De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

199 212' 28 Oot. 1619, ov. 7 Aug. 1676 als luitenant-kolonel, zoon van Berent en van Catharina de Wrede. Volgens het Register van Charters en Bescheiden der Ver. tot Beoef. van Overijsselsch. R. en G. be vindt zich onder nr. 501, i.d. 11 Jan. 1679 eene publicatie van den openbaren verkoop van het adellijk huis en hofstede genaamd Het Lierder Holt huijs in het kerspel Heino aan de Wetering door Maria Judith van Rijswijck douairière de Buissonnet. Aanvullingen en verbeteringen van het bovenstaande zullen door mij zeer gaarne vernomen worden. Tal van aanteekeningen verzamelde ik van personen van dezen naam, t.z.t. hoop ik daarop terug te komen. Vermoedelijk zijn de meeste dier takken in mannelijke lijn uitgestorven. Familieregister van Sybrand Verruwhert, medegedeeld door Dr. E. J. THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP. De boekhandelaar Sgbrand Verruwhert was geboren te Enkhuizen, alwaar het huwelijk zijner ouders aldus wordt vermeld : den 18 Julius des jaars 1631 Jan Krynsz. woonende in de packthuyn ende femtgen Wessels. In de kerckstraat. getrout van Qeorgen ?oosen op den 25 Aug. Anno 1631. Het doopregister vermeldt de volgende kinderen : 22 April 1636 Albert. 18 October 1639 Grietje. 25 Augustus 1642 Gryn. 20 November 1644 C'ryn. Merkwaardigerwijs werd hierbij de doop van Sybrand zelf niet gevonden. Toch blijkt afdoende uit het verder te publiceeren manuscript, dat hij de zoon was van Jan Crynszoon (Verruwhert) en Femmeken Wesselsdochter (Kluppel). Te Leiden is hij als Sybrant Verhert, boekverkooper, jongeman van Enkhuizen, wonende in de Kloksteeg, vergezeld van Wessel zijn broeder te Enkhuizen, aan geteekend 4 Juli, en getrouwd Hooglandsohe Kerk 26 Juli 1661 (hij was sinds 28 Februari 1661 poorter) met Margarieta Roovers, jongedochter van Amsterdam (Johan nesdochter) vergezeld van haar moeder Susanna de Smeth. Zij testeeren voor notaris Dirc Toornvlieth 5 Januari 1687. De vrouw is dood 19 October 1691, als hij met seclusie der Weeskamer, de voogdij aanvaardt. Uit dit huwelijk zijn te Leiden geboren de navolgende kinderen : 1. Johannes, gedoopt Hooglandsche Kerk 10 September 1662. 2. Susanna, gedoopt Pieterskerk 4 Januari 1664. 3. Margareta, gedoopt Pieterskerk 12 Augustus 16?5. 4. Joannes, gedoopt Pieterskerk 5 October 1667. 5: Kaerel, gedoopt Pieterskerk 8 October 1669. 6. Carel, gedoopt Hooglandschekerk 24 Maart 1671. 7. Josias, gedoopt Hooglandschekerk 7 Januari 1674. 8. Susanna, gedoopt Hooglandschekerk 16 Maart 1677. 9. Elisabeth, gedoopt Pieterskerk 31 Juli 1680. 10. Lydia, gedoopt Pieterskerk 11 Maart 1682. 11. Johannes, gedoopt Pieterskerk 3 November 1683. Kluppel, berust in het familie-archief van Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek. Helaas zijn aan het begin enkele bladzijden uitgescheurd, zoodat de aanteekeningen eerst aanvangen met Sybrand's vijfde dochter Lidia. Wij laten deze aanteekeningen hier volgen en vermelden daarbij tevens als voetnoten hetgeen er met een andere hand aan is toegevoegd. Fol. 4. 1682. op een Dynsdach zijnde den 10dem Maert 's-na- middachs omtrent half vier, is gebooren onse vyfde dochter en den volgenden dach in de Pieters Kerck door Do. Petrus Hollebeek de jonge gedoopt en genaemt Lidia. Getuygen waren mijn swager Johannes van Kerekhem en syn huysvrouw Maseur Lidia Roovers nevens Johannes van der Brugge. Dit kind is overleden den 29011 April 1682 oud zijnde 7 weeken en 32 ueren. Is begraven den 2doa Mey in 't graf van oom Scharpenbrant No. 6 in de Middelpand in de Pieters Kerck. 1683. op den eersten November zijnde Maendach des morgens ten elf ueren is gebooren onsen sesten soon en 's-woensdags avonts den 3611 dito in de Pieters Kerck gedoopt door Do. Marcus van Es, en Johannes genaemt. Getuygen waren mijn broeder Kryn Verruwhert. swager Johannes van Kerchem, Juffr. Catharina van Zanen, Huysvrouw van Do. Ysaacus Diericq, Predicant tot Noortwyck en mijn dochter Margareta Verruwhert. *) 1691. op een Saturdachmorgen over achten den 18 Augusti is overleden Margaretha Roovers, mijn huys vrouw 30 jaer 3 weecken en 2 dagen geweest hebbende en Moeder van deze voorsz. kinderen. 1699. den 3 Augusti is overleden Karei Verruwhert die gebooren is den 23 Maert 1671. Fol 6 Yo. Susanna Perruwhert is' den 28 April 1709 getrout tot Leyden aen Symon du Bie 1710 den 4 July des morgens omtrent 9 ueren is gebooren haer eerste kind zijnde een dochter en den 6 dito in de Mare Kerk ge doopt door Do. Albertus Alberthoma en genaemt Mar gareta en is overleden den 19 October des selven jaers. 1712. den 7 Maert is gebooren haer eerste soon des avonds tusschen 9 en half 10 ueren en den 9ea dito in de Pieters kerk gedoopt door Do. Jacobus Boerhave en genaemt Georgius. 1714. den 30 Juny is gebooren haer tweede Dochter des avonds tusschen 8 en 9 ueren en den 3 July in de Hooglandsche Kerk gedoopt door Do. Albert Albartoma en genaemt Margareta 2). Fol. 11. Georgius Rosaeus daer vader af was Johannes Bo- saeus, grootvader Georgius Rosaeus, overgrootvader Wessel Aïbertsz. Kluppel is met mijn kinderen achters kinderen. Hij is overleden tusschen den 27 en 28 Maert 1694, nalatende 4 kinderen. !) In margine: en gestorven int Ceoilia gasthuys tot Leyden (andere hand) en overleden den 11 Maart 1730 en begraven den 16 dito in de Piterskerk. 2) 1'724 den 4 Apryl gestorreven. 1725 ?? 26 Aug. is Susanna mijn suster Susan overleden en Het hier medegedeelde, door Sybrand Perruwhert aangelegde geslachtsregister, afkomstig van de familie ?? 30 D°. in de Oude zijds Capel begraven sijnde mijn jongste en eenigste suster.