De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-lieraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw', Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootsohap gratis toegezonden. Bijdragen en correspondentie, bestemd .voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te richten tot den redacteur √ľr. TH. B. VALCK LUOASSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlijksohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆? 10.‚?? en voor de leden te 's Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprij s van ∆? 10.‚?? per jaargang. Postrekening van den penningmeester N¬į. 20910. Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den secretaris Dr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, Sweelincksir. 50, 's Gra¬≠ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijkBche portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen, tot den bibliotheoaris, Bleigenburg 5, 's-Qraveahage. De Bibliotheek en de Inlichtingendienst, ge¬≠ vestigd Bleijenburg 5, 's-Gravenhage, zijn voorde leden geopend iederen Maandag van i)is‚??12 en van 2‚?? 5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. JS¬į. 9. XLVII6 Jaargang. September 1929. BESTUURSBERICHTEN. Maandelijksche Bijeenkomsten. Te beginnen met Maandag 7 October 1929 zullen de Maandelijksche Bijeenkomsten wederom worden ge¬≠ houden in Caf√©-Restaurant de Kroon, Spui 10 te 's-Gravenhage, des n.m. ten 4¬ß- ure. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van den heer Mr. H. Manger Cats, in leven Rechter in de Arrond. Rechtbank te Breda en sedert 1912 gewoon lid van het Genootschap. Benoemd tot correspondeerend lid: K. F. VON FRANK zu D√?PERING . . . Wien VIII. Eerste Secretaris van het genootschap ‚??Adler'. Piaristengasse 26. Benoemd zijn tot lid: Jhr. Mr. J. SCHU√?RBEQUE BOEYE . . 's-Gravenhage. Commies b/h Centraal Bureau Nassau-Dillenburgstraat 8. voor de Statistiek. C. M. G. P. COUV√?E Ede Kolonel der Artillerie. i Huize Zorgvliet, Stationsweg. G. YSSEL DE SCHEPPER Rotterdam. Mathenesserlaan 346. Mevr. C. J. SIERTSEMA, geb. HETJVELINK . Heeze. (N. Br.) Kapelstraat 231. P. E. TEGELBERG . Baarn. Directeur Stoomvaart Mij. Nederland. Huize Rozenhage. Ad reswi jzigi ngen. Dr. HENRI OBR√?EN . . . Westerloo (prov. Antwerpen). H. VAN SOETERMEER VOS Lochem. J. H. BRUIJN 's-Gravenhage. Tomatenstraat 92. Mr. Dr. L. CARSTEN Parijs. Quai de Passy 28. Mr. F. baron VAN DER FELTZ .... Rotterdam. Claes de Vrieselaan 26a. A. H. HOFKAMP 's-Gravenhage. Oostduinlaan 57. TH. H. L. C. KUNTZE ....... 's-Gravenhage. Parkstraat 79. h. Rusthof, √ľieuwe weg. Aanwinsten der Bibliotheek. Ven, A. J. van de. Het oud-archief der gemeente Lochem. [z. pl. 1926]. (Geschenk van het Rijks-archief te Arnhem). Ven, A. J. van de. Het oud-archief van Laren (Gld.) [z. pl. 1926J. (Geschenk a. b.) Ven, A. J. van de. Het oud-archief der gemeente Bergh. 's-Gravenhage 1928. (Geschenk a. b.). [Ven, A. J. van de]. Het oud-archief der gemeente Brakel. [z. pl. 1927]. (Geschenk van het Rijksarchief te Arnhem). Driessen, H. L. Inventaris van het oud-archief der gemeente Tiel, 's-Gravenhage 1928. (Geschenk a. b.) B ijle veld, W. J. J. C. Dr. Gerard van Swieten und seine Vorfahren. [Bad Ischl 1929]. (Geschenk van den schrijver). Brouwer, H. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraaf boeken, benevens van de registers van over¬≠ ledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van v√≥√≥r de invoering van den burgerlijken stand. 's-Gravenhage 1929. (Geschenk van het Departement van O. K. en W.). Epen, D. G. van. Het geslachtRochussen. Genealogie met biografische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1928. (Geschenk van de heer en Mr. H. J. hjollema en W. E. de Monchy). Bemmelen, J. F. van. Kwartierstaten en paren- teelen. I. De kwartierstaat Hubrecht‚??Pruys van der Hoeven. Groningen 1929. (Geschenk van den schrijver). Bemmelen, J. F. van. Identificatie van familie¬≠ portretten. Amsterdam 1929. Overdr. uit het 26e Jaar¬≠ boek van het genootschap ‚??Amstelodamum'. (Geschenk van den schrijver). Gedenkboek Billiton 1852‚??1927. 's-Gravenhage 1927. 2 dln. (Geschenk van den heerMr. E. J. Th. a Th. van der Hoop).