De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

109 110 bekwaamheid ingeleid in de muntkamer 1658, doet meesterproef op de 2e Brab. plaats 16 Nov. 1675 en sterft 1706â??7. Tijdens de twistperiode wordt hij 8 Maart 1682 in- de Mennonietenkerk, waar zijn zwager Irans diaken was, openlijk door deze voor dief geschol­ den. Deze laatste herhaalt dit 7 Juni 1682 op â??boel­ tjes kaaidijkje' waar Hendrik de Vos voor weesdief wordt uitgemaakt. De Vos eischt alsnu zijn ver­ vallenverklaring van het diakenschap en zal deze zaak wellicht tot de verhuizing van Frans v. H. uit Dordt hebben bijgedragen. Gedeeltelijke bevestiging van het voorgaande is te vinden in het protokol van Not. J. Verschueren te Rotterdam 25 April 1679. Dirk van Hoogstraten (III) had dus niets met de munt te maken en trans (IV) heeft daar nooit zijn meesterproef gedaan, zoodat beider kwaliteit van provoost geschrapt moet worden. Annotaties van de verkochte graven en â??van die betalinge der Kercken esterick', overgenomen uit het Kerkvoogdijboek van Nijkerk van 1572â??1621, door H. MIJNSSEN. (Vervolg van XLVI, 56). fol. 32 verso. Annotatie der vercoffte groven, op het Choer begraven Anno 1604. â?? Hermen Otten, van haer Suster Nennekens graff ontvangen .... X gulden den 16 Maij. â?? Van Suster Aeltgen Brants grafï X gulden den 6 Julij. â?? Van Evert Coipsz. graff X gulden den 9 Augusti. â?? Wilhem Aertsz, van sijn vrou Rijckts graff X gulden. â?? Rijckt Henricksz. d'ionge, van sijn vrou Geertgen graff X gulden. â?? Carel Bentijnck, van sijn broder Sanders graff gul. â?? Henrijck reijersz., van sijn dochters graff gul. â?? Gijsbert Henricksz gul. â?? Lijsgen Wijldemans gul. â?? Frederick van Nijvelt gul. â?? Gerrit Wulfersz gul. â?? Tuentgen van Groningen gul.2) fol. 37verso. Annotatie der vercoffte groven, op het Choer begraven Anno 1605. â?? Henrick reijersz., van sijn dochters graff ontfangen IIII gl. III st., noch V gul­ den XVIII stu. â?? Van Lijsgen Wijldemans graffe XX gulden. â?? Van Tuentgen van Groningen graff X gulden. â?? Van Frederick van Nyvelts graff. . . ' t X gulden. â?? Van Maes Heijmen graff X gulden. â?? Van Joffer Soudenbalch graff X gulden. â?? Van Gerritgen Mens van Coten graff X gulden. â?? Van Germen peters grafï X gulden. â?? Van Elbert Otten graff X gulden. â?? Van Gijsbert Henricksz. graff IX gulden. rest aen Jelis Loichsz. I gulden. â?? Van Gerrit Wulfersz X gulden. â?? Henrick reijer kijllensz X gulden. â?? Henrijck vander Schuer 3) â?? Fransgen vander Schuer X gulden. â?? Sander Bentijnck, Wilhem Bentijnck X gulden. fol. 42 verso. Annotatie van groven in die kerck, op Choer begraven (1606). â?? Evert Otten X gulden beta. â?? Agnetgen van Huisteen . . , X gulden bet. â?? Henrick reijersz, van sijn dochters graff V gulden XVIII stu. fol. 46 Rostanden der Kerckengoederen overgelevert opten 16 Januarij 1607. fol. 46 vers0. Restanten van die groven. â?? Henrick reijer Killen X gulden. â?? Henrick vander Schuer X gulden. â?? Fransgen vander Schuer 4) V 4) gulden betaelt. â?? Sander Bentijnck Willemsz X gulden. 2) Deze laatste zeven posten waren niet ingevuld. ') Deze post is niet ingevuld. 4) Deze naam en de post erachter waren doorgeslagen,