De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

373 374 â??helm geplaatst is, dus steenen(?) geplaatst 2â??1. â??Het schild gedekt door een 3-bladige fleuronkroon â??en omgeven door I8.de eeuwsche motieven. Wa­ penspreuk: â??In utrumque paratus' (op alles voor­ bereid). Kleuren en helmteeken?'. Aldus beschreven naar een droog- of slagstempel nog thans in gebruik bij de drie dames M.B., G.G. en CA. Oosterbaan Martinius, door den Heer Wijnman genoemd op kol. 367 van jaarg. 1926 en dochters van den cand. nots. Hendrik Hugo Martinius, zich noemende en schrij­ vende Oosterbaan Martinius. (zie generatie IX). Terecht noemt ons geacht medelid, kolonel'Steenkamp, dit wapen een wapenmonster. Welk een combinatie! â?? De Heer Steenkamp is in het bezit van een lakafdruk van dit wapen, afkomstig uit Veenendaal1). Het wapen van de Harderwijksche familie Oosterbaan, waarvan hier sprake is, kan men beschreven vinden in het Arm. Gén. van Rietstap, II, 350 en is volgens een lak afkomstig uit de collectie van Jhr. Graswinckel naar welwillende mededeeling van kolonel Steenkamp: â??drie eikels, stelen omhoog (2â??1), met een schild voet â??beladen met verkort rechtstandig kruisje. Helm â??teeken: een eikel tusschen een vlucht'. Tenslotte maak ik van de gelegenheid gebruik om en­ kele aanvullingen en verbeteringen te geven op voor­ noemde genealogie Martinius-Luderus: A VI bis 1. Dithmar Bernardus Martinius, luitenant ter zee, verdronk 10 Nov. 1799. Hij was bevelhebber van het fregat â??De Valk', welk schip strandde voor Ame­ land, waarbij Martinius met bijna de geheele beman­ ning verdronk. Zie uitvoerig G. J. W. Koolemans Beynen, â??De erfprins van Oranje in N. Holland in 1799' in Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk., 4e reeks, 9e deel (1910), blz. 1 e.v. Uit dit artikel blijkt ook dat de vader van Dithmar Bernardus overleed na 12 Aug. 1799. A IX 3. Gertruida Francina Oosterbaan Martinius, tr. te Nieuw- Helvoet 12 Mrt. 1908 Carel van der Keilen, oud-griffier bij 's Rijks werven, zoon van Carel van der Keilen, opzichter bij 's Rijks Munt, en Antoinette Catha rine Wilhelmina Koenen. Haar moeder heette niet Van Krul, doch Fan Kreel. . < B. III bis. Coenraet Martensz koopt 28 April 1642 een huis en erf in Gansoorde te Amsterdam, zie Mr. Veder, Het Archief van de Gasthuizen te Amsterdam (1908), blz. 129. Hij was d.d. 11 Mei'1664 met Sara en Rachel Olinquant getuige bij den doop in de Nieuwe Kerk te Amsterdam van David, zoon van Hendrik Corff en Anna Pipart. Paul Plpart, de schoonvader van Coenraet Mar­ tensz, was later makelaar, zie acte d.d. ,21' Mei 1647, verleden voor not. Van Loosdrecht te Amsterdam (1978, f°. 141). B VI 4. Paulus Ludérus, trouwt te Amsterdam 19 Nov. 1818 Anthonia Bouman, oud 69 jaar. B VII. Hendrik Ludérus, begr. te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 24 Apr. 1774. B. VIII. Petronella Jacomina van Hoven, geb. te Din ther 21 Juli 1783 (ged. ald. 27 Juli), overl. te Nieuwer Amstel 21 Oct. 1833. Anthonie Frederik Zurcher stierf â?? I J) Wellioht is de wonderlijke wapeneombinatie een reminiscentie aan het vroegere vermoeden der familie dat het geslacht Martinius ge­ vestigd geweest zou zijn op de Utrechtsche ridderhofstede Lunen buroh! Dit vermoeden ontstond uit het feit, dat de stamvader zich noemde Marien van Lunenburch. (Meded. van Mr. H. F. 'Wijnman.) te Maastricht 15 April 1876. Zie over het geslacht Zur­ cher (Zürcher) uitvoerig het N. Ned. Biogr. Woorden­ boek, dl. VIII, i.v.). B IX. Francois Ludérus, geb. Amst. 29 Nov., ged. ald. Zuiderkerk 31 Dec. 1800, tr. te Nieuwer-Amstel 26 Jan. 1828 Helenp, Sophia Nieuwenkamp. B IX 5. Petronella Jacomina Ludérus, overl. te Delft 17 Dec. 1911, tr. Adriaan Bontjes, geb. te Amsterdam 20 Nov. 1826, zoon van'Johannes Bontjes en Anna Maria Keiler. B X. Frederik Ludérus, geb. 27 April 1831, overl. 30 Nov. 1867, tr. 1) Amsterdam 26 Mei 1853 Adriana Nanetta van Oirschot, dochter van Dirk van' Oirschot en Nanetta Kempers. B X 3. Maria Geertruida Ludérus, geb. 18 Mrt. 1858. B X 6. Adrienne Elisabeth Ludérus, overl. 6 April 1868. B X bis. Peterus Jacobus Ludérus, trouwt Antoinette Wilhelmina Bahle. B X bis 4. Coert Heinrich Ludérus, trouwt 11 Juli 1912. B X bis 6. Maria Elisabeth Ludérus, geb 24 Febr. 1882, trouwt Juliaan Busch. H. W. M. J. NIEUWENKAMP. De onder IV genoemde Ds. Petrus Martinius huwde te Nunspeet 21 Mei/11 Juni 1693 met Helena Desemers, j.d. aldaar. Het over Ds. Bernardus Martinius medegedeelde kan als volgt aanmerkelijk worden aangevuld en verbeterd: , IV. Ds. Bernardus Martinius, ged. Elspeet 9 April 1741, predikant te Elspeet, etc, etc, huwt te Elspeet 17 Juli/4 Augustus 1778 Meyntgen Jans Nieuioenhuis j.d. â??van Renkum', waarschijnlijk dochter van Jan Ja cobussen en Jantjen Hendriks, ged. Renkum 1 Augustus 1766: (De geslachtsnaam N. staat niet in de doopakte.) Na den dood zijner eerste vrouw huwde hij 11 Au­ gustus 1805 voor schepenen van Vollenhove1) (ondertr. ibid. 11 Juli) met Gerritje van Sichem, j.d. geboren te Deventer (+ 1755). Laatstgenoemde testeert 1 Augustus 1836 voor notaris Mr. H. W. van Marle tê Deventer (de stiefkinderen worden hierin niet genoemd) en over­ lijdt aldaar 18 April 1837. Uit het eerste huwelijk (behalve 2 te Archangel ge­ boren en vroeg gestorven kinderen): 1. Rendrika Anna Martinius, ged. Elspeet 2 Mei 1779, huwt te Vollenhove 16 Febr. 1816 met Hendricus Hen nink, tuinman, gedoopt te Neede (Gld.) 19 Juni 1768, zoon van Boelof Hennink en Engele Overbekking. 2. Ditmar Franciscus Martinius, geb. te Archangel 1780 of 1781, is 5 Juli 1805 nog in leven (zie hierna), waarschijnlijk in militairen dienst (volgens Hs. Borger). 3. Petronella Johanna Elisabeth Martinius, geb. te Archangel 1784 of 1785, is 5 Juli 1805 nog in leven. 4. Petrus Martinius,rged. Harderwijk 22 Febr. 1789, overleden vóór 5 Juli 1805. De namen der onder 2 en 3 genoemde kinderen blijken uit de op 5 Juli 1805 voor het schoutengericht van Kuinre en Blankenham door den vader, met het oog op zijn a. s. tweede huwelijk, gedane momberstelling en erfuiting ten behoeve van zijn minderjarige kinderen ') Het schepentrouwboek van Vollenhove geeft als huwelijksdatum 11 Juli, blijkbaar is dit een verschrijving voor 11 Augustus. (Ver­ gelijk de inschrijving van het huwelijk voor schout en keurnooten van Kuinre en Blankenham.)