De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

177 178 plaats onder Bachus werken 3 Mei 1709, doet eed 19 Maart 1711. Hij wordt conciërge of waard in den muntkelder, maar ontslagen in 1722 wegens te groote belangstelling in zijn eigen voorraad en wordt opgegeven vóór 1727 te zijn overleden. Na dien tijd komen geen van der Mandele's meer aan de munt voor. Conclusie: No. I der reeks moet zijn Jacob J'oosten de linnenwever, meester-munter bij provisie. Annotaties van de verkochte graven en ??van die betalinge der Kercken esterick', overge­ nomen uit het Kerkvoogdijboek van Nijkerk van 1572??1621, door H. MIJNSSEN. (Vervolg van XLVI, 114). fol. 170vcrso. Compareerde voer ons, Henrick Loechssen ende Johan Schrassert, als kerekmeisteren inder tijtt, Wouter Peelen ende bekent voer hem ende sijn erffgenaemen in eenen vasten onwederroepelicken Erffcoop vercoft te heb­ ben aen Wijchmoet Hermans, z. Kil Aerts weduwe, een groevinge in de kerek van­ der Nijkerck, daer z. Kil Aertsz. in begra­ ven leit, daer Oestwert de Jo. van Hel ende Westwert, Zuijtwert ende Noortwert Wouter selffs naest angelegen sinnen, ende dat voer een somme van penningen in desen onbe noempt, daer van vercooper coopersch e be danckt goeder voller betalinge. Alles sonder erch ende List ende in kennisse van waer heijt heb ick, Wouter Peelen, dese voer mijn ende mijn nacoemelingen onderteickent . ende daer toe gebeden dese getuijgen. Actum den 6ün Januarij sesthijen hondert ende tweentwijntich. (w.g.) Wolter Peelen. Egbert Jacobsen. fol. 170vcrso. Op huijden, dato onders. is voer ons, Johan Schrassert ende Johan Ghoetschalcksen, als kerekmeisteren inder tijtt, gecompareert Mauritius Pannekoick, ende bekent voer hem ende sijn Erffgenaemen in eenen vasten onwederroepelicken Erffcoop vercoft to heb­ ben aen Claes Petersen ende Anna sijn huijsfrou ende oer erffgenaemen een groe­ vinge in de kerek tott Nijkerck, daer Oest­ wert Wouter Peelen, Zuijdtwert de muijr ende Noortwert de Jofferen van Heil, naest angelegen sinnen, bedanckende haer coopers daer van goeder voller betalinge den lesten penninck mit den eersten, ende beloeft voer hem ende sijn Erffgenaemen ten allen tijde hijer van te doen wijder vestenis daer mede copers nae allen rechten genoechsaem ver waert sullen weesen. Alles sonder erch ende List ende in kennisse van waerheijt heb ick, Mauritius Pannekoick, dese mit mijn eigen handt onderteickent. Actum den 4en Junij XVI C ende drientwijntich. (w.g.) Mauritius Pannecoeck. Jan Schrassert als getuige. C o p i a. fol. 170vers0. Ick, onders. ïruijtgen Goetschalcx, mitRéier Reiertsz, mijn broeder ende gecooren mom­ ber, in deeser saecken, doen condt ende beken­ nen in ende vermits desen, dat ick ofte mijn er­ ven, ons niet becroeien seeckere groevinge, ge­ legen in den kereke, toe Nijckercke, omtrent den Armen post, heergecoomen sijnde van zeil. Beert Maessen, ende verclaren mits desen, dat ick, ofte mijn nacoemelingen, daer aen gheen actie, recht, ofte toeseggen en hebben, dan dat d' selve groevinge voorn, nae rechten, nijmants is competierende dan Jan Steven sen, ende Reintgen Jans, sijn huijsfrou, ofte oer erffgenaemen, dan alsoe mijn zeil. man Jan Gerritssen, daer in begraven leit, dat selffde is geschiet uuijt gunst ende sonder linge affectie ende Lijffde, die den voorn. Jan ende Reintgen, daertoe waeren movi rende, sonder argelist, ende alsoe dit d' ge­ rechte waerheijt is, soe heb ick dese, neffens mijn momber, onderteickent neffens geerffden getuijgen in Veluwen, die ick daer toe ge­ beden hebbe. Actum den XV Januarij 1624 ende was ondermerekt aldus, dit heijt Truijt geu Goetschalcx gemerekt, RengerRengerse, Wolter van Hennekeler. Na gedane collatie is dese copie mit id principale bevonden te accordieren. ? (w.g.) Jan Schrassert, als kerekmeister in de tijtt. fol. 171verso. Ick onderss., Jan Goetschalcksz., in der tijt kerekmeister, doe condt ende bekenne voer mij ende mijnen erfgenamen, in eenen vasten onwederoepelicken erfcoip vercoft te hebben, aen mijn nichte Jannitgen De Vries, wedue van z. Gerrit Loechsz, een groevinge ofte graffstede van mijne groevingen in de kerek van der Nijkerck, daer z. Gerrit Loechsen in begraven leijt, alwaer Oestwert ende Suijt wert, ick Jan onderss. self, Westwert de muier, Noertwert Killiaen van Renseler aen gelegen sijnen, ende dat voer een somme van penningen in desen onbenoempt, daer van ick, vercoeper, coepersch e voerss. be dancke goeder voller betaelinge. Alles son­ der erch ende list ende in kennisse der waerheijt soe hebbe ick, Jan Goitschalcksz, deze voer mij ende mijnen erven onder­ teickent ende daer toe gebeden Reijner Reij nersz, in der tijt mede kerekmeister, dese neffens mijn t' willen onderteickenen. Actum den l4en martij Anno sestien hondert vier ende twintich, tot kosten van de copersche alle wiedere vestenis mede beloevende. (w.g.) Jan Goitschalcksz. Reijner Reijnersz. fol. 171verso. Compareerden voer ons, Jan Goitschalcksz ende Reijner Reijnersz. in der tijt kerek­ meisteren, Rutger van Coeth, bekennende voer hem ende sijnen erfgenamen ende mede