De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

127 128 heel- en vroedmeester. Hij is gehuwd eerst met Sara Elisabeth Noordhoorn en daarna met Catharina Smit, weduwe Vaster Vas Visser. Gfearne wil ik weten de namen van zijne ouders en bijzonderheden omtrent zijn leven en maatschappelijke positie. Hij is overleden te Amsterdam 20 October 1864. Zaandijk. G. J. HONIG. Marchant(d). Geboorte-datum en -plaats gevraagd van Maria M. Zij is waarschijnlijk eene dochter uit het huwelijk, 26 Febr. 1705 te Amsterdam gesloten tusschen Jacob M. en Jorina Copyn. Zij trouwt 1° 29 Mei 1736 te Alkmaar met Mr. Arend Klaver, notaris aldaar en 2° 24 Dec. 1742 aldaar met Mr. Adriadn Baert. Amsterdam. ? A. MKKENS. Nieuwenhuizen. Wie waren de ouders van Pieter Nieuwenhuizen, die tr. te Haarlem. 31 Oct. 1728 (Herv. kerk) met Alida van Pijn, en vervolgens in de Groote kerk aldaar 6 Juli 1729 gedoopt als ??bejaarde' E(chte) M(an) van Haarlem (get. Jan v. Bronkhorst)? 's-Gr. v- D. H. Schouten. (XLIV, 93). Gertrude Cornelia Schouten X Mathias van Bree voerde: go. m. e. ro. dwarsb., verg. v. 3 aanz. ro. ossenkoppen. Ht.: een ro. aanz. ossen­ kop tuss. go. vlucht. D. R. go. zw. L. go. ro. ?? Bibl. Royale, Brussel, Collection Goethals, Tome 1181. Als kwartier van A. A. J. B. ï. comte d'Oultremont. Breda. STEENKAMP. Spoor (van der)-Vermander. Op 27 Mei 1731 trouw­ den te Dordrecht Govert van der Spoor, gedoopt te Dor­ drecht 14 April 1708 als zoon van Jacob van der Spoor en Jannetta van Trigt, en Alida Vermander, dochter van Isaac Vermander en Anna Vergelius. Wanneer trouwden hunne ouders en wie waren de grootouders? ? Bentveld. A. E. RAHPSEN. Trompetter. Geboorte-datum en -plaats gevraagd van Guurtje 1., die 2 Febr. 1846 te Schagen overleed, oud 84 jaar en 10 md., als wed. van Gerrit van Bentem, aldaar. Zij behoorde tot de Herv. Kerk en is waar­ schijnlijk geboren in Hollands Noorder-Kwartier. Amsterdam. A. MEEENS. Visser-Peters. Op 27 December 1722 trouwden te 's-Gravenhage Barent Visser, j.m. van Deventer en Alida Peters. Wie weet meer bijzonderheden aangaande deze families ? Bentveld. A. E. RAHUSEN. Wachmans. (XLII, 10??13). Ongetwijfeld behoort tot deze familie: 1634 request van Pieter Wachtmans, boek­ houder der O. I comp. te Amsterdam en Marlen Wijnen, mede aldaar wonend, eenige ooms van 't weeskind van Huybert Wachtmans, in leven predikant te Buren, en Geertruyd Wijnen. Catal. Coenen v. 's Gravensloot, Buren. B. P. M. v. W. Wielen (van der)-van Someren (LVI, 94). Fran- cois Louis v. d Wielen, 1689 Reg. den Haag, ob. 1714, voerde: gedeeld I: zi. m. 3 ro. vischgraten, II zw. m. e. zi. leeuw m. e. ro. dwarsb. over alles heen. Wapen­ boek Mevr. Stratenus: Gem. Aich. Delft, v. d. Lely N°. 111, A. 14. Antoinetta v. d. W. tr. 1673 Willem v. Schuylenburch. Zij voert: gedeeld I 3 hermelijnstaarten v. ro. o. zi., II de leeuw als boven. (Kw. st. Dierkens). Van Someren voerde: zi. m. e. uitger. dorren zw. boom en een vrijkw. v. zw. m. e. zi. molenijzer vol­ gens het or. Wapenb. v. O. L. Vr. Zwanenbroeder schap 's-Bosch, blz. 25, ± 1500. Mr. Gerard v. Someren, Hr. van Berkel, geb. 28 Juli 1574 X 1604 Maria Kelders enz. met hetzelfde wapen, zie: Taxandria 1915, blz. 243 e. v. Breda. STEENKAMP. Wijdenbrug(ge ) (van). (XLVI, 63, 94). De mede deelingen van den Heer W. behoeven eenige correctie. E. A. C. S. van Wydenbrug werd te Harlingen gedoopt 5 Oct. 1765 en was dus bij haar oyerlijden 28 jaar oud. De door mij genoemde ritmeester P. B. v. W. was haar broeder en niet haar gelijknamige grootvader, die van 1695 tot 1764 leefde. Haar vader eindelijk, Dr. Ernst Willem v. W., is nooit officier geweest. Hij werd ge­ doopt te Harlingen 13 Oct. 1731, stud. Franeker 1748, prom. ald. 1762, monstercommissaris van Friesland in 1759, raad en fiscaal der Friesche admiraliteit 1782?? 1788, grietman van Hemelumer Oldephaert en Noord wolde 1765 ?? 1779, lid der Haagsche besognes , overl. Delft Sept. 1788. In eersten echt huwde hij (waar? wanneer?) Louisa Assenburg, ten tweede male te Has­ selt 12 Apr. 1787 Louisa Elisabeth Spengler Murdels. E. A. C. S. en haar zuster Henriette Louisa v. W. werden 20 Sept. 1785 door haar vader voor den Hove van Friesland sui juris verklaard. Waarom het huwelijk van eerstgenoemde te Heusden werd voltrokken is mij niet duidelijk: wellicht lag een harer broeders, boven­ genoemde ritmeester of Jacob v. W., 1788 vaandrig 2e Bat. Reg. de Schepper, 1790 demissie, toen aldaar in garnizoen ? Leeuwarden. . A. L. HEERMA VAN VOSS. Gevraagde wapens. Op 18e eeuwsche theeschoteltjes in particulier bezit alhier komen de volgende alliantie­ wapens voor. Mann.: van r. met een z. linkerschuinbalk bel. met 3 r. rozen, met g. schildhoofd bel. met bl. of gr. griffioen. Vrouw.: van r. met 3. g. lange spijkers(?) 2 en 1. Welke alliantie betreft het hier? Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN VOSS. INHOUD 1928, N°. 4. Bestuursberichten. ?? De graftombe der Arkei's in dé kerk te Gorinchem, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. (Met een plaat). ?? Catharina Rickers, gravin van Wartenberg cn haar ge­ slacht, door Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal. ?? De connectie der Hoogstraten's met de Hollandsche Munt, door J. W. A. Haagen Smit. ?? Annotaties van de verkochte graven en ??van die betalinge der Kercken esterick'1, overgenomen uit het Kerkvoogdij boek van Nijkerk van 1572??1621, door H. Mijnssen. (Vervolg). ?? Een familieregister Visch-de Lange, Rotterdam 1620??1736, mede­ gedeeld door Dr. E. Wiersum. (Slot). ?? Korte mededeelingen: De Havezathe ??De Woolbeek' en hare oudste bewoners, Een onuitgegeven wapenboek?, Het wapen der Zeeuwscho familie de Jongh, Touasaint. ?? Vragen en antwoorden: Beekman-ter Laer, Berekhout, Blijenburgh (van)-Duym, Boon, Bosson (de)-van Ercom, Broeokhuyzen (van) Bogaert-van Honthorst, Burgemeester: Cool, Coomans, Dient(h), Gen(d)t (van), GroeneveldGrijse, Ham (ten)-van Voorst, Hasselaer, Hauss, Hoogendijk, Jongeneel, Krieger Schumer, Marchant(d), Nieu­ wenhuizen, Schouten, Spoor (van der)-Vermander, Trompetter, Visser Peters, Wachmans, Wielen (van der) -van Someren, Wijdenbrug(ge) (van). ?? Gevraagde wapens.