De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

115 116 Een familieregister Visch-De Lange, Rotterdam 1620â??1736, medegedeeld door Dr. E. WIERSÃ?M. (Vervolg van XLVI, 83). 1686. Op Woonsdach den 24 Maert s misdach ontrent twalif uren is gestorven neef Willem Spierin(g) jonste soon van mijn meu Maria Visch, in sijn leeven raedt ende vroetscap ter stadt Delft ende is begraven op Woonsdach den 28 derselver maent. 1687. Op Saterdach den 29 November smisdach ontrent twalef uren is gestorven Joost van Leeuwe in sijn leeven getrout hebbende nicht Wilhelmina Weesp en is op Vrijdach den 5 Desember tot Leide in stilte begraven. 1688. Op Vridach den 6 Augusti s avens ten half tienen is gestorven Adriaen(a) Blanckers, huisvrou van neef Jacob Vredenburch saliger en is begraven op Woensdach den 11 derselver maent. 1689. Op Sonnendach den 23 Janiwari is gestorven Anna Pous, huisvrou van mijn neef Willem Spierin saliger en is op Vrijdach den 28 derselver maent begraven. 1689. Op Sonnendach den 7 Augusti s morgens ontrent 7 ueren is gestorven Cornelis van Leeuicen, outste soon van mijn nicht Wilhelmina Weesp en is Woonsdach den 10 derselve maent in stilte be­ graven. 1690 Op den 1 July is gestorven neef Adriyaan Vroe.se tot Parijs, soon van mijn nicht Cornelia van Berhel en is aldaer in stilte begraven. 1691. Op den 15 April Sondach voor de middach ten 11 ueeren is gestorven neef Johan Flinch, ouste soon van mijn nicht Anna van Berhel en is op Vridach den 20 derselver maent begraven. 1691. Op den 19 Mey Saderdach s morgens ten 9 ueeren is gestorven Pieter Bisschop, soon van mijn meu Adriyana van der Aa, in sijn leven comys geene rael van t Colese ter Admeraliteit tot Rotterdam en is op Saterdach den 25 derselver maent be­ graven. 1692. Op den 4 Mart Dinsdach s avens ontrent 11 uee­ ren is gestorven neef Willem Prins, ouste soon van mijn nicht Laurensia Visch ende is op Sater­ dach den 8 derselver maent begraven. 1692. Op den 9 Maert Sondachs s morgens ten 3 ueeren is gestorven Wilmyna Flinch jonste dochter van mijn nicht Anna van Berhel ende is op... . der­ selver maent begraven. 1692. Op den 7 Mey s Woonsdach s morgens ontrent.... ueeren i3 gestorven Dammes Pesser, ouste soon van neef Jan Pesser en is op Dinsdach den 13 der­ selver maent begraven. 1693. Op Donderdach den 22 Janiwary voor de middach ontrent 11 ueren is gestorven Jacob Visch ceekar taris deser stadt, eenichste soon van neef Oerret Visch en is op Woonsdach den 28 derserver maent begraven. 1693. Op Sondach den 25 Janiwary s avens ten half 6 ueren is gestorven Huigoo Lansbergen, soon van nicht Maria Visch en is op Donderdach den 29 derselver maent begraven. 1693. Op den 12 Juny Vrydach savons ten half ses ueeren is gestorve neef Johan van Berhel eenichste soon van neef Antony van Berhel en nicht Maria Prins en i's op Woonsdach den 17 derselver maent begraven. 1693. Op den 11 September Vridach is gestorven Elisa bet van Hamel, huisvrou van neef Reinnier van Buiren en is op Dinxdach den 15 derselver maent begraven. 1693. Op Manendach den 2 November s morgens ten., uren is gestorven Adriana Jacoba de Groot, huis­ vrou van neef Ary Prins en is op Saterdach den 7 derselver maent tot Delft begraven. 1693. Op den 17 November Dinxdach s morgens is ge­ storven Bartholomeus van Leeuvce, jongste soon van min nicht Wilhelmina Weesep en is op Sa­ terdach den 21 derselver tot Leide begraven. 1694. Op den 7 April Woonsdach voor de middach ten 11 ueeren is gestorve nicht Hillegonda van der Aa ouste dochter van mijn oom Antony van der Aa, huisvrou van Johan van Berhel saliger, in sijn, leeve ontfanger geeneraal over Hollant en West vrieslandt en is op Woonsdach den 4 derselver maent begrave. 1694. Op den 18 Mey Dinsdach na de middag is ge­ storven Agata Visch huisvrou van Denys ver Burch, eenichste dochter van neef Willem Visch en is op Saterdach den 22 derselver maent begraven. 1694. Op den 23 July Vridach s morgens ten ses uren is gestorven Ingenasya van Zoele, huisvrou van neef Jacob Visch saliger en is op Woonsdach den 28 derselver maent begraven. 1694. Op den 2 November op Dinxdach s morgens ten 8 ueren is gestorven nicht Cataryna Prins, jonste dochter van neef Eeuwout Prins en is op Sater- dach den 6 derselver maent begraven. 1695. Op den 30 January Sonsdach s morgens ses ueeren is gestorven Jacob Wittert, soon van mijn neef Adriaen Wittert en is begraven op den .. . Febre wary. 1695. Op den 8 Mey Sondach s morgens ontrent 5 ueren is gestorven Willem Lansbergen, soon van mijn nicht Maria Visch en is op Vridach den 13 der­ selver maent begraven. 1695. Op den 2 Augusti Dinxdach savons ontrent 8 ueren is gestorven Johan Persser, jonste soon van neef Johan Pesser en is op Manendach den 8 der­ selver begraven. 1695. Op den 31 October Smadach savens tot zeeven