De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

377 378 Ledeboer.'Judiciaalboek van Oldenzaal 4 Mrt. 1617. ‚??Ottovan Hellen, Borgermeister tho Oetmersz. als vul- mechtiger des W. Heer√ę Christophers va Leijdebuer, pas¬≠ tor tho Almeloe, wegens sijner huiszfrouwen Aellgen, comparenten voor sijeh und medde voer Andreas Barthelsz. und Engele van Delden sijne huiszfr. warrvorr hie sijch medde getast maeckende und de rato caverende als Erff genhame van zalig. Everdt van Delden', in het vervolg der acte genoemd ‚??haeren vader und Bestevader1'. Ds. Christoffel Ledeboer was volgens bovengenoemde ‚?Ę acte v√≥√≥r 4 Mrt. 1617 gehuwd met Aellgen van Delden, terwijl Ned. Patr. 1919 het jaar 1631 als het jaar van hun huwelijk opgeeft. W. A. VAN RIJN. Mosselmans. Register prothocol ofte Singnaet van Asperen. 5 Nov. 1644 koopt ‚?? Willem Goosense Gondicteur van de Leger waeghens, Borger ende inwoonder deser stede, den vrijen eijgendom van acht 'thalff hont lant gelegen op dese heerlickheijt Asperen op den Eng'. Blijkens een acte van 18 Oct 1648 uit hetzelfde re¬≠ gister was zijn echtgenoote een dochter van Jan Ottensz. van Acqoy, schout van Asperen, en vermoedelijk van diens eerste echtgenoote Catharina Jansdr. Zie XLVI, 206. W. A. VAN RIJN. Pompe. Merten Mertensz. Pompe en Elsken Mertensdr. Verwijnen test. 18 Mei 1637 voor not8. Abraham Kemp te Gorinchem. Hij stempelt de acte: Marlen Mariens Pompon. Zijn vader heette dus ook Marten en blijkt hieruit, dat de onder de streep in Ned. Patr. 1918 mede¬≠ gedeelde h.s.-geslachtslijst onjuist is. , Hij had een broeder Adam Mariens Pompe, die 17 Oct. 1644'test', voor nots. Bart. van der Muijr te Gorinchem. Hij is ‚??jong gesel, geb. Geldrop, tegenwoordig hier ter stede, nu korts uit West Indien gekomen.' Marten Martensz. Pompe en Hendricxken Mariens Pompe zijn zijn overleden broeders kinderen, verwekt aan Elsken Mertens Verwijnen. > Marten Martensz. Pompe (II van Ned. Patr. 1918) wordt vvermeld als ‚??timmerman', o.a. in een acte gepass. voor nots. J. M. van Osch te Gorinchem 27 Mrt. 1657. Blij¬≠ kens een acte van 21 Nov. 1657, voor denzelfden notaris verleden, was zijn vrouw een dochter van Jan Cornelis van den Berch en Geertje Rendricksdr. de Vries. Zijn zuster Henrixken was gehuwd met Adriaen Cor¬≠ nelis Brouwer, die Nov. 1652 test. voor not. A. Kemp. te Gorinchem. W. A. VAN RIJN. Snethlage. Gehuwd te Bruchem 10 Mrt. 1788: ‚??David Snethlage J. M. geb. te Rhode (Dr.), predikant te Angwirden (en) Hillegonda Rachel Mauritsz, J. D. geb. te Amerzoden, won. te Zalt Boemel. Hier getrouwd, proclamaties ook te Engwirden en te Zalt Bommel'. Vgl. Ned. Patr. 1915. W. A. VAN RIJN. Begravenen in de Broederkerk te Kampen. (XLVII, 223/4, 229, 230, 247/8). Bonkenhave = de heer Gansneb gen*. Tengnagel, heer tot den Bonkenhave. De familie Gansneb gen*. Tengnagel bezat in de Ned. Herv. kerk te IJselmuiden een eigen grafkelder. 1716, 14 Novembt-r. Klooster =*: lees kind van Zeno van den. Moei-weer ‚?? buiten de Cellebroederspoort heeft een oliemolen gestaan, Emmaus genaamd Mooi-weer. C. J. WELOKER. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Beduin. Sjouke (van) B., geb. te .... 15.4.1704, f te ... 1.7.1769, dr. van Evert B. en ..., tr. PaulusSchel tema. 's-Gr. v. E. Bie (de). Gevraagd nadere gegevens omtrent Geer- truid Johanna de Bie, aan wie, volgens mij verstrekte mededeelingen, zekere de la Cour zijn omstreeks 1700 verschenen boek /(uitgave Sythof√Į), bevattende reis¬≠ verhalen, zou hebben opgedragen. 's-Gr. D. B.' Blanckenhagen. In de Hervormde kerk op Am bon N. I. staat op een rouwbord het volgende te lezen: To the memory of Captain Henry Blankenhagen, Bengal European Reg*, Wo feil at the Island of Goram on the 30,h of August 1813. Aged 36 years. (1813, dus gedu¬≠ rende het Engelsche tussehenb√™stuur 1811 - 1816,). Kan iemand mij mededeelen wie deze Henry Blankenhagen was ? ' Doom. Dr. M. BARKEY WOLF VAN GEERSDIJK. Boumeester. (XLVI, 284). Getrouwd voor schout en keurnooten van Zwollerkerspel 2 Nov. 1801 (o. al¬≠ daar 16 Oct.) Jochem Boumeester, j.m. alhier en Fre drica Rhee, j.d. van Almelo met consent van Lambert Rhee, vader der bruid enfvan V. Boumeester, vader des bruidegoms. Ged. Almelo 7 Dec. 1774 Frederica, d. v. Lambert Rhee en Siientje Boom. Als grootvader van genoemde Jochem B. komt in aanmerking een Jochem Bouwmeester die 13 Nov. 1732 te Zwolle erfuiting deed aan zijn zoon Klaas, gepro cre√ęerd bij wijlen zijn vrouw Gesina Touw. Mombers zijn Hendrik van Stegen en Jan Schotten. Jochem B. Sr is dus in Nov./Dec. 1732 hertrouwd. Zwolle. A. HAGA. Brouwer-van Banchem-van Cleeff. Gevraagd genea¬≠ logische gegevens vooral tot het uitwerken der kwar¬≠ tieren betreffende de volgende personen, welke vermoe¬≠ delijk te Rotterdam thuis behooren. I. Goossen Brouwer Ariensz., huwt Jannetje van Ban chem '), dochter van Sirach Comelisz. van B. en van Elsje Hendriksdr. van Teylingen. II. Sirach Brouwer, huwt N. N. Kinderen: Hla. Jannetje Brouwer, huwt omstr. 1700 Dirk van Cleeff. Illb. Dirkje Brouwer, huwt Johannes Houweningen Criel- laert. !) Er is een Jasper van Banchem schepen van Leiden 1603, een Mr. Johan van Banchem 1611 ‚??raet in den huize van Waisenaer' , een Mr. Johan van Banchem adv. in den Haag, geh. met Anna Deym, een Glara van Banchem (moeder Maria Cornelisdr.) aanget AnW'rdam oud 23 j. 30 Mrt. 1650 met Cornelis Comelisz. Danckerts, een Johannes van B. 1761 te Bantam, een Simon Eng√©lbert van B. 1764 vendng te Rotterdam. '