De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

135 136 kan gelooven. Nu blijft nog over de bijvoeging ‚??au comt√© de Hollande', die natuurlijk meer op Haarlem dan op Hattem wijst, maar of Hattem in Bourgondi√ę wel zoo bekend was als de heer B. schijnt aan te nemen, meen ik te mogen betwijfelen. In elk geval zal Holland daar meer bekend zijn gewees t dan Gel¬≠ derland en zoo is de vergissing te verklaren. Dat aardrijkskunde niet ieders werk was ‚?? en is, 'mag ik wel zegge n ‚?? blijkt uit het onderschrift eener prent van + 1580: ‚??Wie Hattem in Frieslandt aus demvornemen der malencontent errettet wirt' (Gelre, Bijdr. en Meded. VI, bl. 135) en uit de omstandigheid, dat op een e der officieele verluchte briefkaarten Hat¬≠ tem als in Overijssel gelegen wordt voorgesteld. Ten slotte waag ik het hier te wijzen op een e eigene gis¬≠ sing, die ik op blz. 232 van dl. XXVII der Bijdr. en Meded. van Gelre heb medegedeeld, n.1. dat onze Claes ‚?? altijd ondersteld, dat hij in Gelderland geboren is ‚?? zijnen achternaam ontleend heeft aan de aan Hattem grenzende buurt Werven in de gemeente Heerde. J. S. VAN VEEN. Aanteekening de Rotte. De Staatscourant van 31.8.1857 bevat een e eerste en die van 29.12.1857 een e tweede oproeping van ge¬≠ rechtigden tot uit de nalatenschap van Mr. Adriaan Basson op 12.1.1681 ter Weeskamer te Gouda aange¬≠ brachte gelden, waarvan als erfgenamen geboekt stonden Irancois de Botte en Dirck Wittecop. Het zuiver saldo des boedel s bedroeg in het jaar der oproeping . .. f 1.24 5. Uit den uitersten wil des erflaters (test. i.d. 11.4.1678 v√≥√≥r Notaris Nic. Straf in 't Veld te Gouda verleden) blijkt, dat hij tot erfgenamen had benoemd Irancois de Botte en Dirck Wittecop voor de een e helft en zijne vrouw Anna Francisca van Abbinga, later hertrouwd met Jhr. Hendrick van der Borch, heer van Veldhuizen, voor de andere helft. Frangois de Botte en Dirck Wittecop zouden, doch eerst na den dood van zijne weduwe, alleen de vruchten trekken en eerst diegene van hunne kinderen zou vrij en onbezwaarde eigenaar van het erfdeel worden, de¬≠ welke bij het overlijden van zijnen vader twee kinderen tegelijk in leven zou hebben. Frangois de Botte liet bij zijn overlijden 2 zoon s na: Oerardus Franciscus de Botte, Roomsch-Catholiek priester eerst te Leiden, later te Gouda en Hugo de Rotte, me dicinae doctor te Rotterdam. ‚?? Dirck Wittecop liet een e dochter na, Maria Theresia Wittecop, geestelijke zuster. ‚?? Bij octrooi der Staten van Holland van 28.6.1695 en 8.2.170 6 zijn dez e goederen uit fide√Į-commissair ver¬≠ band ontslagen en is alles op 17.12.1720 uitgekeerd.‚?? De hierboven vermelde gelden waren contanten, welke bij verwisseling bij de overgave der effecten niet zijn uitbetaald. M. G. W. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Bierens-Viruly. Geneal.-biogr. aant. gevraagd om¬≠ trent dit echtpaar, gehuwd te Rotterdam in Jan. 1754. 's-Gr. v. E. Gouda. Volgens overlevering zou de geslachtnaam Gouda afgeleid zijn van Gualta, kan iemand mij daar¬≠ over inlichten? Vlaardingen. M. C. SIGAL JK. Kate (ten). Herman ten Kate tr. te . .. (na 1688) Neeltje van Weiteren, wed. J. Viruly. 's-Gr. v. E. Klerck (de). Pieter de K. tr. te . . . den . . . Comelia Viruly (zij geb. 1.9.1678). Elk geneal. biogr. gegeve n is welkom. 's-Gr. v. E. Oudaen. Geneal.-biogr. gegeven s gevraagd over Michiel O., geh. Rott. 17.3.1728 met Agaiha Viruly. 's-Gr. - v. E. Saportas. Jacques Eduard Sarportas, geb. Amst. 8.2.1812, van beroep ..., f in Duitschland (waar?) 9 Juli 1867, was gehuwd met Johanna firuly. 's-Gr. ' ' v. E. Wijdenbrug(ge ) (van). (XLVI, 63). ‚??Benthem Ehe leuthe vom Jahre 1642: den 19 Junij Sohtags ist Dnus Bernhardus Wiedenbr√ľgge mitt seiner allerliebsten Anna Martha Pruiss zu Oldenseel copulirt.' Sch√ľttorf. Dr. L. EDEL. Gevraagd wapen. Van welk geslacht is het volgende wapen (als alliantie-wapen gevoerd met dat van het geslacht Vermey): in blauw een bandswijs geplaatste gouden pijl, ver¬≠ gezeld van 2 groene klaverbladen, en een aangezet schildhoofd van zwart met 3 faaswijs geplaatste zes ¬≠ puntige sterren, helmteeken een vlucht volgens het schild. Leiden. P. C. LABRIJN. Onbekend e wapens. I. Op scherven van aardewerk, gedagteekend 1593, eenigen tijd geleden te Venlo op¬≠ gegraven, komt het volgende wapen voor: Een geblokte dwarsbalk, in het schildhoofd vergezeld van een baren-' steel met vier hangers, in den schildvoet van drie meer bladeren naast elkander. Aan welke familie behoort dit wapen? II. Aan welke familie behoort het volgende wapen: In zilver een zwarte dwarsbalk, waarop een goudgebekte en gepoote , naar rechts gewende zwarte merlet. Aanziende, roodgevoerde, goud-getraliede helm met zwart-blauwe wrong. Helmteeken: Een naar links gewende zilveren post¬≠ hoorn, rood gesnoerd, goud geband en met gouden mondstuk. Dekkleeden: zilver en blauw. Venlo. JAN VERZIJL. INHOUD 1929, N¬į. 4. Bestuursberichten. ‚?? De Heeven en Graven van den Bergh, door Mr. A. P. van Schilfgaarde. ‚?? De Hollandsche Tuin in vervolg van jaren. I (Jacoba van Beyeren), door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland (met een plaat). ‚?? Deventer geslachten. Bijdrage tot de genealogie Jordens, door 'Mr. H. Kronenberg en Jhr. H. H. B√∂ell. (Vervolg). ‚?? Hervormd doopboek van St. Michielsgestel, in afsohrift medegedeeld door H. H. van Dam. (Slot). ‚?? Het Avondmaalz√ľver van de B.emons'rantsche Gemeente te Vlaa'dingen, door M. C. Sigal Jr. ‚?? Tijnsgoed-leengoed. ‚?? Korte mededeelingen: Geslacht Veratege, Claes van (de) Werve, Aanteekening de Botte. ‚?? Vragen en ant¬≠ woorden: Bierens-Viruly, Gouda, Kate (ten), Klerck (de), Oudaen, Saportas, Wijdenbrug(ge) (van). ‚?? Gevraagd wapen, Onbekende wapens.