De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

107 108 Blijkens éen genealogie, uit een familiebijbel, opge­ maakt 15 Deo. 1678 en iu de Notulen opgenomen, was Hendrik de Koning van Antwerpen te Dordt gekomen. Hij wordt reeds vermeld '28 Juni 1585, toen hij boete kreeg van het Serment 1) wegens vrijwillig uittrekken met de burgervendelen (zoo bang was men voor het privilegie). In 1588 weigert hij in de munt te komen werken en gaat zonder verlof anno 1591 te Kampen in de munt werken, waarvoor hij opnieuw gestraft wordt. Den 20 Jan. 1592 heet hij goudsmid en wordt weder in genade aangenomen. Als meester-munter op de 2e Brabantsche plaats komt hij 1594 voor, vertrekt naar Parijs, maar komt ten slotte terecht in de Raamstraat te Rotterdam, waar hij 10 Juli 1617 overleed, oud 72 jaar. Zijne kinderen volgen van A tot F. « A. Jan de Koning wordt knaap 27 Mei 1604 op zijn vaders plaats en overlijdt zonder kinderen. B. Adam de Koning wordt meester op de 2e Bra­ bantsohe plaats in opvolging van zijn vader, toen deze naar Frankrijk ging, den 25 Maart 1601 en doet zijn meesterproef op die plaats 12 Mei 1601. Hij sterft vóór zijn vader, omstreeks 1615, waarna deze 2° plaats gedurende 60 jaar ledig blijft staan, totdat Samuel rem Hoogstraten zijn erfrecht ontdekt. C. Isaak Ludwig de Koning wordt knaap op de 16e Hollandsche meesterplaats bij den meester-munter Jan van den Bergh den 28 Aug. 1604. Bij testament krijgt Isaak omstreeks 1620 de plaats van zijn meester, alias van den Putte genoemd. Geïnstalleerd 24 Oct. 16-20, overleden 24 Oct. 1670. Deze Isaak had dus ook het recht op de 2° Brabantsche plaats, afkomstig van zijn broeder onder B. Zijn zoon Cor­ nelis de Koning werd knaap bij zijn vader 5 Jan. 1621 en moet vóór zijn zuster zijn overleden of jonger geweest zijn, tenminste Mayke lsaacs de Koning krijgt later de rechten op de 169 en de 2e Brab. plaats. Mayke was vroeger gehuwd met, Dirk van Hoogstraten, den zilversmid (III in Ned. Patr.), bij wien zij meerdere kinderen kreeg, waarvan er 3 volgen (a-??c). Van deze kinderen was voogd een oudoom David Hendrikse de Koning te Rotterdam (zie I'). Toen er dus sprake was van een munter­ plaats, was Dirk v. Hoogstraten reeds overleden. D. Rombout de Koning overleed als jongman te Colian? E. Hendrik de Koning overleed als jongman te Parijs. F. David de Koning, geboren te Antwerpen 27 Feb. 1584, komt met zijn geheele familie omstreeks Aller­ heiligen 1585 naar Dordt. Dit bericht uit den fami­ liebijbel klopt niet met de registers, daar zijn vador reeds 28 Juni in Dordt was, wellicht moet 1585 veranderd worden in '84. David woonde aldaar tot 1602 en vertrekt evenals zijn vaderen broeder Hen­ drik naar ??Frankrijk in Parijs', komt 1604 naar Rotterdam ten huize van zijn ouders wonen en huwt aldaar 9 Sept 1612 Anna Graven. Zijn oudste zoon, geb. te Rotterdam 6 Maart 1617 om 8U smorgens, pretendeert later op een meester­ plaats, waarop hij evenwel geen recht had, daar die toebehoorde aan zijn nicht. Deze, zijn 3' kind, werd ') Het Serment was de vergadering der officieren of hoofdambte­ naren van de munt. De munters vormden een staat in den staat en konden alleen voor hun eigen rechters terecht staan. Zij hadden vrij­ dom van krijgsdienst en belastingen in welken vorm ook. geboren te Rotterdam in de Bagijnestraat. ?? Zijn dochter Hester de Koning Davidsdr huwt later met den boekhandelaar en schilder Frans van Hoogstraten (zie b). a. Samuel van Hoogstraten, de oudste zoon van Dirk bij Maria de Koning Isaa<,sdr, werd de meest be­ kende dér drie schilders. Hij trouwt te Dordt 18 Juni 1656 met Sara Balen, dochter van Cornelis bij Elisabeth Dorsten en alzoo een neef van Matthijs Balen Jansz. (Beschrijving van Dordrecht blz. 1055). Samuel wordt meester-munter op de 168 Holl. plaats als opvolger van Isaak de Koning 22 Mei 1656. Hij schildert de munters in 1657 en nogmaals in 1674, waarvoor hij 15 gulden per hoofd krijgt, te­ vens was hij dichter. Als provoost wordt hij ver­ meld tusschen 5 Oct. 1659 en 20 Nov. 1675, de ??Gulden Anotaties' in het archief zijn van zijn hand, waaruit blijkt dat hij ook in het oude archief der munt goed thuis was, althans hij ontdekt zijn recht op de 2° Brabantsche plaats, afkomstig van Adam de Koning, vermeld onder B. In de verga­ dering van de Sermente bewijst hij 3 Febr. 1674 zijn rechten, waarna hij deze 2e Brab. plaats, met volkomen toestemming van zijn broeder Francois en zijn zuster Dina, overdraagt aan den echtgenoot van deze laatste, namelijk zijn zwager Hendrik de Vos. De 16e Holl. plaats gaat 23 Sept. 1680 over op Frans van Hoogstraten als naastgerechtigde. Uit dit alles ontstaat een reeks twisten, waarin Frans zijn rechten ook op de 2' Brab. plaats blijft betoogen (hoewel hij zelf tot de overschrijving op de Vos had meegewerkt) en waaraan al deze bizonderheden zijn te danken. b. Frans van Hoogstraten (IV in Ned. Patr.), de boek verkooper en schilder, had tot oudsten zoon David, die Medisch Dr. wordt en een jongeren zoon Jan, ? die in 1583 21 jaar was. Na door afstand van Samuel in het bezit gekomen te zijn van de 16° Holl. plaats, doet hij alle moeite deze te verkoopen, wat echter niet geoorloofd was. Clandestiene verkoopen waren reeds toen echter gebruikelijk. Een eerste openlijke ver koopactie 16 Febr. 1683 aan Dirk Spruyt te Dordt wordt door het Serment geweigerd, omdat Spruyt ??zoo'n groote familie had', wat in verband stond met de vrijdommen. Per request van Nov. 1686 brengt hij als gegadigde aan Jacob Keur, boek­ drukker te Dordt, waarbij als argument ten zijnen gunste tevens wordt aangevoerd, dat deze drukker is van den Staten Bijbel. Tenslotte verkoopt niet Frans, maar vraagt Samuel van Hoogstraten 27 Febr. 1688 de plaats te mogen overdragen op Antonie Repelaer, den burgemeester van Dordt, wat gelukt, want wij vinden deze in Juni 1688 als meester-munter op die plaats. Het schijnt dus alsof Frans zijn verkregen rechten weder aan Samuel heeft overgedaan, maar in werkelijkheid zal het geweest zijn om zooveel en zoo gemakkelijk mogelijk geld uit de zaak te slaan in onderling overleg. c. Dina v. Hoogstraten huwt Hendrik de Vos en over­ lijdt in het boekjaar 1704??1705. Hendrik was een zeer geëerd man onderzijn collega's. Knaap bij zijn zwager op de 16e plaats 21 Oct. 1657, wegens zijn