De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

18 iafc 141. ^yo!i%i&gke&lSgelenzank 149. Ary Barendregt 160. Kornelis Koelewijn 161. MntthJiei eiMarinus Schepman. Schepen Schepen Rhoon 1796. Presid*1 Schepen idem 1798. Rhoon 1796. Schepen Rhoon 1796, 1798. Schepen Rhoon 1796, 1798, 1801. Schepen Rhoon 1801. Schepen en Secretaris Rhoon 1818. Van eenigen waren de zegels aan de oorkonden aanwezig. 7. Dirck Cornelisz. ‚??schout van de heerlicheijt van Roen' zegelt 1 Oct. 1641: Een molenrad, helm- een vlucht, 14. Lenaert Cornelisz. Roobol, zegelt als schout van Rhoon: 7 eenden zonder pooten, gerangschikt 2, 3, 2, en een eflen schildhoek. Helmteeken: een vlucht. Vermoedelijk dekt de schildhoek den acht sten vogel, immers vond de heer R. T. Muschart in het familiearchief-Van Dorp op het Rijksarchief te 's-Gravenhage een zegel van Lenerdt Cornelisz. Roobol aan een brief van 2S.3.1560, waarop 8 vogels, gerangschikt 3, 3, 2, helmteeken een uitkomende adelaar. 26. Pieter Huybrechtsz. zegelt als ‚??schout tot Rhoon' 30.9.1699 : 3 Palen (?), gerangschikt naast elkander, de middelste is van onderen puntig, helmteeken: een vlucht. 63. Mr. Niclaes Diriczzoen zegelt als ‚??schout ende balliu tot Rhoon' 1.4.1602: Een burcht beladen met een kruis, waarvau de bovenste arm stuit tegen de onderzijde van de borstwering van de burcht, helm teeken : een kruis. 69. Jacob Ari√ęnsz. zegelt 0.4.1624 vier akten aldus: Een molenrad, helmteeken: een vlucht. Daarom heen staat: Jacob Adriaensz. S(chout) v(an) Roon. 68. Staes Dirksz. van Jaersvelt, schout van Oud- en Nieuw Pendrecht, zegelt 16.6.1669: 2 Visschen vertikaal geplaatst en afgewend naast elkander, vergezeld boven van 4 schuinkruisjes naast elkaar. (Hierbij zij opgemerkt dat de heer R. T. Muschart het wapen van ‚??S. D. van Jaersvelt. kerkmeester of schepen van Charlois', geheel aldus vond, doch met bovendien 3 schuinkruisjes beneden, gerang schikt 2 en 1). 101. D. des Marets, 1702‚??1709, zegelt: Een reiger op lossen grond , een schildhoofd beladen met 3 zes puntige spoorraderen naast elkander , helm zonder helmteeken. (De heer Muschart deelt mi] mede, dat volgens een M. S. Wapenboek van Mr. W. van der Lely getiteld ‚??Versameling van Tombes, Se pulturen etc aanwezig in de Koninkl. Bibl. te 's-Gravenhage, het wapen van Dani√ęl des Marets, die 19.7.1714 te 's-Gravesande overleed, was: een ooievaar van natuurlijke kleur met aaltje van dito in den bek, staande op groenen grond, in een blauw schildhoofd 3 gouden sterren naast elkaar, dit wapen, doch zonder kleuren is vermeld in Navor scher 1878 pag. 60). 103. Arend de Graeff (ook: De Greef, Greef, Graeve, Van Graeve). Hij zegelt 3.1.1701 te 's-Hager Drie rozen, 2 en 1, helmteeken een vlucht, waarin een roos uit 't schild. (De heer Muschart maakte mij opmerkzaam op het wapen van G. de Greeff, com missaris te 's-Gravenhage, 19.2.1676: vierbladige rozen van rood , helmteeken : een roos uit het schild, zonder meer. Bijbel-aanteekeningen betreffende de geslachten Kuiper, Fonkert, Prooje, de Vos e.a. te Geervliet, medegedeeld door H. W. M. J. NIEUWENKAMP. Door de welwillende bemiddeling van den Heer J. D. Bax te Voorburg ben ik iu de gelegenheid gesteld een 4-tal uitgescheurde oude schutbladen van een familie bijbel aan de vergetelheid te ontrukken en de uit een genealogisch standpunt belangrijke gegevens in deze kolommen vast te leggen. De losse fo.bladen zijn later gepagineerd van 1 tot 4, evenwel lijkt het mij meer gewenscht, ter wille van de chronologische volgorde, te beginnen met het als 3 gepagineerde blad en vervolgens 4, 2 en 1 af te schrijven. Blad 3 en 4 zijn geschreven door Jacob Heindericksz. Fonkert, geboren te Geervliet op Zaterdag 27 Jan. 1666, terwijl de aauteekeningen loopende van 12 Mei 1738 tot 12 Jan. 1779 van de hand zijn van Hendrik Cornelisz. Prooje, ged. te Geervliet op 1 Mei 1718. De bladen 2 en 1 zijn gedateerd van 12 Mei 1738 tot en met 17 Juni 183'8 en beschreven door 3, mogelijk ook 4, ver schillende personen. ') Over geset in desen bijbel op den 26 augustus 1733 tot Geervliet. Int jaer 1617 is gebooron Arij Jakopse Kuiper 2) den 9 Ocktober, int jaer 1662 den 27 februarij is gestorven Arij Jacobse Kuiper out 46 jaren. Int jaer 1612 is geboren Grietjen Aelberts Ruis op den 13 meij, int jaer 1680 is gestorven op den 22 no vember Grietjen Aelberts Ruis en in de kerck van Geer vliet begraven sijnde beide man en vrou hebbende een soon. Int ja,er 1647 is gebooren Jacob Arense Kuiper tussen 7 en 8 ueren den 5 maert, int jaer 1712 is gestorven Jacob Arentse Kuiper op den 3 juny de kloek 11 ueren out 66 jaeren 3 maenden min 2 dagen. Int jaer 1647 is gebooren Pietertje Heyndericks Jon geneel de 12 julij op woonsdagh de ten 6 ueren, int jaer 1690 is gestorven Pietertie Heyndericks Jongeneel den 8 junij is in den heer gerust out 42 jaeren en 11 maen den 26 dagen. Int jaer 1674 is Jacob Kuiper met Pietertje Heynde ricks Jongeneel getrout op den 29 april en dit sijn de kinderen die sij bij malkandere geteelt hebbe: ')Bij meerdere v√≥√≥rnamen zoowel als geslachts- fin plaatsnamen bezigde men in de origineele aanteekeningen nu eens hoofdletters dan weer kleine letters. Duidelijkheidshalve gebruikte ik bij alle namen hoofdletters. 5) De oudste trouwacte ‚??Kuiper' door mij te Geervliet aaogetroffen luidt: Ondertr./getr. Geervliet 13 Apr./4 Juni 1631: ‚??Cornelis Cornelisz. Kamp Jongeselle geboortig bey Spijkenisse nu ‚??woonachtich tot Geervliet met Buregjen Arentz weduwe van Jacob ‚??Cornelisz. Kuyper woonachtioh tot Geervliet.'