De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

53 54 gestorven mijn broeder mr. Anihoni Willemsen van der Aa en is begraven den 13 July. 1639. Op den 11 Mei] s morgens ten half sess e eure is gestorven mijn man saligers broeder Hugo Visch. 1641. Op den 24 Maert Sonnendaechs naer de middach quartier voor twee euren is gestorven mijn moeder Willemtgen Pieters Halling en is begraven den 28 Maert. 1642. Op den 10 Janneari is Reynnier Bisschop, mijn suster Adriana van der Aa soon, naer Hellevoet sluys gegaan om voor oppercoopman op het schip Mastricht nae Oostinie te gaen, doch sijn door contrarye-windt verhindert tot den 22 Maert sijnde Sonnendaechs naer de' middach ten 3 eure in see geloopen. 1644. Op den 22 Aeugusty is de tijding aen de Heere Bewinthebberen tot Rotterdam gekomen, dat mijn neef Reynier Bisschop op den 19 Janneary 1643 op t selfde schyp gaende na Persye voor de stat Gamaron gestorven is en daer aen t lant begraven. 1644. Op den 30 October Manendaechs avonts quartier voor zes euren is gestorven Arent Reynierse Bis­ schop mijn suster Adriana van der A man en is begraven 7 October. 1645. Op 11 September Manendaechs 's nachts te een eure is gestorven Jannetgen Jans mijn ouste broe­ ders huysvrou is begraven 15 September. 1649. Op den 9 Mey Sonnendaechs na de middach te een eure is gestorven mijn broeder Adriaen Wittert en is begraven 14 Mey. 1650. Op den 25 Augusti Donderdaechs avonts ten zes eur is gestorven Cornelis Wesep, mijn suster Anna van der A man, en is begraven den 30 Augusti.' 1652. Op den 31 July Wondaechs avonts ten acht euren is gestorven Adriana Weseps, huysvrou van mijn neef Pieter Bisschop, mijn suster Adriana van der Aa soon en mijn suster Anna van der Aa dochter, en is begraven den 5 Augusti. 1653. Op den 7 Maert Vridaechs s avonts ten half seven eure is gestorven Clemencia van der Aa en is be­ graven den 13 Maert, mijn ouste suster. 1653. Op den 4 Juny Wonsdaechs s morgens quartier voor drie euere is gestorven mijn suster Anna van der Aa, en is begraven 9 Juny. 1653. Op den 4 November Dinkxdaechs is mijn ouste dochter Elisabet Visch getrout met Laeurens dc Langen soon van de heer Adriaen de Langen van der Gou voor de gerechte van Ouwerschie getrout ten overstaan van haer oom Willem Visch en haer beyder neef Willem van der Aa. 1655. Op den 14 Febreari Sonnendaechs smorgens ten half drie eure is mijn dochter Elisabet Visch ver­ lost van een jongedochter in s Gravenhage en is in huys gedoopt van Domine Geesteranus ten overstaen van mijn en Adriaen Paets en is ge naemt Sofya. 1655. Op den 25 Mey smorgens ten half vier eure is gestorven Sofphia de Lange, het kint van mijn dochter Elisabeth Visch, tot mynen huysen en is alhier in de kerck in stilte begraven in t graff van mijn grootevader Pieter Vranken Halling. 1656. Op den 20 April Donderdaechs s morgens te drie eure is mijn dochter Elisabet Visch tot Rotterdam t mijnen huysen verlost van een jongesoon en is Sonnendaechs daeraen binnen mijn huijs gedoopt van neef Domine Verwout ten overstaen van mijn en mijn soon Gerrit Visch en Pieter de Lange in plaats van sijn swager Cornelis 1) de Riemer en is genoemt Jacob. . 1654. Op den 28 Juny Donderdaechs voor de middach . quartier elf eure is gestorven mijn nicht Adriana van der Aa, dochter van Claes Willemsen van der A goutsmit is begraven den 1 July. (Wordt vervolgd.) Annotaties van de verkochte graven en ??van die betalinge der Kercken esterick', overge­ nomen uit het Kerkvoogdijboek van Nijkerk van 1572??1621, door H. MIJNSSEN. In het Kerkvoogdij-boek s) van Nijkerk, van 1572?? 1621, vond ik, onder de jaarlijksche posten van reke­ ning en verantwoording van de inkomsten en uitgaven der kerkegoederen, ook annotaties van de verkochte grafsteden, alsmede van de betaling der grafsteenen of ??estericken' op de graven in de Ned. Herv. Kerk te Nijkerk, welke ik hieronder laat volgen. fol. 12. Item opten 21 Junij anno 1616 hebben Loech Gerritsz. ind Henrick van Vanevelt, als kerckmeisters indertijt, verkofft ain Hen­ rick Loichsz ind sijne erven ein graff daer Suef wert Mouweres Pannekoeck, noest Cat reynna Scholten naest ain gelegen sijnnen, oerkont mijt onse handen onderteickent, actum ut supra. (w.g.) Loech Gerritsz. Henrick van Vanevelt. fol. 12. Item opten 21 Junij anno 1616 hebben Loech Gerritsz. ind Henrick van Vanevelt, kerckmeisters inder tijt, vercofft Jan Petersz. op Hollick ind sijnnen erven ein graff daer noertwert de kerckmuer, Suet Catarynna Scholten naest ain gelegen sijnnen, oerkondt mijt ohse handen onderteickent, actum ut supra. (w.g.) Loech Gerritsz. Henrick van Vanevelt. fol. 12 verso. Opten 21 January 1604 hebben Aernt ten l) Dit moet zijn Abraham, die in 1654 met Johanna de Lange ge­ trouwd was. ») Berustende in het Kerkelijk Archief van de ISfed. Herv. Kerk te Nijkerk.