De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

fol. fol. fol. fol. 50verso. £jJL vers o 56. 66 verso. fol. 81verso. fol. 87 vers0. fol. fol. 91. 92. fol. 97. fol. 99Yerso. fol. 108vers°. fol. 113. fol. H4verso. fol. 115 verso. fol. 120Terso. fol. 121VCfS0. 111 112 Rostanden der kerckengoederen overgelevert opten 18 Januarij 1608. Noch aen Restant van III groven 18 Jan. Henrick reijer Killen X gulden. Den ion gen Henrick vander Schuir X gulden. Sander Bentijnck Willemsz X gulden. Rostanden der kercken goederen overgelevert opten 13 Januarij Anno 1609. Noch rostanden van groven. Henrijck reijer kijllen X gulden. Den iongen Henrick vander Schuir X gulden. Van Grietgen Bernt Elbertsz., van ein graff op het Choer ontfangen. X gulden. Van Jelis Loichsz, van ein kijndergroefïken II gulden VII' stu. (1610) Noch II groven op het Choer. Gijsbert Kijllen ende Alijt Aerts XX gulden. Restanden der kercken goederen overgelevert opten 19 Januarij Anno 1610. Henrick vander Schuer den Jongen XX gulden vant graff op Restanten der kerckengoederen overgelevert opten soeven ende twijn tichsten Januarij 1612, der pachten van den Jaere 1611. Choer. Item van Geert Killen ende Jan Jansz vrouwen graff rest elck thien gulden, maeckt twijntich gl 20 ?? 0 ?? 0 Ontfanck van die kercken wegen vuer den Jaere 1613 gedaen. In November lestleden is Joffer Johanna Bentincks opt Choer begraven, ende daer nae den olden Jan Jansz. van Veenhuijsen, Aert den Begberger, ende Claes Beeckman, daer van voir ijder betaelt sall worden thien gulden 40 ?? 0 ?? 0 Restanten van den Jaere ofte Martini 1613. Henrick vander Schuijr die Jonghe van een grafï opt Choer als wuijt voergaende reeckening thien gulden 10 ?? 0 ?? 0 Item van Geert Killen graff als wuijt voergaende reeckening . gul. 20 ?? 0 ?? 0 Item vant graff van Joffer Johanna Bentincken in November 1613 opt Choer begraven: gul. 20 ?? 0 ?? 0 Item van den olden Aert den Begberger Int eerste van Decemb. 1613 opt Choer begraven: gul. 10 ?? 0 ?? 0 Item van Claes Beeckman in Januario 1614 op 't Choer begraven: thien gul. 10 ?? 0 ?? 0 Henrick reijners sall noch van sijn pacht verschenen 1613 Martini betalen thien gulden, die hij wolde corten om dat sijn dochters graff te vroech was geopent als boven te sien is 10 ?? Den achten Martij 1614 is die nije Roester, leggende tegen die Hall, over gewoegen, door Jan Jansz. Vetcoeper ende weecht ses hondert vijftien pondt. Des anderen daeghs is die vursz. roester 5) geleijt. Op Ste. Geertruijden dagh den XVIIen des vurs. maents is begraven Joffr: Geertgen van Oldenbarnevelt, weduwe van za: Antonis van Oldenbarnevelt ende is het eerste lijck, dat over die vurs: roester is worden gedraegen, den VII011 Augusti Anno 1621 heeft Meinster Henrick Tijmants kiste maecker de nije preckstoell inde kerck gelevert op sijn stede. Ende op dem IXen Augusti wesende op donderdach heeft Johannes Switterius, onse predicant, sijnen eersten predicatie gedaen daer op. Restanten van den Jaere 1614 op Martini. Henrick van der Schuijr die Jongh van een graff opt Choer als in voergaende reeckening, XX gl 20 ?? 0 ?? Joff. Johanna Bentincks van een graff op't Choer als in voergaende reeckening, XX gl ' 20 ?? 0 ?? B) Zie Woordenboek der Ned. Taal, door R. v. d. Meulen, 13» dl., 1924, kol. 1348: ??Aan den ingang van een kerkhof, boven den weg gegraven grond, ter wering van dieren.' Zie Verdam 6, 1612, volg.