De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

61 62 geboorte-, trouw- en sterfdata, alsmede die van hare ouders. Bentveld. A. E. RAHUSEN. Engelen (van). Bestaan er nog afstammelingen van deze Bergen-op-Zoomsche familie, waartoe behooren Nicolaas van Engelen, geb. 1699, overl. 1781, rentmeester van en dijkgraaf aldaar, zijn zoon Frederih Ni­ colaas, heer van Nieuw-Strijen, geb. 1721, ovèrl. 1796 en zijn kleinzoon Mr. Carel Benjamin van Engelen van Strijen, geb. 1752? Hoe is het wapen van dit geslacht? Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN VOSS. Hartkamp-Eppenhoff. Omstreeks 1720 werd te De­ venter geboren Johannes Egbertus Hartkamp, zoon van Henricus Hartkamp en Hendricü Eppenhoff. Wat is de juiste datum van zijn geboorte en wanneer huwden zijne ouders? Eventueel gaarne bijzonderheden aangaande deze ouders. Bentveld. A. E. RAHUSEN. Henneveld (van). Hoe is het wapen van deze Bergen op-Zoomsch e familie, waarvan mij een genealogie be­ kend is tot en met de kinderen van Simon van Hen­ neveld, geb. 1743, overl. 1795, raad en rekenmeester van den doorluchtigen Huize van Bergen. Stamvader is Jan Simonsen, van Arnhem, ruiter in de Cie van den ritmeester Ruysch, overl. Bergen op Zoom 11 Sept. 1701. Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN Vos. Hioolen. (XLV, 382). De beschrijving van het wapen is te vinden in ??Navorscher', 626 jaargang, afl. 5, pag. 210, en luidt: Doorsneden: a. een stappend paasch lam, 6. een merk: een omgewende antieke vier, waarvan de verticale staak verlengd is en doorsneden wordt door een heele en een halve (linker)? dwarspaal, de uit­ einden behalve het onderste, voorzien van een dwars paaltje. Helmteeken: het paaschlam. Amsterdam. D.. GILTAY VETH. Krayenhoff. (XL, 83). Daar ter plaatse wordt een vraag gesteld door den heer C. W. v. Dam, die ?? zoo zij werd opgelost ?? de stamreeks dezer familie hooger zou opvoeren. Ondertusschen is er geen antwoord in­ gekomen. Doorziet men de artikelen in Nederl. Adels­ boek 1915 en Nederl. Patriciaat 1915, dan zou demo­ gelijkheid «ot opvoering der stamreeks niet bijster groot zijn ?? toevallige vondsten natuurlijk daargelaten. In mijn volledige Naamlijst der Predikanten van Noord-Brabant (m. s.) teekende ik betreffende den tot heden bekenden stamvader aan: Cornelis Krayenhoff, als kandidaat bevest. tot predikant te Bakel 23 Aug. 1699, verwisselt van standplaats met Henrick van Schaer denburgh en wordt 20 Juni 1700 predt. te Vechel en Erp. Is aldaar overleden 5 September 1729. (De ??Boek­ zaal' van dat jaar bezit ik niet, ook niet van 1730, mogelijk dat deze uitsluitsel geeft). Den geboortedatum en -plaats kon ik niet aanteekenen. Maar wel noteerde ik: ??zijn broerszoon Jacobus werd predikant te Apel­ doorn'. Dezen Jacobus nu vinden wij terug in v. d. Aa's Biog. Wdb. en in de Bie en Loosjes, Biogr. Wdb. II, 285, op: Jac. Crajenhof. De laatste schrijvers zijn iets uitvoeriger dan v. d. Aa en' vermelden hem als om­ streeks 1698 te Doetinchem geboren. Hij werd predt. te Ursem in N. H. 6 April 1727, Apeldoorn 18 Dec. 1735, ontzet uit zijn ambt (??geweerd') in 1749. Jhr. H. H. Röell, die in Navorscher 1905, bl. 667??670 de predikanten van Apeldoorn beschreef, geeft óók op: ??geboren te Doetinchem'. Waarom hij geweerd werd en wat hem verder wedervoer kan ons koud laten, maar wel geeft ons de aanduiding ??geb. te Doetinchem' mogelijk een aanwijzing in welke richting voor de op­ voering der stamreeks moet worden gezocht. Alphen a. d. Rijn. W. M. C. REGT. Loman-Stoop. (XLV, 383). Ds. Jan Christiaan Loman huwt 1° te Bodegraven 23 Juni 1814 met Maria Wil helmina Stuntz, oud 30 jaar, wonende te Amsterdam, dochter van Johan Christoph S., overleden, en van Alida Jacoba Spijker, te Amsterdam in leven. ?? Loman huwde 2° te Bodegraven 13 Juni 1818 met Catharina Maria Stoop, geb. te Bodegraven 17 (of 19) Sept. 1790, overl. te Gouda + 1869, dochter van Dirk Stoop en van Antje Kley, beiden vóór 1818 overleden. Ds. J. C. Loman's schoonvader was dus niet Joh. Bern. Stoop. A. a. d. R. W. M. C. R. Noorle (van). (XLVI, 31). Volgens het wapenboek van v. Rijckhuysen te Leiden (Gem. Arch.) is het wapen van Noorle (+ 1740): zilver met een aanz. ossenkop tusschen 4 figuurtjes die het meest gelijken op koren­ aren (2??2), R.en L. van den neus. Kleuren? Eene af­ beelding bevindt zich in het Wapenboek van denzelfde in de Bibliotheek van den Hoogen Raad van Adel. Breda. STEENKAMP. Pierraert-Gosense. Op 15/2/1643 trouwden te Haarlem Mattheus Bastiaense Pierraert en Elisabeth Oosense (Goo zens). Wie weet nadere bijzonderheden van dit echtpaar. Bentveld. A. E. RAHUSEN. Schadden. Gezocht wordt het voorgeslacht van Ds. Albertus Schadden, geb. te Goch 13 Oct. 1706 (volgens het lidmatenboek van Roosendaal N.B.), overl. te Roo­ sendaal 1 Febr. 1788. (vgl. Tijdschr. v. N.B. Gesch., Taal- en Letterk. III 118). Volgens familieoverlevering zouden zijn ouders zijn: Jacob Sch. en Mechelina van de Kerkhoff. Een broeder van hem zal zijn Ds. Johannes Hermannus Sch., volgens Romein, Pred. in Drente: geb. te Goch, broeder van Albert en kleinzoon van Albert, predikant te Vuren, Garderen en Hoogeveen, overl. ald. 30/31 Jan. 1779, oud 58 jr. 4 md. en 4 dg. Die groot­ vader Albert zal dan vermoedelijk zijn Ds. Albertus Schadd, blijkens Ned. Leeuw XXIII, 302 'en XXXIII, 350 pre­ dikant te Dieden en Wamel, zoon van Caspar, schepen te Goch, geb. 1661 en vader van Ds. Johan Nicolaas te Druten en Afferden, en identiek met ??Albertus Schad­ den, Gocha Clivensis' die in 1693 als student te Fra neker werd ingeschreven.?? Bekend is nog: Ds. Johan Hendrik Schadd te'Zandvoort, die in Hoorn 1777??1782 drie kinderen bij Maria Fabritius liet doopen en een familie Schadd{e) teTiel, vgl. Ned. Leeuw XXVIII, 212,