De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

Aan den Gouvernenr van Cura? ao hebben verzocht: 1. Jozef Felix Henricus, te Curagao, om hem te vergunnen zjjn geslachtsnaam Henricus te veranderen in Henriquez', eni 2. Ismael Ignacio Paula, te Willemstad, om hem te ver- gunnen zijn geslachtsnaam Paula te veranderen in Cardoze. Bij Koninklijk besluit is toegestemd: a. 9 November 1929, n°. 36, dat 1 o.Izaäk Cohen, geboren te Wildervank 17 Augustusi 1878, en diens minderjarige wettige nakomelingen, deni geslachtsnaam veranderen in dien van Cohen BenäikSy 2°. Dirk Wouter de Kruijff, geboren te Buren 16< Januari 1928. zijn geslachtsnaam verandere in dien van Van Wijk de Kruijff. b. 18 December 1929, n°. 37, dat ]a.Bafaël Lustig, geboren te Sanok (Polen) 8 -Mei 1886, en diens minderjarige wettige nakomelingen, deni geslachtsnaam veranderen in dien van Wïlk, 2°. Gerard wan Hoorn, geboren te'Rotterdam 26 Ja-' nuari 1928, zijn geslachtsnaam verandere in dien vani van Hoorn Broeder, Z°.Nicolaas Baars, geboren te Amsterdam 4 Juni 1967,, zijn geslachtsnaam verandere in dien van Klootwijk, en, 4°. Macht eitje Klarenbeek, geboren te, Amsterdam 15' October 1923, haar geslachtsnaam verandere in dieni van Harnts. Bij besluit van den Gouverneur-Generaal vani Nederlandsch-lndië van 31 October 1929, n®. 24, is» goedgevonden aan Saim bin Nassüin, te Tjipinang (West-Java), ver-' gunning te verleenen den geslachtsnaam Saim aan te nemen,,