De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

Behoort bij Maandblad Ô??D e Nederland.sche Leeuw', No . 4, April 1928 . AFBEELDIN G VA N D E GRAFTOMB E DE R ARKEL' s IN DE NED . HERVORMDE KERK TE GORINCHEM. Deksteen met de beelden van heer Jan van Arkel en zijne vrouw, na de opgraving. (Clich├ę van den Nederl. Oudheidkundigen Bond.) De tombe zooals die zich na de restauratie in 1917 vertoont. (Clich├ę van de Prov. Zuid-Holl. Archaeol. Commissie )