De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

231 KORTE MEDEDEELINGEN. Van Ewsum. Onlangs ontdekte ik in een oiid-Geldersch Huisarchief het volgende, daar zeker gekomen doordat vroegere eigenaars onder de republiek steeds zitting hadden in ridderschap en hooge colleges der provincie. Johan Georg van Ewsum, wonend in Gelderland, re questreert aan Committeerde Raden der Ommelanden attestatie over de familie van Ewsum. Hij legt daarbij over het huwelijkscontract van zijn vader Hercules van Ewsum, die ook al in Gelderland woonde en zegt te weten, dat zijn grootvader Georg van Ewsum ambten bekleed heeft in Groningen en voor Groningen in den Haag. â?? 22 Nov. 1683 stemmen de Raden der Ommelan­ den toe, verklaren, dat de van Ewsum's tot den oudsten adel van hun gewest gerekend worden en dat Georg van Ewsum 1611 rekenmeester is geweest, in 1614 afgevaardigde in de generaliteitsrekenkamer, 1615 ook, 1616 Raad van State, 1617 ook, 1618 lid der Staten Generaal, 1619 ook. Georg of Jurjen van Ewsum (1577â??1631) komt in de genealogie door J. A. R. Kymmel voor in N. Drentsche Volksalmanak 1917, blz. 175â??177. De schrijver verklaart niet te weten wat er van zijne kinderen, bij Clara Horenken verwekt, geworden is. Mijne vraag is, wie heeft ooit van Ewsum's in Gelderland gespeurd? BIJLEVELD. Van Gennep. In â??Nederland's Patriciaat' van het jaar 1918 wordt behandeld het geslacht van Gennep. Hieronder volgen nog eenige aanvullingen van de oudste generaties, welke tevens verbeteringen zullen blijken. 21 Maart 1627 had de huwelijksinteekening plaats van Jan Jansz. van Gennip j.m.en Geertgen Heyndriks van Tyl j.d. beide wonende te Gorcum. Zij zijn daar dus niet geboren. Not. prot. N°. 3974 dd. 27 Sept. 1627 testeeren Jan Jansz van Gennep en Geertgie Hendrix van Hel. In N°. 3976 comp. hij dd. 29 April 1641 oud 40 jaar. Zij zal derhalve niet in Tuil geboren zijn, doch meer waarschijnlijk in Tiel. Gedoopt te Gorcum 6 Mei 1637 Jan, zn v. Jan Jansz en Grietien Henricks. Waar in dien tijd geen andere Jan geboren werd en dikwijls slechts de patronymica gebruikt werden, moeten wij aannemen dat dit de geboorte-inschrijving is van Jan van Gennep (II). Gedoopt te Gorcum 24 Juni 1635 Jenneke, dr. v. Adriaen Vinck. Aangeteekend te Gorcum 6 Juli 1659, gehuwd te Noordeloos 20 Juli Joan van Gennep j.m. en Joanna Vinck j.d., beyde van Gorcum. P. BINKHORST VAN OUDOARSPEL. Zaansche wapens. Als wapen Koker, Zaanstreek, vind ik in een lakver zameling een huismerk, rechts vergezeld van de letter R, links van de letter K. (Rein Koker). Helmteeken: een geheel gevulde pijlkoker, de veeren naar boven, kleuren onbekend. Het op blz. 95 â??Ned. Patr.' deel VIII afgebeelde 232 Zaansche wapen Cardinaal vertoont eveneens een huis­ merk, terwijl als helmteeken staat aangegeven: een kardinaalshoed. Beide geslachten zinspelen derhalve slechts in het helmteeken op den geslachtsnaam. Wellicht zijn meer voorbeelden te noemen van dit (alleen in de Zaanstreek voorkomende?) verschijnsel. J. VAN LEEUWEN. Adelsgunst. Bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1929, N°. 32, is Willem Witsen Elias, Administrateur der koffie onderneming Pakellan bij Kediri, met al zijne wettige zoo mannelijke als vrouwelijke nakomelingen in den Nederlandschen Adel verheven met de praedicaten van Jonkheer en Jonkvrouw. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Boddaert. (XVII, 197). T. a. p. schrijft de Heer Wil­ deman, dat het hem niet bekend is waar de verzame­ lingen d'Hosier belandden. Toevallig is mij dit bekend. Zij bevinden zich in het cabinet d'Hozier, waarvan directeur is (tenminste in 1925 nog was) le Vicomte de Sorbiers. Het adres te Parijs was toen: 101 Rue de Miromesnil. Amsterdam. J. DE SAVORNIN LOHMAN. Hoffman. (XLVII, 197). In de door mij samengestelde mns. genealogie de Veer vind ik een Hendrina de Veer, geboren te Amsterdam tusschen 1708 en 1711, dochter van Abraham de Veer en Johanna Letteur, waaromtrent mij verder niets bekend is. Mogelijk is dit de echtgenoote van Jacob Hoffman. Voor eventueele bevestiging daar­ omtrent houdt ik mij gaarne aanbevolen. 's-Gravenhage. M. R. H. CALMEYER. Hoogenhuyz e (van). Wie is zoo vriendelijk mij te helpen met het determineeren van de kwartieren van het wapen dezer familie (zie Rietstap's Arm. Gen. in voce van Hoogenhuysen) en wie kan de ontbrekende kleuren van de helmteekens (2 helmen) mededeelen ? Het hartschild doet denken aan van Leeuwen of van Heiningen. Is het eene h*. daaraan ontleend? Ook geneal. gegevens zijn welkom. U. D. TÏII (van). Portret gevraagd van Gerhard Frederik baron van TUI, geb. te Doesburg 2 Aug. 1807, gest. te Middelburg 31 Oct. 1846, in leven leLuit. inf., Ridder M.W.O., gehuwd met Maria Anna Juliana barones van Lynden. De familie van Till bezit geen portret, ook geen photo. 's~Gravenhage. C. VAN TILLâ??DEN BEER POORTĂ?GAEL. INHOUD 1929, N°. 7. Bestuursberichten. â?? De afstamming van het geslacht van Lidth de Jeude, door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Tynsgoed-leengoed, door Mr. E. Heringa, met een naschrift van Jhr. Dl W. A. Beelaerts van Blokland. â?? Bijdrage tot de genealogie der uitgestorven Does burgsche regeeringsfamilie Becquer, door Dr. J. J. A. Wijs. â?? Een Noord-Nederlandsche kolonie te Kings-Lynn (Norfolk), door Dr. A. A. van Schelven. â?? De herkomst van het geslacht Beels, door W. A. van Rijn. â?? Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. Welcker. (Vervolg). â?? Korte mededeelingen: Van Ewsum, Van Gennep, Zaansche wapens, Adelsgunst. â?? Vragen en antwoorden: Boddaert, Hoffman, Hoogenhuyze (van), Till (van).