Joan van den Honert, junior, geb. te Amster­ dam 11 Sept. 1889. Koopman. Hij huwde te Amsterdam 23 Nov. 1917 met Magda­ lena Helena Asaert, geb. 18 Juli'1890, dochter van Michel Désïré en van Clemence Georgine Louche. ? Uit dit huwelijk sproten: 1. Joan Michel v. d. H, geb. te Westkapelle 22 Mei J919. 2. Elise v. d. H., geb. te Hilversum 19 Aug. 1921. Xllter .Leonard van den Honert, geb. te Amsterdam 29 October 1891. Electro-technisch ingenieur. Mede­ directeur der N. V. ??Van den Berg & Co's Metaal handel' te Amsterdam. Woonde tot 1927 te Hil­ versum, thans te New York. Hij huwde te Amsterdam 23 Sept. 1919 met Anna Caecilia van Lennep, geb. te Amsterdam 12 Juni 1896, dochter van Mr. Ernst en van Johanna Louisa van Eeghen. Kinderen: 1. Bitsaert v. d. H , geb te Naarden 30 Juni 1920. 2. Leonard v. d. H., geb. te Hilversum 29 Nov. 1921. 3. Bobbert v. d. H., geb. te Hilversum 4 Juni 1923. 4. Blodwen Ursula Bose v. d. H., geb. te Engle- wood (New York) 26 Oct. 1928. XI?JS. Cornelis Adriaan Eliza van den Honert, geb. te Amsterdam 24 Sept. 1860. Hij. huwt te Echteld 12 Sept. 1884 met Maria Margrieta Koedam, geb. te Tiel 29 Augustus 1856, dochter van Willem Otto en van Hendrina Maria Cornelia Hol. Uit dit huwelijk: 1. Engelina Henriette v. d. H., geb. 23 Maart 1885. 2. Cornelis Willem Marie v. d. H., geb. 1 Aug. 1889. 3. Wilhelmina Otlelina v. d. H , geb. 27 Sept. 1891. * * # De volgende naamgenooten, die wij niet konden aan­ sluiten, kwamen ons nog onder de oogen: Een ingenieur van den Honard, bij Douay gekwetst in Juni 1710 (Bosscha, Ned. Heldend. te Land. II 367, noot 1). Mr. Hendrich van den Honert, gehuwd met Marga­ retha Temminch. Zij verkreeg in 1749 de buitenplaats ??Hoonvliet' te Voorburg en droeg deze in 1762 met haar man over aan B. A. Welscher (??Die Haghe 1903, bl. 392). Hendrih van den Honaert j.m. huwt in de Klooster­ kerk te 's-Gravenhage 6 Mei 1770 Catharina van Deelen j.d., beiden geb. en won. te 's-Gravenhage. Zij lieten 28 Juli 1771 in de Nieuwe Kerk aldaar een zoon Jo­ hannes doopen. Johannes van den Honert ondertrouwt te 's-Graven­ hage 25 Aug. 1793 met Jacoba Cornelia van Oi/en. Zij trouwden in de Kloosterkerk aldaar 8 Sept. 1793 als j.m. en j.d., beiden geb. en won. te 's-Gravenhage. Hendrik van den Honart j.m. huwt te 's-Gravenhage, op het stadhuis, 29 April 1804 met Petronella Demaree j.d., beiden geb. en won. te 's-Gravenhage. Ir. van Dam van Hekendorp schrijft mij naar aan­ leiding van het medegedeelde in kol. 313: ??Het wapen van van Niel is in ??goud' twee afge ??wende vogels met gekruiste staarten, deze hebben ??nimmer (zoover ik weet) roode koppen gehad. ??Jan Jeremias van Niel was gehuwd met Catharina ??Beuninger (niet: van Beuningen). Deze ouders waren ??te Rotterdam getrouwd 12 Juni 1763. Catharina zelf ??is te Rotterdam gedoopt 7 Januari 1745 uit Coenraad Beuninger, afkomstig uit Duisburg, en Maria van Niel.' In kolom 261 leze men bij het wapen van Vladeracken: in zilver drie ??roode' molenijzers. Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. VAN DAM. Dit register vangt aan in 1685, met ééne doopinschrij ving, eerst in 1690 wordt wederom een doop vermeld, idem in 1691, dan eerst weder in 1695. Voor gegevens betreffende familiën te St. Michielsgestel moet men steeds ook het doopregister van Den Dungen raad­ plegen (zie De Wapenheraut 1902, bl. 345, 524). Het gedeelte van 1685 tot 1742 is in duplo aanwezig, enkele gegevens vullen elkaar aan. Bij het lexicographisch rangschikken bracht ik de ??K' onder de ??C'. Het eerste gedeelte van 1684 (geen doopelingen) tot 1726 is gehouden door Ds. Heyndrick Reynhart Soh nius, het tweede gedeelte vanaf October 1726 is ge­ houden door zijn zoon Ds. Matthias Wilhelmus Sohnius. Ds. P. Bruyst werd te St. Michielsgestel en Gemonde beroepen 12 Juni 1763. Als curiosum geef ik nog de volgende doopinschrijving: 1742, den is alhier in de Kerk gedoopt een kint, waer van de vaeder Rooms is. naem....