De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

N». 2. XLVIIB JAARGANG. FEBRUARI 1929 Officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen. In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop tier maand Januari gepubliceerd de navolgende hier te lande gedane verzoeken om naamsverandering: 1. van Hendrik van Werven eu Henilrika van Werven, ge­ boren Borstlap, wonende te Utrecht, ten behoeve van den minderjarigen Jan Borstlap, tot het veranderen van diens geslachtsnaam Borstlap in dien van van Werven, 2. van Egberl Johannes Evenhuis, won-nde te Hooghalen, ten behoeve van den minderjarigen Bernard Hilbrands, tot. het veranderen van diens geslachtsnaam hilbrands in dien van Evenhuis, �1. van Louis van der Veen en diens echtgenoote Maria Gerarda van Osch, beiden wonende t.e Amsterdam, ten behoeve van de minderjarige Wilhelmina Dekker, ten einde voortaan den geslachtsnaam Dekker van der Veen te dragen. Aan den (iooverneur-Geoeraal van Nederlandsch-lndie' hebben verzocht: .F. W. Goething') en zijne echtgenoote Slama, beiden wonende te Satnalanga (At jen), om ain hunne minder­ jarige pleegdochter Maria Carolina te vergtinneri den geslachtsnaam Uoethinq') aan te nemen, 3. E. A. Rosé, te Weltevreden, Otu aan zijne minder­ jarige pleegdochter Loisa Toinina te vergunnen den geslachtsnaam Rosé aan te nemen, 3, R. If. SI egt, te .logjakarta, om aan zijne minderjarige stieldochter Annie te vergunnen den geslachtsnaam Slegt aan te nemen, 4. A. �/. Andrée Willens en zjjne echtgenoote 1'. Haag, beiden wonende te Trogong (bjj (iaroet)om aan hunne minderjarige pleegdochter Ina te vergunnen den ge­ slachtsnaam Andrée Willens aan te nemen: !>. Njai Asmanuh, te Haiidoeng, om haar te vergunnen den geslachtsnaam Asmanah aan te nemen, »ï. Adolf Muller, te Djam'o, Wil hem te vergunnen den geslachtsnaam Lugl aan te nemen: 7. .1/. Ck van den Akker en zijne echtgenoote M. A. StrMwer, beiden wonende te .logjakarta. om aan hunnen minderjarigen pleegzoon, bij den doop genaamd Karei, te vergunnen den geslachtsnaam Slriiirer aan te nemen, 8. L. V. Permis Leryssnhn en zijne echtgenoote Leenljc i'arulina. beiden wonende te Koetaradja, om aan hunnen minderjarigen pleegzoon, bij den doop genaamd Herman, te vergunnen den geslachtsnaam Permis Le vgssohn aan te nemen: ït. S. Mcger, weduwe van den lieer Eisinger, te Handoeng, om aan hare minderjarige pleegdochter, bjj den doop genaamd Frederika, te vergunnen den geslachtsnaam Eisinger aan le nemen, 10. F. C. van den Berg. te IVoholingo. om aan zjjn pleeg­ zoon Johannes Frederik te vergunnen den geslachtsnaam van den Berg aan te nem*n. 11. J. J. Spruit en zjjne echtgenoote K. Verslege, beiden wonende te dessa Henda (Soekaboemi). om aan hannne ') lu dn IS'ederl. Sdtntscournni van l'.l Januari 1929 n*. 13 maat: Goetting. minderjarigeu pleegzoon Flores Izaak te vergunnen den geslachtsnaam Spruit aan te nemen. Aan de (iouverncur van Suriname heelt verzocht: Pieter Charles Balinge, wonende in het district Nickerie, om hem te vergunnen zjjn geslachtsnaam Balinge te ver­ anderen in Yvel. Hij K.B. van 1» .lan. IU21* N». :Vj is toegestemd, dat: 1. Regina Elizabeth Henrictte den Dekker, geboren te Tjendjo-Djaja (N.l ) 18 Augustus li»11, haren geslachts­ naam veranderc in dien van de Haan. 2. Tunnys Azings Venema, geboren te Sappemeer 24 Juni IH71, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van Aeneae Venema. 3. Ouwe Willem Karei van der Veen, geboren te Uossum 2(J November 1880. en dtens minderjarige wettige na­ komelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van van Willigen van der Veen. 4. Louis Jacob Hijmans. zich noemend en schrijvend Hij mans van den Bergh, geboren te Kotterdam 12 April I'.IOI, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen ui dien van Hipnans van den Bergh. 5. Marlinus Willem Droste, geboren te Haarlem 23 Maart IUI6, zijn geslaehtm aam verandere in dien van Savrrj Droste. (i. Louis Theodoor (limlicrg, geboren te 's(iravenhage 7 September 1880. en diens minderjarige wettige na­ komelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van van Drielen Gimherg. 7. Kkolaas Ernst Onnes, geboren te (i rollingen 27 .Sep­ tember 1892. en diens wettige nakomelingen, den ge­ slachtsnaam veranderen in dien van Rost Onnes. 8. Jacob Anton Langedijk. geboren te Lho's Seumanie (N.l.) 1 Juli 1U08, ztin geslachtsnaam verandere in dien van Weissherg Langedijk. Hij K.B. van 22 Januari IU2U N'. 60 is t oege s t e m d. dat: 1. Cornelia Maria van We,et. hla Fruncisca van II'cc/ eu Magdalena Franctsea van We,el, alien geboren te Kotterdam 1' Maart 1020. haren geslachtsnaam ver­ anderen in dien van van Wezel Wisse. 2. Johan Brinkman, geboren te Holten 7 November lül 7, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Bosman: 3. Maria Sprokholl, geboren te Amsterdam 20 Januari IU27. haar geslachtsnaam verandere in dien van Sprok­ holl Sloop, 4. Jan Slompedisscl, geboren tti Alk maar -22 October 1028, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Stompcdissel Mm/iug, fi. Anloon Menge, geboren te Uitenen 27 October 11(24, zijn geslachtsnaam verandere in dien van van Veldhoven, f>. Frieda Jacoba Roelfsnna, geboren te Amsterdam I November 19181, haar geslachtsnaam verandere in dien van Dallinga, 7. Maria Kipping. geboren te Antwerpen 13 Mei 1924, haar geslachtsnaam verandere in dien van Kipping over de Linden.