De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

Dit siin sulke liifpencyen als verkoft siin by Gheryt Pietersz. ende Claes Pietersz., gebroederen, in Meymaent ende dairomtrent anno XVIII, dair die dage aff verschinen die een helfte upten eersten dach van November ende die ander,helfte upten anderen dach van Mey of binnen XV dagen na eiken dage ombegrepen. Ende tgetal, dat up som­ migen personen naem hierna gescreven stait, be duydt die outheit van horen jartn. In deze rekening vond ik in de eerste plaats: Vercoft tot Gent tot twee liven up zulke dagen als vorseit stait. Eerst Ruffyn Boureel ende Jorys ziin zoen ... . XXV cronen 1). en in de tweede plaats onder de rubriek: Noch vercoft tot Brugge, dair die dage off ver­ schinen die een helft upten eersten dach van Meye ende die ander helft upten eersten dach van November anno XIX off binnen XV dagen dairnae onbegrepen en den ondertitel: Vercoft tot Gent tot twie liven op zulke dagen als voirseit stait: Item Ru f fin Boureel ende fan ziin zoen .... XXV cronen Voorts ligt in de thesauriersrekening, loopende van 14 Februari 1914 tot 14 Februari 1420 2), eene losse lijst getiteld: Dit ziin die liifrenten, die miin genadige here ende vrouwe van Brabant sculdich ziin te betalen , welke in verschillende afdeelingen is verdeeld, waarvan eene tot opschrift draagt: Dese nabescreven renten verschinen die een helft opten eersten dach van December ende die ander helft opten eersten dach van Junio of binnen XX dagen dairnae, tot Brugge te be­ talen. Daaronder volgt op blz. 7: Gent, tot twee liven: Ruffyn Boureel ende Joris ziin zoen .. XXV cronen. Ruffin Boureel ende Jan ziin zoen ... XXV cronen. Deze Ruffyn Boureel nu en zijn zoon Joris zijn klaarblijkelijk identiek met Ruffelaert Boreel, overleden in 1443 3), en zijn zoon Joris Boreel, die als de eerste en tweede generatie der stamreeks Boreel worden op­ gegeven in Nederland's Adelsboek 1928, zoodat hier­ mede in het gebrek aan authentieke gegevens betref­ fende den beweerden stamvader althans eeniger mate wordt voorzien. Naar mijne meening lijdt het geen twijfel, of er is meer en beter omtrent hem te vinden, en het zou mij niet verbazen, zoo het geslacht Boreel (Boureel-Boureï) herkomstig bleek te zijn uit het Zuid Westen van België en Noord-Westen van Frankrijk. W. A. BEELAERTS. Het Groningsche geslacht Koning. (XLV, 208â??214). Errata et addenda. Arnold Hendrik Koning (Ilbis) zegelde zijn testament met het beschreven wapen, echter gedekt door een ') Helaas staan hier de leeftijden niet boven de genoemde personen vermeld. â?¢) A.R. A.: Graan. Rek., afd. V, n°. 7. >) Op zijne grafzerk ook Boureel en niet Boreel geheeten (zie jaarg. 1928 van ons Maandblad, kol. 252). 164 kroon met 5 fleurons en met twee elkaar aanziende windhonden als schildhouders. Mr. Johannes Koning (III) en de overige leden der familie voerden het wapen als in de genealogie be­ schreven. Jacobus Gerhardus Koning (II) huwde te Emden 15 Sept. 1740 met E. S. Schnitger. Dr. Johannes Koning (III) huwde met Sara Wiardi, ge­ doopt in de Martinikerk te Groningen 15 Febr. 1743, dochter van Egbert W., med. doet. in de Heerestraat. Arnold Hendrik Koning (Ilbis), wiens geb. jaar en datum niet vaststaan, was eerst clerq, in 1749 commys en in 1769 als secretaris aan de Rekenkamer verbonden. Hij werd in Juni 1724 tot lid der Martinikerk aangenomen, zonder attestatie, legde toen dus naar alle waarschijn­ lijkheid zijn belijdenis af. Dit en het feit dat Jeremias (I, 1) zich als bejaarde liet doopen, doet veronderstellen dat zij doopsgezind waren. In zijn testament noemt hij zijn vrouw C. Niehof. Zij zijn denkelijk begraven in de Mar­ tinikerk, daar hier vier graven aan de familie Koning behoorden, n.1. n08. 378, 401, 419 en 466, aangekocht bij acte van ouden datum. Zijn dochter Hermanna Koning is als wed8 van Co pius Meyer hertrouwd met Ds. Jsicolaus Earingha, geb. te Groningen in Febr. 1724, als kandidaat bevest. tot predikant te Helium 20 Mei 1753, te Garsthuizen 21 April 1777 en daar overleden 25 Sept. 1802. Her­ manna zelf overleed te Loppersum 29 Aug. 1809, den­ kelijk ten huize van haar broeders dochter Catharina Arnolda, wier echtgenoot Ds. Th. Fr. Uilkens daar toen als predikant stond. Mr. Johannes Koning (III) was later raadsheer der stad Groningen en is 24 Sept. 1766 te Coevorden met A. G. Lanckhorst gehuwd. Jhr. Edzard Willem Polman Gruys (bij IV, 10) is niet in 1865, maar 4 Nov. 1885 overleden. t Alida Koning (VI) is niet te Finsterwolde, maar te Wedde geboren. < Arnold Hendrik Koning (Vbis, 1) geb. te Winschoten 2 April 1860, huwde in November 1893 met Maria Ca­ tharina Heeley, geb. te Dordrecht 7 Sept. 1872, overleden 21 Juli 1925 te Schoorl (na in 1909 van haar man te zijn gescheiden), dochter van George Heeley, fabrikant te Dordrecht (Engelschman) en Sara Margaretha Tol. Uit dit huwelijk zijn gesproten: a. Arnold Hendrik Koning, geb. 2 Oct. 1894. b. Sara Margaretha Koning, geb. 24 Nov. 1896. Arnold Hendrik Koning, de vader, is 16 Maart 1920 hertrouwd met Diderika Johanna Hopster, geb. te Bar neveld 9 Maart 1875. Zijn broeder Mr. Jacob Eduard Koning, geb. te W. 4 April 1862, kantonrechter te Kampen, huwde te Gro­ ningen 30 Mei 1906 met Jkvr. Mathea Sophia Nicolaja Verheyen, geb. te Groningen 19 Juli 1873, dochter van Jhr. Arnoldus Antonius Josephus Maria en van Mathea Johanna Rouppe van der Voort. Hieruit één dochter: Alida Mathea Koning, geb. 21 Maart 1914 en overl. 25 Mei 1923. Johannes Sixtus Gerardus K. (Vbis, 3) werd 10 April 1865 geboren en overleed 12 Oct. d.a.v. Seis. W. M. C. REGT. In de Staatscourant van 7 Nov. 1860, N°. 264 en van