De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

Officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen én naamsaannemingen. In de Nederlaodsche Staatscourant zijn in den loop der maand December van het jaar 1929 gepubliceerd de navolgende hier te laude gedane verzoeken om naamsverandering: 1. van W. Rahm, te Sneek, ten behoeve van de minder jarige Sietske Poortstra. ten einde voortaan den ge- slachtsnaam Poortstra Rahm te dragen, 2. van Maria Sophia Marcus, echtgenoote van F. H. Wybrands, te Amsterdam, als moeder-voogdes over Luclovicus Gerardus Marcussen, teneinde voortaan den geslachtsnaam Wybrands Marcussen te dragen , 3. van ir. Jacob Dirc Hammer en Trijntje Palsma, echte lieden, te 's-Gravenhage, als voogd en toeziend voogdes over de minderjarige Patricia Annie Myhill, ten einde voortaan den geslachtsnaam Myhill Hammer te dragen, 4. van Johannes Maarten Eerhard, te Wassenaar, ten behoeve van de minderjarige Helena Löhl, tot het veranderen van den geslachtsnaam Löhl in dien van Eerhard, 5. van Gerrit Jan Schutte, te Lochern, ten behoeve van de minderjarige Gerrit je Broers, tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Broers iu dien van Schutte, 6. van Catharina Maria Meijer en Herman Raoul Koetser, echtelieden, om den geslachtsnaam van den minderjarigen Edgar Meijer te veranderen in dien van Koetser, 7. van Pieter de Jong, te Amsterdam, ten behoeve van de minderjarige Johanna Adriana Wielemaker, tot het veranderen van den geslachtsnaam Wielemaker in dien van de Jong , 8. van Cornelis Gerardus de Bruyn en Antje Kremer, echtelieden, te Utrecht, als voogd en toeziende voogdes over den minderjarigen Engelbertus Zuidgeest, geboren te Valburg 4 Mei 1922, tot het veranderen van diens geslachtsnaam Zuidgeest in dien van de Bruyn, 9. van Antoine Jean Henri Bär en Theresia Taphorn, echtelieden, te Aerdenhout, als voogd en toeziende voogdes over Maria Paulina Giden, geboren te 's-Gra veohage 17 December 1911, tot het veranderen van haren geslachtsnaam Gielen in dien van Bär , 10. van Pieter Groen, timmerman, te Haarlem, ten behoeve van de minderjarige MarietjeBode, tot het veranderen van den naam Boele in dien van Groen , 11. van Willem Hoogstraten, te Hilversum, ten behoeve van de minderjarige Edeltrudis Bathen, ten einde voortaan den geslachtsnaam Bathen Hoogstraten te dragen, 12. van Johannes Lejfers, inspecteur eener stuwadoorsfirma, ten behoeve van zijn pupil Annie Schut, geboren te Hoorn 3 December 1925, tot het veranderen van den naam Schut in Schut-Leffers, 13. van Maria Catharina Marcussen, ongehuwd en meerder jarig, te Amsterdam, ten einde voortaan den geslachts naam Wijbrands Marcussen te dragen 1), 14. van Zegerina Versloot, echtgenoote van Nicolaas van der Mey, te Leiden, als voogdes over den ininder- Vgl. het sub 2 genoemd verzoek, waar evenwel de naam is gespeld.- Wybrands Marcussen. jarige Marinus Versloot, om zijn geslachtsnaam te mogen veranderen in dien van van der Mey, 15. van Arendina Geertruida Dïlg, weduwe van Johannes Theodorus Rijkens. te 's-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige MabdBoothroyd, teneinde voortaan den geslachtsnaam Boothroyd �ijkens te dragen, 16. van a.Alwine Thérèse Falesca Veeren, weduwe van Philip Huffnagel Jr., echtgenoote van ir. Jacques Joseph Francois Verdonck, b. J. J. F. Verdonck voornoemd, c. dr. Godfried Eliza Huffnagel, te Arnhem, om den geslachtsnaam van Maria Thérèse Huffnagel, geboren te Ruurlo 8 Augustus 1912, en Carél Godfried Huff nagel, geboren te Heerlen 4 Februari 1916, te mogen veranderen in Verdonck Huffnagel-, 17. van Ernst Julius Vossnack, hoogleeraar, te Delft, ten behoeve van zijn minderjarigen zoon Gerhard Vossnack, ten einde voortaan den geslachtsnaam Obma Vossnack te dragen. Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indië hebben verzocht: 1. Ani, te Weltevreden, om haar te vergunnen den ge- slachtsnaam O'Sullivan aan te nemen, 2. Mr. Alinoeddin Tongkoe Soetan Enda Boemi, te Buiten- zorg (West-Java), om hem te vergunnen den geslachts naam Enda Boemi aan te nemen, 3. A. van de Lagemaat. te Weltevreden, om aan zijne minderjarige pleegdochter Annie te vergunnen den geslachtsnaam wan de Lagetnaat aan te nemen, 4. Hadji Abdulgani, ook eeheeten Moechamad Moefti, te Grissée, inmiddels overleden, goed te keuren dat destijds door hem bjj zijne gedeeltelijke onderwerping aan' het Europeesche privaatrecht de geslachtsnaam Moefti werd aangenomen , 5. J.Th. Poelman te Kediri (Oost-.Tava), om zjjnen minder jarigen pleegzoon Robert Carl Wilhelm Westphal te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven R. C. W. Poelman Westphal, 6. J. J. Tram, te Noesakambanpan (Midden-Java), om aau zijne minderjarige pleegdochter Siti Soehana, bjj den doop genaamd Christina Wilhelmina. te vergunnen den geslachtsnaam Trum aan te nemen, 7. Mesagoes Hadji Doeng bin Mesagoes Agoes, te Palem hang, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Abdoel * hakirn aan te nemen, 8. J.J.C.Kólff, te Weltevreden, om zijnen minderjarigen pleegzoon te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven Wally Paul Kol ff-, 9. Hermanus Schuwat, te Amboina (Molukken), om hem en zijnen wettigen nakomelingen te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven Karseboom Schuwat-, 10. C. Brand Lzn , te Malang (Oost-Java). om zjjnen minderjarigen pleegzoon Henri Johan Scholten te ver gunnen zijnen geslachtsnaam te veranderen in dien van Brand, en 11. Eduard Kainde, te Sawah-Loento, om hem te vergunnen den geslachtsnaam Kainde aan te nemen. Aan den Gouverneur van Suriname heeft verzocht , Anlonio daSüva, te Paramaribo, om vergunning den geslachtsnaam van zijn minderjarigen zoon George Gabriel te mogen veranda-en in Teunis.