De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

269 270 zijn vrouw Elisabeth komen voor onder de weldoeners van het klooster, zij werden in de kapel van het convent begraven, in het eerste en laatste nagevolgd door hun 4 zoons Johan, Henrick, Helmich en Diedei ik Bentinck. Daar er geen oudere beleeningen met Arensberg te vinden waren dan die van 1400, rees de vraag of dit goed eerder wellicht in andere verhouding had gestaan t√≥t den Vorst van Gelre dan in leenverband. De mogelijkheid rees ‚?? evenals wij zulks met het stam¬≠ goed der toe Boecop's, n.1. de Hagen bij Epe 22), konden aantoonen ‚??.dat Arensberg, voordat het leen¬≠ goed gas, een tijnsgoed was geweest, doch op de oudste tijnsrollen van Heerde komt onder Wapenvelde geen tijnsgoed voor van den naam Arensberg of 't Zaayhuys. Nu zegt echter de omschrijving in 1400 van het goed ‚??horende in mijns genedigen heeren hoff van Ermel' en wanneer dit beduidt, dat eertijds de tijns voor het goed Arensberg betaald behoorde te worden in den (schuiten) hof te Ermelo en dus niet in dien te Heerde, dan zou Arensberg voor moeten komen op de tijnsrollen van het schuit-ambt Ermelo, omdat in het algemeen de tijns goederen en de tijnsbetalingen ingeschreven zijn onder de schuitambten, waar de betaling geschiedde ‚?? dus onafhankelijk' van hun ligging. 2S) De tijnsrollen van Ermelo kunnen ons echter hier niet helpen om de oudere geschiedenis van Arensberg en zijn bezitters te leeren kennen, want van Ermelo zijn geen oude tijnsrollen en oude tijnsregisters v√≥√≥r 1549 meer aanwezig. Ermelo behoorde met .4 andere schoutambten tot de z.g. Batenburgsche pandgoederen en die oudste registers zijn denkelijk indertijd aan de Batenburgsche admini¬≠ stratie overgegeven en aldus verdwenen. 23) Bijdrage tot de genealogie der uitgestorven Doesburgsche regeeringsfamilie Becquer, door DR. J. J. A. WIJS. (Vervolg van XLVII, 217.) IV. Wilhelm Adolph Becquer. Hij werd geboren te Bredevoort den 318ten Aug. 1721 en 28 Sept. 1741 ingeschreven als student te Duisburg. Een jaar later 25 Sept. 1742 te Harderwijk, waar hij 26 Januari 1745 candidaat werd en 9 Juni 1745 promoveerde. De origi neele doctersbul is in mijn bezit. Hij trouwde te Garderen den 3don Aug. 1745 (onder¬≠ trouw vermeld te Harderwijk en te Doesburg) met Beren- dit klooster en de Beutinck's ook nog dezelfde uitgave, dl. V p. 80 e.v., Nieuw Nederlandsch Magazijn jg. 1857, blz. 134 e.v. en Acquoy, Archief Nederl. Kerkgeschiedenis, dl. II, p. 280. Zie ook het oudste tijnsregister van Heerde van 1448, waar men op f¬į. 60 en 5 volgende folio's een opgave vindt van ahe'landen van het klooster, waarvan het tijns betaalde en wel onder het hoofd: Iste est census fratrum congregracionis in monte, sancti Jheronimi apud Hulsbergen ex diversis columpnis congregatus. Als eerste stuk grond vindt men ingeschreven: primo de terra dicta Ellenhoern quondam Henrici Bentinx .... XVI d. en verder: de terra in den Waterkamp Luysshoep empta contra Henr. Bcntynck . . . . II d. de 1 jugere up Werveroever quondam Ameloge empto contra Henr. Bentynck .... IIII d. ¬Ľ') Zie dit Maandblad, jg. 1927, k. 193 e.v. 2') Zie blz. 188‚??189 van' Het Archief der Geldersche Eekenkamer, dl. I door Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven. dina Wichers, dochter van Joachim Wichers, secretarisi van Wageningen, en Johanna Croon, een zuster van de vrouw van Andries. Berendina is geboren eind 1709 of begin 1710. Zij overleed 24 Sept. en werd begraven 28 Sept. 1801 te Doesburg, oud 90 f jaar. Dr. W. A. Becquer werd 26 Mei 1752 als adjunct¬≠ secretaris aangesteld en was later secretaris van Does¬≠ burg. Hij werd 7 Maart 1793 te Doesburg begraven, vol¬≠ gens de aangifte toen 721 jaar oud, wat niet met zijn geboortedatum klopt. Uit zijn huwelijk werden vijf kinderen geboren, alle te Doesburg: √Ź.Anna Margaretha, geboren 2 Nov.,'gedoopt 3 Nov. 1745. Ongehuwd overleden te Doesburg en aldaar begraven 27 Juni 1807. 2. Herman Adolph, volgt V. 3. Johanna Elisabeth Andrea, geboren den 10d9n, ge¬≠ doopt den lld6n Sept. 1750. Ongehuwd overleden te Doesburg en aldaar begraven den 22aten Juli 1831. 4. Joachim Derk, volgens het handschrift zijns vaders geboren 24 Dec. 1752, gedoopt 28 Nov. 1752, over¬≠ leden 30 Dec. 1753, volgens hetzelfde handschrift, de maand Jan. 1754 ontbreekt in de doodenlijst van Doesburg. b.Jacoba Wilhelmina, geboren 31 Oct. 1754, gedoopt den 3dem Nov. en begraven te Doesburg den 13deu Sept. 1777. IVbis. Marlen Andries Becquer. Geboren te Brede¬≠ voort 31 Aug. 1721. Zijn ondertrouw is 10 Aug. 1762 te Doesburg ingeschreven, waarbij staat ‚??attestatie ge¬≠ geven den 30 Aug. om te trouwen.' Waar het huwelijk voltrokken is, heb ik niet kunnen uitmaken. Hij huwde 'Maria J√ľliana d√® Boode van Heeckeren, dochter van Wolter Hendrik, commandeur van Doesburg, en Aleyda Swaefkens. Marien Andries volgde een militaire carri√®re. Hij werd 26 Aug. 1748 aangesteld als sous-lieutenant of vaandrig. Toen in 1750 een expeditie naar Suriname noodig werd geoordeeld en officieren zich daarvoor konden aanmelden, nam Marten Andries, blijkens een eigenhandige aanteekening van zijn broeder, daaraan deel en vertrok 10 Sept. met de troepen onder kolonel Verschuur naar Suriname. Een deel dier troepen is in 1754 teruggekeerd. Marten Andries behoorde blijkbaar ook tot dit gedeelte, want in een request aan de Regentes in 1755 vragen hij en andere officieren, die in dezelfde omstandigheden verkeeren, om plaatsing bij de troepen hier te lande. (Com. boek R. v. S. 1884). Dit verzoek is blijkbaar ingewilligd, want in 1765 ' vinden wij hem in het officiersboekje als sous-lieutenant bij een escadron cavallerie te Leeuwarden. In het boekje van 1768 wordt hij vermeld als lieutenant. In het Comm. boek R. v. S. 1540 fol. 160 verso lezen wij zijn aanstel¬≠ ling tot Capitein van een compagnie onder het Bataillon van den Oolonel Fourgeoud, gedestineerd naar Suri¬≠ name. Deze benoeming geschiedde op acte van Z. H. dd. 9 Nov. 1772. De expeditie vertrok, 800 man sterk, den 2√∂sfc