De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

75 3°. Anna ten Brink, ged. Deventer 4 Juli 1647, begr. aldaar Lebuinuskerk 7 Mei 1731, huwt Deventer 8 Aug. 1671, ondertr. 15 Juli (in de acte heet zij Anna Jacobs evenals bij den doop van hare kinderen, doch komt ook als Anna ten Brink voor) Bereid Dapper, ged. Deventer 27 Sept. 1640, begraven aldaar Le­ buinuskerk 27 Juni 1707, lid van de gezwo­ ren gemeente te Deventer voor de Assenstraat 1681â??1702, provisor van het Groote Gasthuis, weduwnaar van Beinira Verstege en zoon van den gemeensman Bitter Dapper en van Chris tina Elsinck. 4e. Wolter, volgt V. 5e. Jacob, ged. Deventer 13 April 1654. V. Wolter ten Brink, ged. Deventer 30 Jan. 1649, be­ graven aldaar Lebuinuskerk 30 Jan. 1725, lid van de gezworen gemeente te Deventer voor de Assenstr. 1675â??16.76, Bergstr. 1701â??1702, griffier van de ridderschap van Overijssel vanaf 15 April 1707, huwt naar buiten geattesteerd 25 Oct. 1685, on­ dertr. Deventer 10 Oct. (in de acte heet hij Wol terus ten Brincke soon van wijlen Jacob Jacobsen ten Brincke) Elisabeth van Lennep, ged. Deventer I Sept. 1664, begraven aldaar Lebuinuskerk 25 Dec. 1730, dr. van burgemr Johan van Lennep en van Anna van Suchtelen. Uit dit huwelijk: le. Hermanna Aleida ten Brink, ged. Deventer 22 Aug. 1686. 2°. Johan Abraham ten Brink, ged. Deventer 6 Nov. 1687, begr. aldaar Lebuinuskerk 22 April 1709. 3e. Jacob ten Brink, volgt VI. 46. Aleijda ten Brink, ged. Deventer 13 Dec. 1692, begr. aldaar Lebuinuskerk 29 Mei 1769, huwt Deventer 13 Dec. 1716 Waalsche kerk, ondertr. 28 Nov. Christoffel Ussel, kapitein der artillerie 13 Nov. 1717, ged. Deventer 23 Dec. 1688, begraven aldaar Lebuinuskerk 19 Febr. 1761, zoon van luit.-kol. Hendrik Ussel en van Aleijda Margaretha Bruijns. 5e. Qijsbert ten Brink, I. U. D., ged. Deventer 2 Nov. 1698, begraven aldaar Lebuinuskerk 4 Mrt 1745, ingeschreven aan het Dev. Athenaeum 25 Sept. 1715, van 1719â??1745 lid van de ge­ zworen gemeente te Deventer voor de Bis schopstr., griffier van de leenen van Overijssel, als hoedanig hij 10 Juli 1722 den eed aflegde. VI. Jacob ten Brink, I. U. D., ged. Deventer 9 Juni 1690, begraven aldaar Lebuinuskerk 14 Sept. 1757, ingeschreven aan het Dev. Athenaeum 17 Febr. 1706, van 1712â??1716 lid van de gezworen ge­ meente voor de Bergstraat, van 1716 â??1757 burge­ meester van Deventer, cameraar, raad en generaal meester der munt, gecommitteerde ten landdage van Overijssel en tot den Raad van State, huwt Deventer 14 Juni 1716 Waalsche Kerk, ondertr. 30 Mei Mechteld Theodora Ussel, begraven Deventer II Nov. 1751 in de Lebuinuskerk, dochter van luit. koL Hendrik Ussel en van Aleijda Marga­ retha Bruijns. 76 Test. van Jacob ten Brink en Mechteld Theodora Ussel. Zie boek van geopende test. I 324. Dev. Archief. Uit dit huwelijk: le. Silvester Aemilius, volgt VII. 2e. IV illem Arnold ten Brink, ged. Deventer 2 Oct. 1718, begraven aldaar Lebuinuskerk 16 Oct. 1719. 3°. Willem Arnold ten Brink, ged. Deventer 19 Oct. 1719, begraven aldaar Lebuinuskerk 13 April 1722. 4e. Jan Abraham ten Brink, ged. Deventer 29 Dec. 1720, begr. aldaar Lebuinuskerk 4 Juni 1735. 58. Christoffel Theodorus ten Brink, ged. Deventer 15 Febr. 1722. 6e. Willem Arnold ten Brink, ged. Deventer 10 Oct. 1723, begr. aldaar Lebuinuskerk 9 Oct 1726. 7°. Anna Susanna ten Brink, ged. Deventer 8 Mrt. 1725, begraven aldaar Lebuinuskerk 25 Nov. 1788, huwt Deventer Fransche Kerk 10 Mrt. 1748, ondertrouw 24 Febr. Adam Persoon, I. U. D., ged. Deventer 29 Jan. 1726, f 11 Januari, begr. Deventer Lebuinuskerk 15 Jan. 1801, bijna 75 jaar oud, ingeschreven Dev. Athenaeum 25 Sept. 1741, Harderwijk 16 Sept. 1743 en en 15 Mrt 1745, lid van de gezworen gemeente te Deventer voor de Polstraat 1743â??20 Sept. 1787, toen ontslagen, rentmeester van het ka­ pittel van Lebuinus, schout van Colmschate, zoon van den Deventer burgemr Antonij Joan Persoon, I. U. D., en van Hendrica Jordens. 8e. Beatrix Antonia Henrietta ten Brink, ged. De­ venter 6 Aug. 1726, begr. aldaar Lebuinuskerk 4 Juni 1735. 9e. Willem Arnold ten Brink, ged. Deventer 11 Jan. 1728, begr. aldaar Lebuinuskerk 30 Juli 1728. VIL Silvester Aemilius ten Brink, I. U. D., ged. De­ venter 9 Sept. 1717, begraven aldaar Lebuinus­ kerk 9 Febr. 1754, ingeschreven als student aan het Dev. Athenaeum 6 Febr. 1733, Utrecht 1737, lid van de gezworen gemeente te Deventer voor de Bergstr. 1734â??1753, griffier van de leenen van Overijssel, rentmeester van de proostdij en van de Boedekeriaansche goederen, huwde 2 Sept. 1739 Kampen, ondertr. Deventer 15 Aug., attest naar Kampen 30 Aug., Anna Mechteld Eoelinck, ged. Kampen 5 Sept. 1717, begr. Deventer Le­ buinuskerk 8 Juli 1796, dr. van Herman Willem Roelinck en van Anna Maria Eekhout. Test. van S. M. ten Brink en van A. M. Eoelinck d.d. 19 Juli 1742, geopend 12 Mei 1762, boek van geopende test. II 141. Dev. Arch. Vrouwe A. M. Eoelinck wed. ten Brink ver­ koopt haar hof buiten de Brinkpoort 18 Juli 1783. Dev. renuntiatieboeken. Uit dit huwelijk: 1°. Jacoba Willemina Aleijda ten Brink, ged. De­ venter 6 Juni 1740, begr. Lebuinuskerk aldaar 7 Sept. 1745. 2*. Anna Maria ten Brink, ged. Deventer 16 Juli 1741, huwt Colmschate 19 Febr. 1771, ondertr. Deventer 31 Jan. Absalon Verburg, ged. Gouda