De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

157 158 meenteraad, bestuurder van het Burgerweeshuis en van het Jordenshofje, huwt Deventer 25 Apr. 1855 Sophia Maria Catherina Jarman, geb. Breu kelen 7 Nov. 1826, f Deventer 1 Dec. 1900, dr. van Jacobus Jarman en van Anna Catharina Ringeling. Een geschilderde lamiliegroep van den heer en mevr. Jordens-Jarman met hunne dochter Jaqueline berust bij mej. O. B. Jordens, te Deventer. Uit dit huwelijk: a. Anna Maria Catharina Jordens, geb. Deventer 25 Febr. 1856, f aldaar 25 Mrt. 1905, huwt Deventer 4 Aug. 1880 Dr. Albertus Jacob Kronen­ berg, geb. Vollenhove 28 Mrt- 1847, leeraar, later conrector van het Deventer gymnasium, arrondissements-schoolopziener, bestuurder van het Elizabeth-gasthuis en het de Weertsgesticht, zoon van Mr. Hendrik Kronenberg en van Maria Elisabeth Duijmaer van Twist. b. Jaqueline Jordens, geb. Deventer 20 Juni 1857, t aldaar 29 Juni 1912. c. Octavia Bellina Jordens, geboren Deventer 10 Apr. 1859, bestuurslid van het Museum de Waag te Deventer. d. Cornelia Jeannette Welmoet Jordens, geb. Deventer 23 Jan 1861, f aldaar 18 Mei 1866. e. Daniël Jacob Rudolph Jordens, geb. Deventer 22 Juni 1862, f aldaar 26 Juni 1866. f. Claire Susette Jordens, geb. Deventer 10 Nov. 1863, huwt Deventer 5 Oct. 1898 Franciscus Antonius Jan Pippenghegen, geb. den Haag 19 Febr. 1861, f Utrecht 16 Dec. 1925, ritmeester bij de cavallerie, later bij den plaatselijken staf ,,te Zutphen, zoon -van Carel Pieter Theodorus Pippenghegen en van Catharina Helena Viruly. g. Sophie Maria Catharina Jordens, geb. Deventer 28 Mrt. 1866, t aldaar 12 Oct. 1923. h. Herman Joan Jordens, geb. Deventer 10 Jan. 1868, Cand. Notaris, lid van den gemeenteraad van Deventer, wethouder 1902/1906, lid van de Provinciale Staten van Overijssel 1906, gedepu­ teerde van Overijssel sinds 1907, bestuurder van het Jordenshofje, huwt 15 Febr. 1924 te Herford (Westf.) Margareie Cordes, geb. Bremen 12 Dec. 1882, dr. van Heinrich Cordes en van Elise Baeszler. 38. Gerrit David, volgt X. 4°. Octavia Bellina Jordens, geb. Deventer 24 Juli 1815, f Deventer 27 Jan. 1866, huwt Deventer 5 Mei 1841 Mr. Gerhard Dumbar, geb Deventer 16 Dec. 1815, f Olst, huize Nijendal 1 Aug. 1878, burgemeester van Deventer 1853â??1865, lid Prov. Staten van Overijssel 1853â??1874, lid 2e Kamer 1862â??1873, le Kamer 1873â??1878, zoon van Mr. Derh Dumbar en van Aleida Maria Umbgrove. 5e. Gerhardina Jordens, geb. Deventer 20 Nov. 1816, f aldaar 14 Juli 1817. 6e. Johan Hendrik Georg, volgt ~X.bis. 7e. Gerhardina Jordens, geb. Deventer 9 Mei 1819, f Zutphen 17 Nov. 1852, huwt Deventer 2 Juni 1842 Mr. Willem Jan Carel Putman Cramer, geb. 20 Oct. 1815, huize de Dijkhof onder Twello, f Velp (G.) 18 Dec. 1890, burge­ meester van Vollenhove, Notaris te Zutphen, kanselier bij het Ned. Consulaat te New-York, zoon van Mr. Adolf Hendrik Cramer en van Anna Agneta Smissaert. Hij hertrouwt Jeanne Esther BuskenHuet. 8e. Henrietta Johanna Jordens, geb. Deventer 3 Juni 1820, f Kampen 1 1 April 1885, huwt Deventer 15 Juni 1843 Johan Berk van Hasselt, geb. Arnhem 10 Dec. 1819, f Kampen 7 Apr. 1885, burgemeester van Kamperveen, lid van ged. Staten van Overijssel, zoon van Mr. Gerard van Hasselt en van Juliana Johanna Diderika gravin van Reehteren tot Westerveld. 9e. Ernst Anihon Jordens, geb. Deventer 31 Dec. 1821, f den Haag 27 Nov. 1894, adv. te Arnhem, secretaris aldaar 1860â??1864, burgemeester van Haarlem 1866â??1893, lid Prov. Staten van Noord-Holland, huwt Arnhem 2 Juli 1857 Claire Susette Reynst, geb. Batavia 10 Nov. 1837, f den Haag 2 Dec. 1894, dr. van Maximiliaan Reynst en van Claire Flavie de Chauvigny de Blot. Uit dit huwelijk: a. Claire Susette Jordens, geb. Arnhem 12 Sept. 1858, f Splügen 5 Oct. 1895, tweeling met b. Anna Maria Jordens, geb. Arnhem 12 Sept. 1858, f Haarlem 18 Dec. 1879. c. Claire Flavie Jordens, geb. Arnhem 27 Nov. 1859, f aldaar 25 Dec. 1883. d. Ernst Anthon Jordens, geb. Arnhem 6 Aug. 1861, huwt den Haag 26 Jan. 1911 Antoinette Jacqueline barones Sweerts de Landas, geb. den Haag 8 â?¢ - Juli- 1871-j -dr. van Willem Hendrik Maarten y Christiaan baron Sweerts de Landas en van Antonia Jacoba van Maanen en wed6, van Theodoor Goedvriend. X. Mr. Gerrit David Jordens, geb. Deventer 7 Mrt. 1814, f Zwolle 17 Febr. 1889, ingeschr. Dev. Athen. 7 Juli 1831, Leiden 25 Juni 1833, adv. en proc. te Zwolle, plaatsverv. kantonrechter aldaar, secre­ taris van de commissie van landbouw in Overijssel, huwt Arnhem 31 Juli 1841 Anna Cornelia Robidé van der Aa, geb. de Lemmer 19 Febr. 1818, f Zwolle 15 Dec. 1893, dr. van Mr. Christiaan Pieter Elisa Robidé van der Aa en van Eelke Poppes. Uit dit huwelijk: le. Daniël Jacob Rudolph, volgt XI. 2e. Christina Petronella Eliza Jordens, geb. Zwolle 13 Febr. 1846, huwt Zwolle 15 Juni 1865 Jan Frederik Willem van Veeren, geb. Twello 12 Oct. 1838, f Ede 13 Aug. 1916, directeur van het postkantoor te Harlingen, daarna te Schie­ dam, zoon van George Wolfgang Francois van Veeren en van Rudolphine Theodora Veeren. Xbis. Johan Hendrik Georg Jordens, geb. Deventer 11 Jan. 1818, f aan boord op reis naar het vaderland 4 Juli 1864, luitenant ter zee le klasse, in 1859 gepens. en benoemd tot inspecteur van het bosch­ wezen in Ned. Indië, huwt Deventer 13 Juli 1854 Cornelia Jeannette Welmoet Jarman, geb. Amsterdam