De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

63 64 XXX, 146 en XXXII, 120, 169. ‚?? Wie vult het boven¬≠ staande tot een geregelde stamreeks aan? Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN Voss. Smith. (XLVI, 32). Van de gevraagde 8 kwartieren kan ik het volgende meedeelen. 1. John Smith, geb. te Londen. 2. X Ann Pennington, geb. te Londen. 3. N. N. Baker te Abbington (? niet nader aangeduid). 4. X v√≥√≥r 1749 N. N. 5. Oerard Diderik van Hoey, geb. Maastricht 6 Aug. 1722, kapitein in het regiment van L*. Gen. de Ville gas, overl. 's-Gravenhage 28 Dec. 1790, tr. ald. 19 Aug. 1749 6. Agatha Sophia van Ouerveldt, geb. 'sGravenhage 19 Juli 1729, overl. 5 Dec. 1793. 7. Lodewijk Johan Baptist des H. R. Rijks ridder Sweerts de Landas, vrijheer van Oirschot en Best, geb. den Bosch 4 Sept. 1727, ontv. van conv. en lic. te Nij¬≠ megen, overl. 18 Juni 1809, tr. Gorinchem 15 Dec. 1750 8. Sara van Barneveld, geb. Gorinchem 3 Oct. 1731. Van de vier laatstgenoemden zijn mij ascendenten bekend, alles uit gedrukte bronnen en familiepapieren. Baarn. H. W. VAN TRICHT. Spaer. Elsabe Spaer, geb. te Zwolle 1/5/1724, was een dochter van Henricus Spaer en Magteld Schukking. Wanneer en waar werd haar vader geboren en wanneer en waar overleed hij ? Zijn er nadere gegevens over de familie Spaer bekend? Bentveld. A. E. RAHOSEN. Tright (van). (XLV, 383). Deze predikant behoorde tot de Z. Bommelsche familie van Tricht en voerde dus in zilver een rood hart, waaruit een goud patriar¬≠ chaal kruis oprijst. Helmt: het kruis. A. a. d. B. W. M. C. R. Uden. Den 27 Maart 1765 huwde te Rysum Engelina Uden met Ds Eggo Ulphard Ihoden von Velzen, predi¬≠ kant te Marienchor, Neermohr, Rysum en Midlum. ‚?? E. Uden is geb. te Yemgum 3 Juli 1743, overleden te Rysum 17 Nov. 1778, dr. van Hayke Coenen Uden en Anna Bras. Welk wapen voert deze familie Lden, afkomstig uit Oost-Friesland ? Zeist. G. HAITSMA M√?LIER. Wiersma. Welke geneal. bijzonderheden zijn bekend omtrent de Wiersma'1 s die als wapen voerden: gedeeld, r. de halve Friesche adelaar, l. 3 klaverbladen, paalsge wijze geplaatst? Ulrum. R. VAN DELLEN. Wijdenbrug(ge ) (van). Rietstap geeft een wapen van het geslacht van dezen naam met de bijvoeging ‚??Amsterdam'. Nu zijn mij van deze zelfde familie op¬≠ volgende vertegenwoordigers bekend oudtijds in het Bentheimsche (stamvader: Berent v. W., landschrijver van Bentheim, gehuwd te Bentheim 19 Juni 1642 met Anna Martha Pruisz van Oldenzaal), later te Harlingen. De laatste mij bekende is Pieter Berent v. W., ged. Harlingen 17 Jan. 1758, in 1788 ritmeester te Coevor- den. Zijn er inderdaad leden van dit geslacht te Am¬≠ sterdam gevestigd geweest? Zoo ja, welke? Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN Voss. Wijntjes. Wie zijn de ouders van Dirck Wijntjes, van Orsoy, burger te Dordrecht 1685, gehuwd met Jacomijntje Moll (o 's Hage 25 Aug., te Dordt 1 Sept. 1686)? Hunne kinderen, te Dordt gedoopt, heeten: Sibilla, Aletje, Barent (ged. 17 Aug. 1691, geh. 1¬į met...., 2<> Dordt 2 Mei 1734 met Margarita Meertens) en Adriaen. Bloedverwanten zijn wellicht: Sibilla W. j.d. van 't Kleefsche, geh.' 's Hage 27 Apr. 1755 met Fredrik Sijfferi van Venlo, Aleita W. j.d. van Gouda, o. 's Hage 3 Apr. 1689 met Mathieu Picar uit Frankrijk, Barent W. j.m. van Kampen, huwt ald. 4 Sept. 1695, Adriaen W. j.m. van Kampen, huwt ald. 24 Jan. 1702, Pieter W. j.m. uit Duitschland, huwt 's Hage 4 Mei 1721 Maria de Clee j.d. uit Frankrijk en: Maria W. j.d. uit het land van Cleeff, o. 's Hage 21 Oct. 1725 met Bernardus Sluyler van 's Hage. Behoort hij tot het muntmeestersgeslacht, door den heer van Romondt behandeld in Ned. Leeuw 1915 en 1916, alwaar een aantal der bovengenoemde personen, als niet aan te sluiten, worden vermeld? Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN VOSS. Gevraagde wapens. A. Een transportacte van het ‚??Huis den Toll' te Koudekerk (opdracht van P. J. van der Laan aan N. Holiius en Honselaarsdijk, 1733) heeft als aanhangend zegel het volgende wapen. Ge¬≠ deeld: a. de friesche adelaar, b. in blauw een.... ? gol¬≠ vende dwarsbalk, vergezeld in het hoofd,, van een ? spoorrad (5 puntig, met een spitsruitje aan den boven¬≠ kant, herald, rechts) en in den voet van een.... ? wereld¬≠ bol', het kruis omlaag. Van wien is dit wapen? Mogelijk van de familie Spoors? B. Het oude huis Rhijnenburg te Hazerswoude heeft in den gevel een wapensteen, waarop een alliantiewa¬≠ pen. Het mannel. wapen is doorsneden, van zilver? op groen? en een springend hert over alles heen. Het vrou wel. schild (ruit) heeft 3 papegaaien. Alles geplaatst onder een helm. Helmteeken: een hertsgewei. Jaartal 1614. Van welke famili√ęn zijn deze wapens? Alphen a. d. E. W. M. O. REGT. INHOUD 1928, N¬į. 2. Bestuursberichten. ‚?? Deventer geslachten. Bijdrage tot de genea¬≠ logie Jacobson en ten Brink, door Mr. H. Kronenberg en Jhr. H. H. R√∂ell. ‚?? Fragment-genealogie Wachtels, door Mr. H. Waller. ‚?? Een familieregister Visch-de Lange, Botterdam 1620‚??1736, medegedeeld door Dr. E. Wiersum. ‚?? Annotaties van de verkochte graven en ‚??van die betalinge der Kercken esterick', overgenomen uit het Kerk voogdijboek van Nijkerk van 1572‚??1621, door H. Mijnssen. ‚?? Kijn landsche familiewapens, medegedeeld door W. M. √?. Regt. ‚?? Van Borselen Een antwoord door Dr. Henri Obreen. ‚?? Korte mededee lingen: Takkebossen of Hermelijnstaarten? Sohuur-Nassau la Lecq, Adelsgunst, Waterschapswapen. ‚?? Vragen en Antwoorden: Bigven burgh (van), Boutius, Bruijn, Dinter (van), Engelen (van), Hartkamp Eppenhoff, Henneveld (van), Hioolen, Krayenhoff, Loman-Stoop, Noorle (van), Pierraert-Gosense, Schadden, Smith, Spaer, Tright (van), Uden, Wiersma, Wijdenbrug(ge) (van), Wijntjes. ‚?? Gevraagde wapens. DE NED. BOEK- EN STEENDRUKKERIJ, V/H H. L. SMITS.