De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

113 114 â?? Lambert Stypp is den 24 Junij 1614 opt Choer begraven, daer van rest XX gl 20 - 0 â?? fol. 122. Grietgen Tussen is den 17 Novemb. 1614 opt Choer begraven, rest XX gl. 20 â?? 0 â?? â?? Het kijndt van Cappiteijn Wodhuijs den 20 Novemb. 1614, rest . . 10 â?? fol. 122 YtK0. Op datte onderschr: is mede geresolveert, datt voirtaen gheen graff opt Choer sal geopent worden, off do 20 gld. daer op gestelt, sullen opde schup geleijt worden, und van een kint onder 10 Jaeren 10 gl. und wardt den Custer mits deesen belast, gheen graff te openen, tenzij sij voer ende all eer de voorn, penningh aen handen vander kerkmeister in der tijt gelevert heeft. Actum ut supra. 6) fol. 137. Restanten van den Jaere 1615 op Martini indie wijnter. fol. 138 verso. Henriok vander Schuijr d'Jonghe van een graff opt Choer als in voer gaende reeckening XX gulden 20 â?? 0 â?? Joff. Johanna Bentincks van een graff opt Choer als in voergaende reeckening XX gul 20 â?? 0 â?? â?? Lambert Stijp van een graff opt Choer als in voorgaende reeckening XX gl '20 â?? 0 â?? â?? Grietgen Tussen van een graff opt Choer als in voorgaende reeck: XX gl 20 â?? 0 â?? fol. 140verso. Ontfang van wegen de Kerck over den yaer 1616 gedaen. â?? Noch ontfangen van Carell Hollicken graff op het choer voer den tijt van thien Jaren XX gl. â?? Van Henrick Loechsz. ontfangen ind Jan Petersz van twe groven in de kerck bij Sunt Anthoniss altaer 36 â?? fol. 146 vers°. De anno 1617. Extra ordinaris ontfangen van Reijner van Huisteden van sij vaders graff op choer XIX gulden achtien stuvers opte 18 Januarij . . . 19 gl. â?? 18 st. â?? Item noch ein graff op coer daer Evert van Hattem begraven is, dan nijt betaelt, twijntich gl 20 â?? 0 â?? (In margine staat naast deze 2 posten, hierboven: â??dese twe posten en coemen in dese volgende reeckenijng in geen ontfanck noch uuijtgift, dan sijne evenwell tot vordell vande kerck uuijtgegeven. fol. 147. üuijtgifft de anno '17. â?? Item noch Jan Evertss eodem die 7) gegeven 16 stuver van Carel Hollicken graff op het Coer om dubbelt to graven 16 stuver. fol. 148. Item Jan Evertss gegeven van Evert van Hattem und Gerrit van Huistedens graff op het Coer om dubbelt to greven 32 str: fol. 151verso. De anno '18. â?? Item extra ordinaris ontfanck van Garrit van Huijsteden graff op het choer 20 gl. â?? Item van Evert van Hattems graff op het choer 20 gl. â?? Item Enicke Jacob Lubbertsz graff op het choer 20 gl. fol. 151 verso. Item dem Jonge Ricket Henricksz graff op het choer ...... 20 gl. â?? â?? Item Reijner van Huisteden sijn wiff begraven op. het choer int graff daer zijn vader in begraven was 10 gl. fol. 156 verï°. De anno '18 8). Extra ordinaris ontfanck van Reijmer van huisteden van sijn vaders â?? graff op het choer 19 gl. 18 stuver op 19 January 19 gl. 18 st. â?? Item Evert van Hattem van sijn graff op het choer 20 gl. â?? Item Enicke Jacob Lubbertss van haer graff op het choer .... 20 gl. Item den jongen Ricket Henricksz 9) (Wordt vervolgd). 6) 31 Jan. 1615. ') 5 Marti. s) Onder de ontvangsten van 1619 en 1620 vond ik geen posten van betaalde graven. De laatste rekening en verantwoording der kerk­ meesters werd gedaan op 6 Feb. 1621. 9) De laatste drie posten waren doorgeslagen.