De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

375 376 met name Ditmar Franciscus, oud in zijn 24° jaar en Petronella Johanna Elisabeth, oud in haar 20e jaar. Als erf uiting van wege moederlijk goed beloofde hij aan ieder bij meerderjarigheid of huwelijk 100 gulden. Straatman. A. HAGA. In de genealogie van Hoogwerff Lakenkooper (De Jager, De Brielsohe Vroedschap, bl. 160) ontbrak nog steeds de naam der vrouw van Paulus Lakenkooper (ged. 27 Jan. 1662 Brielle), uit welk huwelijk een dochter, Anna Lakenkooper. Deze naam blijkt thans uit een acte van 19/9/1721 (Prot. Nots. Corn. v. Ysendoorn), waarbij Wouter btraetman wordt aangesteld als voogd over het kind van Elisabeth Sir aetmans, weduwe Paulus Laeckenkooper. De vrouw was dus blijkbaar Lysbeth Straatman, ged. 5/8/1674 Brielle, dochter van Benjamin S. X Antje?. Vermoedelijk is deze vrouw 7/3/1742 te Brielle begraven (Lysbeth van der Straaten). Behalve Lysbeth werd uit dit huwelijk nog een zoon gedoopt, Waltherus S., op 29/6/1668, st. 1745 Brielle, X Willempje Vlierveld, waaruit a. Wouter S., ged. 1693 H'sluis, en b. Benjamin S., ged. 1705 H'sluis. Uit dit huwelijk van Benjamin S. X Antje? werden daarna te Breda nog 6 kinderen gedoopt, waarbij tevens de familienaam der vrouw blijkt te zijn van Diepenbeeck. Deze kinderen waren: c. Pieter S., ged. 13/3/1677, 7/11/1701 geadm. Gouda, X Elisabeth Quackelstéyn (N.L. 1892,69), waaruit: le Anna S., eenig erfgenaam van haar zuster Margr. S. 2e Elisabeth S., ged. 10/3/1709 Gouda. 3e Margrieta S., ged. 30/5/1710 Gouda, X 14/3/1734 Jan Blok, kinderloos, 7/9/1734 gesepareerd, testeert 22/4/1748 'Gouda, legaten aan haar neef en nicht Adriaen Hoogendijck X Johanna S., Brielle. 4e Benjamin S., ged. 18/9/1712 Gouda. d. Benjamin S., ged. 16/2/1680, tr. Aeltge van Horsse, wed. Willem van der Quack, te H'sluis (testeeren 6/3/1725 Prot. Nots. Oorn. v. Ysendoorn), waaruit: le Benjamin S., ged. 19/7/1705 H'sluis, dood 1725. 2e Pieter S., ged. 3/4/1707 H'sluis, begr. 5/9/1770 Brielle, test. 19/8/1770 Prot. Nots. Leendert de Mey, X Emerentia van der Sluys. 3e Johanna S., ged. 20/3/1709 H'sluis, st. 14/5/1786. Brielle, test. 3/1/1786 Prot. Nots. Hendrik Kruyne, X Adrianus Hogendijk, weduwnaar Soeia Buyg rok. (Zie verder De Jager, op Hogendijk van Domselaer). 4e Lysbeth S., ged. P/4/1711 H'sluis, dood 1725. 5e Wouterus S., ged. 1713 H'sluis, leeft nog 1780, tr. le 12/8/1736 Brielle Magdalena Campbell, ,2e ondertr. 11/9/1740 Brielle Johanna Notemans (test.' 4/6/1791 Prot. Nots. Jacob Kluit.). Waaruit 4 jong gest. kinderen, i e. Adriaan Hendrik S., ged. 12/3/1682, get. Bartolomeus Jansen. f. Ursel S., ged. 14/7/1684. g. Johanna S., ged. 11/11/1685. h. Agnes S., ged. 27/5/1689. Vermoedelijk behooren ook tot dit geslacht Straatman: le Jacobus S., jagermeester Van Zijne Koninklijke Ma­ De naam van den doopgetuige bij het 5e kind(e.) doet vermoeden dat de vader, Benjamin S., een zoon was uit het huwelijk van Jan S. X Sara Jansen, waaruit 18/6/1648 te Breda een zoon Jan S. gedoopt werd. jesteit William van Groot-Brittangien, wiens dochter Wühelmina Henrica S., geb. Hoogsoeren, 1741 wo­ nende op den Huize Almelo, 30/4/1741 te Almelo ondertr. met Johan Christiaan Villar. 2e Jan Straatman, te ??Loo', wiens zoon Marcellis 25/12/1746 Zutphen X Maria Haesebroeck. Nadere gegevens hieromtrent zijn steeds zeer welkom. Meerdere dezer gegevens dank ik aan de welwillende medewerking der archivarissen te Brielle, Gouda en Breda, waarvoor hier mijn hartelijken dank. Ir. JAN F. STRAATMAN. Van de Poll. In het artikel van Jhr. H. van de Poll, getiteld: Ds. Assuerus van de Poll (Pollio) en zijn ge­ slacht', gepubliceerd in jaargang 1927 van ons Maand blad, wordt op kolom 290 melding gemaakt van Maerten van de Poll, van wien o. a. wordt gezegd: ??Van 1680 tot 1586 baljuw en schout te Hazerswoude, leefde nog 1589 en woonde toen aldaar'. In verband met de bij dit artikel gevoegd e plaat acht ik het van belang mede te deelen, dat Marlijn van de Poll, baljuw van Hazerswoude, 20 Juni 1584 zegelde met een gevierendeeld wapen zooals het hoofdwapen op die plaat. Een afdruk van zijnen zegelring of van zijn cachet is op genoemden datum te vinden onder de ingekomen stukken bij het Hof van Holland (Algem. Rijksarch., Hof n°. 4594). W. A. B. Acquoy. Marijcken Folpert Adriaensdr., nagel. wed. van Oth Jansz. van Acquoy, test. 3 Febr. 1680 te Culem borg (Reg. van Testamenten). Vgl. Ned. Patr. 1913. I ' * W. A. VAN RIJN. Van Appeltere. Geh. Gorinchem 19 Juni 1649 (met att. van Arkel): Aart Gooszenzoon J. G. en Grietje Jans J. D. b. van Gorcum. Uit dit huwelijk werden te Gorinchem gedoopt: 9 Mrt. 1650 Gossen. 1 Mrt. 1652 Stijntken. 3 Oct. 1655 Goossen. 3 Dec. 1658 Ariaen (= II van Ned. Patr. 1912). Voor den notaris J. van Steenis te Gorinchem, comp. 8 Aug. 1691: ??Goossen Aerts van, Appeltern out omtrent 35 jaeren ende Arien Aerts van Appeltern out omtrent 32 jaeren, borgers en visschers, woonende binnen dese stadt.' Onderzoek te Gorinchem zal voorzeker nog andere generatiën aan het licht brengen. W. A. VAN RIJN.' Keuchenius. Gehuwd te Kerkdriel 17 Mrt. 1650: Clemens Keuchenius J. M. won. te 's Hertogenbosch (en) Geertruijt Buschman J. D. won. alhier.' Vgl. Ned. Patr. 1923. W. A. VAN RIJN. Kruseman. Blijkens het raadhuis-inteekenregister te Leiden, 6 Apr. 1736, was Alexander Kruseman, IV van Ned. Patr. 1915, ??Lijffknecht.' Was hij later wel ??com­ mandant van Grave',izooals N. P. vermeldt?ni f' * W. A. VAN RIJN,