De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: â??De Nederlandsche Leeuw'. Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aait de leden van het Genootsohap gratis toegezonden. Bijdragen en oorrespondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te riohten tot den redacteur Dr. TH. E. VALCK LTJOASSKN, huize S^arrenheide, Driebergen. De jaarlijksche oontribntie voor het lidmaatschap bedraagt Æ?10.â?? en voor de leden te's Gravenhage, die de wekelijkeohe portefeuille ontvangen, Æ? 15.â??. Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van Æ? 10.â?? per jaargang. Postrekening van den penningmeester 20910. Correspondentie betreflende het Genootsohap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den secretaris Dr. B. J. THOMASSEN a THUESBINX VAN DEB HOOP, Sweelincksir. 50, 's Gra­ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksche portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen, tot den bibliothecaris, Bleigenburg 5, 's-öra ve/ihage. De Bibliotheek, gevestigd Bleijenburg 5, 's-öraven hoge, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3â??5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. TN°. 3. XLVJ0 Jaargang . Maart 1928. BESTUURSBERICHTEN. Tot lid is benoemd: U. J. HEEKMA VAN Voss . . . Roosendaal (N.-Br.) Vughtstraat 12. Adreswijzigingen. D. C. VON BÃ?LOW ........ Lugano (Zw.) Villa Bülow. N. M. H. VAN DEB BURG Doorn. Boschlaan 7. Jhr. R. E. DITTLINGER Brussel. Square Marie Louise 23 (tijd.). Jhr. G-. A. A. JUST DE LA PAISIEH.ES . 's-Gravenhage. Denneuieg 52. R. H. M. VERSPYOK Wassenaar. Hotel Kasteel Oud Wassenaar (tijd.). H. C. M. E. VAN SOETERMEER Vos . . 's-Qravenhage. lïiouwstraat 54 (tijd.). De Havezath e â??De Woolbeek ' en hare oudste bewoners, door J. R. baron VAN KEPPEL. De Woolbeek] ook Woelbeke, Woldenbeke of Weldenbeke genoemd, was van oudsher eene adellijke huizinge, ge­ legen op ongeveer 1^ K.M. westelijk van het dorp Laren en 5 K.M. noordwestelijk van Lochem. De naam duidt op een beek, die door of langs het woud stroomt en werkelijk kronkelt hier dan ook een beek, die achtereenvolgens de namen draagt van Ver woldsche Molenbeek noordoost van Laren, Harfsensche beek in de buurschap Harfsen onder Gorssel, en Eef sche beek in'de buurschap Eefde en die eindelijk haar water stort in de Polbeek, die zich bij het fort de Pol beneden Zutp&en in den IJssel ontlast. Ook thans nog is deze streek boschrijk te noemen, al is er in den gewonen zin van wouden geen sprake meer. Dat hier vroeger groote wouden waren is echter at te leiden uit de namen van het naburige Laren, meervoud van Lao = woud, Lochem d.i. Lao hem = huis bij het woud, Verwolde = vóór het woud, enz. Aan de zuid-oostzijde begrensd door de hoogere gron­ den van den Wester-enk vindt men langs de boorden van bovengenoemde beek uitmuntende bouw- en wei­ landen, die aan de geheele omgeving een zeer welvarend aaïfzien verleenen. Hoewel van eigenlijke versterkingen geen melding wordt gemaakt, is het toch wel aan te nemen, dat het huis de Woolbeke, als woning en verblijf van edellieden, de toenmaals noodig geachte middelen tot wering van ongenoode gasten niet zal hebben gemist. Een streng van bovengenoemde beek omgeeft nog heden ten dage de plaats waar eertijds huis en hof ge­ staan hebben en voor eenige jaren waren de vroegere grachten rondom de huisplaats nog aan te wijzen, zoo­ dat men meent dat zelfs een dubbele gracht het huis moet hebben omgeven. Van de grootte van dit goed is ons weinig bekend, ongetwijfeld was het oorspronkelijk allodiaal of eigen goed, doch is later een leen van den huize Nettelhorst geworden. Doch ook de Woolbeke zelve had een vrij a inzienlijke leenkamer en nog omstreeks 1820 behoorden daartoe drie groote boerderijen en een viertal kater­ steden, waarvan het geheele jaar door een man heere­ diensten op de Woolbeke te vervullen had. Ook had men aan het huis zelve een groote boerderij en nog eene in de buurschap Harke onder Markelo. Van den oorspronkelijken bouw of stichting is, evenals van de meeste oud-adellijke havezathen, niets te vinden, en ook van de vroegste bewoners zouden wij weinig weten als ons de leenregisters van andere goederen daarbij niet te hulp kwamen. Vermoedelijk heeft in over-oude tijden de Woolbeke behoord tot de bezittingen van het Huis Keppel en is het evenals Verwolde daarvan wel­ licht door broedersdeeling afgesplitst.