De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

287 288 sterdam op 24 Juni 1753 (attest, naar Amsterdam 11 Juli). Mogelijk is de bruidegom van Overijsselsche origine. Kan hij een zoon zijn van Maühias Jurrien van Weden bruggen, j.m. en Maria Jans van Bovendal van IJssel muiden, die op attest, van IJsselmuiden van 20 Ootob. 1725 te Bathmen zijn ingeschreven en te IJsselmuiden zijn getr. op att. .van Bathmen van 11 November? Te Bathmen werden hieruit geen kinderen gedoopt. Voor Bernardus Wilhelmus Wiedenbroek, notaris te Delden van 1814??1827, verschijnen 30 Juli 1823 Jacobus van Weydenbruck (handteekening: J. van Wijdenbrugh) en vrouwe Jeanne Marie Creutz, wed9 wijlen Johan Schilling, echtelieden, en verklaren ontvangen te hebben de eerste termijn van de kooppenningen van een door hen verkocht huis, staande te Amsterdam. Het echt­ paar ??renteniers' woonde toen op (de voormalige have­ zate) Bakkenhagen bij Delden. Voor denzeltden notaris verleent hij 19 Mei 1824 procuratie op den Eerw. Heer R. A. Heymans te Budel (N. Br.) en woont dan te Hengelo. Op 25 Oct. 1823 wordt in de gemeente Ambt Delden aangifte gedaan van het overlijden van Adriana Cor nelia Henrieite Burcharda van Wijdenbrugh. Te Stad Delden huwen 2 Sept. 1824 Gerrit Weerman met Anna Wilhelmina Gerarda Jacoba van Wydenbrugh. Zij testeeren 1 Dec. 1824 voor bovengenoemden notaris. Aangifte van haar overlijden werd te Stad Delden gedaan op 7 April 1829. Behoorde tot het hier betreffende geslacht ook Mathias Willem van Wydenbroek, die 5 Nov. 1697 te Diepen heim huwde met Maria Catarina Markolfs (Markelof) tot Ensink, waaruit te Diepenheim werden gedoopt Bernardus Wilhelmus (15 Jan. 1699), Jurrien Henrick (27 Aug. 1702) en Catarina Sophia (6 Jan. 1704), waarna hij te Diepenheim ondertrouwde (attest, naar Groenlo 4 Oct. 1707) met Agnes Mechtelt Hane (de Haan), d.v. den heer overwagtmeester Jan Christoffer Hane tot Groenlo, uit welk tweede huwelijk te Diepenheim werd gedoopt Sophia Geertruid (22 Juli 1708)? De Deldensche notaris zou een afstammeling van zijn op 16 Jan. .1699 geboren naamgenoot kunnen zijn, zij hebben dezelfde voornamen. Zwolle. A. HAGA. Onbekend wapen. A. In het stedelijk museum van den Briel bevindt zich sedert eenige jaren een groot antiek 18e eeuwsch houten wapenbord, yertoonende het na­ volgende wapen: Ged.: I, in gr. 3 kievitten (2??1) van (?), II, in bl. e. zw. (?) rechterschuinb. belad. m. 3 zw. (?) besanten, de balk i. h. hoofd en i. d. voet vergez. v. e. leeuwenkop m. hals. De schildvorm is ovaal en gedekt door een antieke fleuronkroon (fantasiekroon), terwijl het schild omgeven is door 18a eeuwsch lofwerk, barokstijl. dan een eeuw op deze boerderij woont. H. Scheigrond was in 1791 schepen te Vierpolders, gelijk te lezen staat op den koperen lezenaar van den preekstoel in de kerk te V. Het wapen is afkomstig van de hofstede ??Esteren burgh' onder Vierpolders b/d. voormaligen 2den tol gelegen. Deze boerderij is in 1738 gesticht door de familie (van) Kruyne en daarna overgegaan aan de familie Loopuyt. Het wapen is van geen der beide ge­ noemde geslachten. Verondersteld wordt nu, dat het wellicht het wapen moet voorstellen van de familie Scheigrond of Scheygrond welke familie reeds meer Wie kan hierin licht brengen? den Briel. H. W. M. J. NIEUWENKAMP. Onbekende wapens. B. Op een Nèder-Rijnsch vrou­ wenportret van omstreeks 1500 komen de volgende wapens voor: 1. Een blauw schild met zilveren (?) schildhoofd, be­ laden met drie gouden sterren, naast elkander. Helm teeken: Een vlucht. (Vogt von Warendorf?) 2. In goud twee zwarte merletten, en een gekapte zilveren schildvoet, beladen met een roode roos. Helm teeken: een vlucht. 3. In rood twee gekruiste zilveren armen. Helmteeken: twee armen. (Hardefust of Vijgh?) 4. In goud een roode leeuw. Gekroonde Helm. Helm teeden: De leeuw uitkomende. Aan welke families behooren deze wapens ? Venlo. JAN VERZIJL. ? Onbekende portretten. Herkomst en nadere details gevraagd van de 2 navolgende familieportretten, in het bezit van de familie Vos de Wael??Tellegen te Wes­ tervoort. De portretten zijn herkomstig uit Raalte, volgens zeggen van het geslacht Wydenbruch, dat zich weleer von Wydenbruch schreef. Beiden moeten Wy denbruch's voorstellen. I Vrouw. + 40??50 jaar in feesttoilet, opgestoken haar, gedecolleteerd met paarlen snoer, roode japon met ' kant afgezet.- Schilderij laatst van 1600 tegen 1700. In den hoek een wapen, waarvan de omschrijving volgt. Olieverf. Man. Geharnast met uithangend jabot. Haardracht ' uit den tijd van de Ruyter, 2de helft der 17de eeuw, donker type. 50??60 jaar. Olieverf. Op beide schilderijen bevindt zich in de hoeken het vólgende wapen: In een van rood omzoomd zilveren schild een vogel in natuurkleur op een tak, houdende in den bek een takje met bloemen of bloesems. ? Gezegd wordt, dat de schilderijen wegens testamentaire beschikking in de familie Tellegen moesten terugkeeren. Roermond. R. DE NER?E TOT BABBEKICH. ??i ' ? ? ?? INHOUD 1929, N°. 9, |Bestuursberichten. ?? De eerste generaties van het geslaoht Bentinck, door W. Wijnaendts van Resandt. ?? Bijdrage tot de genealogie der uitgestorven Doesburgsche regeeringsfamilie Becquer, doorrDr. J. J. A. Wijs. (Vervolg en slot). ?? Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. Weioker. (Vervolg en slot). ?? Een prijsvraag voor een vlag voor den Volkenbond. ?? Korte mededeelingen: Van Beresteyn, Dibbets, Leyssius (Eene onjuiste identificatie), Nieuwe gemeentewapens, van Capellen, Chassé, Eyck, Goldman, Graswin ckel, van Haeften, van Heerdt, de Koek, Mounier, van Neukirchen genaamd Nyvenheim, Pit. ?? Vragen en antwoorden: Dias, Drent(h), Helbers, Leenhoff (van), Samsell, Siccama, Wijdenbrug(ge) (van).?? Onbekende wapens, Onbekende portretten. 1 : I DE NED. BOEK- EN STEENDBTJKKEBIJ, V/H H. L. SMITS.