De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

383 384 den alle in de Groote Kerk Middenpand 122 begraven. Gezocht verdere mededeelingen .betreffende deze fa­ milie van Eik en mogelijk bok betreffende Specht. O. S. A. WILLIAM J. HOFTMAN. Tellinckhuysen. (XLVI, 94). Eerman Jurrien van 1., capitein, en ïheodora Cremers, zijn huisvr., Kerst 1681 lidmaten te Zwolle, met attestatie van Breda. Mogelijk is hun dochter Catharina Elisabeth in een van beide steden gedoopt. Zwolle. A. HAGA. Télting . Mr. Albertus T., geb. te . . . 21.10.1745, f te .. . 23.7.1802, ouders?, tr. Tetje Scheltema, geb. te .... 13.4.1740, f te... 16.6.1825. 's-Gr. v. E. Temminck. Wie waren de voorouders van Johanna Catharina Temminck, die 29 April 1771 te Loenen a. d. Vecht haar belijdenis deed, aldaar niet gedoopt is en in 1780 trouwde met Lieve Jacobs te Amsterdam, ver­ volgens aldaar in 1782 met Dirk van Golberdingen en in 1811 als diens weduwe voorkomt? Amsterdam. H. W. VAN TBIOHT. Tjallingii. N. N. Tjallingii, tr. Sybregje Scheltema (17e eeuw). Nadere gegevens vraagt 's-Gr. v. E. Westreenen (van). Bartholomeus, Gerrit, en Roelof van W. hebben (als zoons van Peter van W.) geleefd omstreeks 1570. In 1596 worden Gerrit en Roelof ont­ slagen uit de voogdij over de kinderen van Bartolomeus v. W. Deze kinderen zijn Peter, Willemken en Judith, alle drie ouder dan 20 jaar. Kan iemand mededeelen, tot welke familie v. W. deze personen behoorden? Zij waren in laatstgenoemd jaar te Utrecht woonachtig doch gegoed in de Neder-Betuwe (vgl. ook N. L. 1910 kol. 119). 's-Gr. v. n. H. Wijdenbrug(ge ) (van). (XLVI, 63, XLVII, 286, 319). De door den Heer J. D. J. genoemde van Wydenbroek's behooren niet tot het geslacht van den (Hervormden) Bentheimschen landschrijver. Volgens de manuscripten van Max von Spiessen is de stamreeks van het R. C. geslacht als volgt: I. Peter von Wydenbruck tr. Elisabeth von Berde. II. Bernhard Frei- und Edelgeb. von Wydenbruck zu Buderich, Cprveyscher und Lippescher Rat, tr. Eli­ sabeth von Plónies zu Ossenbeck, dochter van Werner von Plónies, burgemeester te Munster i.W., en Christine von Kleinsorgen, 1641, voor 1651 f. Uit dit huwelijk: 1. Bernhard zu Engesterstein, Münsterscher Hof richter 1682, tr. Elisabeth von Rhan. 2. jfV. tr. Gerhard Monach 1661. 3. Dorothea tr. Johan Móring. 4. Anna tr. 1.) Herbold Droste. 2.) Henrich von T'ónne- mann. 5. Wilhelm, Oanonicus. 6. Hildebrand, volgt III. 7. Philipp, 1662 Dr. jur., Asessor am Paderborner Hofgericht, tr. Marg. Cath. von Grébenstein. III. Hildebrand von Wydenbruck, Kurkölnischer Rat, Bentheimischer Kanzier1), Marschall von Corvey, f 1672, tr. Anna von Boekhorst. Uit dit huwelijk: 1. Philipp Bernhard, 1672 minderjarig. 2. Wilhelm Mathias, volgt IV. 3. Maria Agnes Wilhelmina. IV. Wilhelm Mathias 'von Wydenbruck, tr. 1.) Maria Christina Marklof}, tr. 2.) Agnes Mechteld Hane. Kinderen: 1. Bernhard Wilhelm. 2. Joachim Hildebrand, tr. Maria Johanna Antoineita Ovelgunck. 3. Christine Gertrud, tr. Peter Albachten. 4. Joh. Friedrich Wilhelm. Schütlorf. Dr. L. EDEL. Onbekend wapen. Op een portret van een edelman, op eiken paneel, in olieverf geschilderd, kantkraag, met goudrand afgezette groote hoed, kostuum met bontkraag, op de borst de Geuzenpenning, komt voor een wapen met de woorden: Aetatis 53. ?? Anno Dni. 1589. ?? Aurea mediocritas. Het wapen vertoont in rood een zwarten keper, ver­ gezeld van 3 zilveren wassenaars. Helmt. een zilveren wassenaar tusschen een zilveren vlucht. Vraag: Welk familiewapen is dit en is de persoon te indentificeeren ? Brummen. VAN BOECOP. Portretten gezocht . Portretten gezocht van: I. Jhr. Paul lwan Hogguer, geboren te Amsterdam 7 Februari 1760, overleden aldaar 20 November 1816, Burgemeester van Amsterdam en eersten President van De Nederlandsche Bank. Hij was gehuwd met: 1. Anna Maria Ebeling, geboren 1768, overleden 29 Juni 1812. 2. Cornelia Margaretha van Weede, geboren te Utrecht 15 Juni 1769, overleden te Amsterdam 24 Januari 1837, dochter van Hendrik Maurits, heer van Lutteke Weede en Cornelia Straalman. II. Jacob Fock, geboren te Amsterdam 15 April 1770, overleden aldaar 21 November 1835, gehuwd met Jo­ hanna Bondt, en van 1814 ?? 1835 resp. directeur en president van De Nederlandsche Bank. Rotterdam. A. HOYNCK VAN PAPENDB Ï.CHT. ') vgl. Visch. Geschiedenis van het Graafschap Bentheim, Zwolle 1820. p. 196 v.v. INHOUD 1929, No. 12. Bestuursberichten. ?? Van Stockum (van Akendam). ?? Een onder­ zoek naar de Engelsche afstamming der iamilie Bowier, door Ir. W. .1. Hoffman. ?? De Hollandsche Tuin en de Orde van St. Anthonis, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. ?? De oudste generaties van het geslacht van Goudoever, door G. van Klaveren Pzn. ?? Het huis Barlham en zijne bezitters, door Dr. J. S. van Veen. ?? Ge­ boortedata van Duveland van Rhoon (1596??1609), medegedeeld door A. Hoynck van Papendrecht. ?? Korte mededeelingen: (Oosterbaan) Martinius, Straatman, Van de Poll, Acquoy, Van Appeltere, Keu chenius, Kruseman, Ledeboer, Mosselmans, Pompe, Snethlage, Be gravenen in de Broederkerk te Kampen. ?? Vragen en antwoorden: Beduin, Bie (de), Blanckenhagen, Boumeester, Brouwer-van Ban chem-van Cleeff, Cock, Couwenhoven (van), Diehl, Dueren (van), Golberdingen (van), Groenewoud, Hakbijl, Harmens, Keiler, Laus­ wolt, Lindenhoff, Lijnslager, Noot, Oldaan (Oldaens), Ouwersloot, Paddenburg (van), Remy, Reus (de), Roos, (Specht) van Eik, Tel­ linckhuysen, Telting, Temminck, Tjallingii, Westreenen (van), Wij denbrug(ge) (van). ?? Onbekend wapen, Portretten gezocht.