De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

127 128 zoon van Daniël Louis, advocaat, en van Susanne Neaulme. 9°. Joan Jordens, ged. Deventer 12 Nov. 1702, begr. aldaar Lebuinuskerk 18 Nov. 1702. 10°. Sina Jordens, ged. Deventer 21 Mrt. 1704, begr. aldaar Lebuinuskerk 24 Juni 1704. 11°. Sina Jordens, ged. Deventer 15 Aug. 1706, begr. Zutphen 21 Mrt. 1782, huwt Deventer Fransche kerk 16 Mrt. 1760 (ondertr. Deventer 1 Mrt., Zutphen 2 Mrt, attest, van Zutphen naar De­ venter 16 Mrt.) Joost Jan op ten Noort I. U. D., ged. Zutphen 13 Oct. 1697, begr. aldaar 16 Sept. 1768, raadsvx-iend te Zutphen 10 Sept. 1723, ont­ slagen 21 April 1749, gecomm. ter adm. Amsterdam 29 Apr. 1747, Scholtus binnen en buiten Lochem 1802, 27 Mei. Elisabeth. id. Derk. Maria. 1717, 5 Sept. Aletta Oeertruid Senrietta. 1713, 1 Jan. Cornelis. 1690, 29 Mrt. Jacoba Theodora (gedoopt op Haanwijk). 1691, 29 Juli. Jacob Dirck. 1798,8 Dec. geb. 27 Jan. d.a.v. gedoopt. 1786, 10 Sept. 1685. 1686. 1739, 26 Juli. 8 Juni 1742, rentmr. domeinen 1 Mrt 1734??17 Febr. 1769, zoon van Johan op ten Noort l.TJ.D. en van Naleken Verstegen en weduwnaar van . Oeertruid Margaretha Daendels. Juffr. Sina Jordens maakt 15 Juli 1747 bekend, dat door het overlijden van haar zuster Johanna Oeertr. Jordens door haar is geonen het erve ten Brinke of Brinkman met |- in de Velder maete en { van de Ap­ pelenkamp. Coh. 50' penn. Colmschate. 25 Mrt. 1782, het versterf van wijlen Mevr. Sina Jor­ dens, Wed. Op ten Noort aangegeven. Coh. 50° penning. Deventer. 12°. Joan Jordens, ged. Deventer 18 Mrt 1708, begr. aldaar Lebuinuskerk 15 Sept. 1708. Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. VAN DAM. (Vervolg van XLVII, 93??94.) (Wordt vervolgd). K. V. M. Hendrik Suwbeek. Catharina van Eg- mont. wonende beiden op Zegewerp. Hendrik Suurbeek. Hendrik Suurbeek. Assuerius Swaafke. Charll Swambom. Catharina van Eg mont. Cath. v. Egmont. Johanna van Sevenhove. Marten Christiaan Sweerts de Landas. idem Heer van Oirschotte. Angelique Zénobie. Get. Dirk v. Egmont. poters Angenieta v. Egmont. Jan v. Delft. Lidya van Egmont. Cornelia van Zut- met een brief v/d Heer Con phen. stantyn v. Zutphen, 'notaris & schepen van St. Michiels Gestel door deszelfs dochter Cornelia. ??en stond in plaats van den HoogEd. Heer, de Heer van Eist tot Boedelham als gevaeder, de HoogEdGeb. Heer Henrick Sweerts de Landas, Heer van Baarschot en de HoogEd. Juffer Maria Gratana Sweerts de Landas. Jan Louis Timon Ba­ ron van lengnagel. Maria Elisabeth Cornelia geb. Ba­ ron esseDopffE.L. Andreas Jan Jacob. Arnoldus Des lombe, luit. kol. Carabi niers. Zeno Guillaume Anne Louis Timon Baron van Tengnagel Henriette Anna des peter Andreas des Bons. Coll. Bons. cdt. regt. Hardenbroek cdt. der stad Grave. Jan des Tombe in zijn leven scheepen van Schieland Jacob des Tombe Heere van de Heggen, oud scheepen te Rotterdam. Is alhier door een vroetvrouw van Boxtel geadsisteerd door een brief van den Drossaard Cas­ teren, aldaar. Johanna. Jaco b Udenbrecht. Johanna Armberg. Abr. Schortes subst. secr. Philip Mans schoolmeester. Is een kint onecht geboren, ten doop gepresenteerd en gedoopt van hetwelke de vader onbekent is, des moeders naam zooals werd opgegeven Maria Veelsees en werd het kint genaamd Maria