De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

10 iafc begr. Buiten Port. Kerk Batavia 16 Mei 1729 uit huis Titus Anthonisgracht aldaar. Is iemand misschien in staat deze genealogie te ver volledigen en tot dezen tijd aan te vullen? De oudere generaties van het geslacht Chatvelt, door Ir. W. J. HOFFMAN. In het Maandbad Jg. 1914 k. 27, 1922 k. 387 en 1925 k. 204 komen eenige gegevens betreffende deze familie voor. Eenigen tijd geleden deze aanteekeningen naslaande trof het mijn aandacht dat de oudst bekende stamvader, de kapitein in Statendienst François Chatvelt, wordt ge zegd geboren te zijn in Engeland en van daar hier te lande te zijn gekomen. Daar de naam niet op Engelsche afkomst duidde, vermoedde ik, dat de naam oorspronkelijk anders luidde. In de eerste plaats sloeg ik op Burke's General Armory en werkelijk vond ik onder den naam Chatfield een wapen aangegeven, dat vrijwel geheel overeenstemde met dat hetwelk door de Hollandsche familie gevoerd werd. Het wapen, zooals in Burke aangegeven, is: In zilver een zwarte giffioen en een purperen schildhoofd beladen met drie zilveren schelpen. Helmt.: een heraldische zil veren antilopenkop met gouden horens en om den hals een zwarte hertogskroon. In de Visitations of Sussex (zie hieronder) is het schild goud. In Berry's Sussex Genealogies is het wapen als in Burke. In Holland is het schildhoofd blauw en ook omtrent de kleuren van het veld schijnt verschil van opvatting te bestaan. Rietstap noemt het veld en de schelpen goud en zoo is het ook in de Heraldieke Bibl. aangegeven, op een grafbord is het veld goud en zijn de schelpen zilver. Het helmteeken is een antilopenkop in natuurlijke kleur, de gouden horens en de kroon ontbreken (Rietstap). De familie behoorde dus tot de ??armiger' klasse, dat is tot hen die gerechtigd waren tot het voeren van een wapen en die hun stamboom moesten overleveren bij de visitatie van den wapenheraut. Weldra vond ik dan ook in de Visitations of Sussex 1630 & 1633-4 Harleian Society Publications vol. 63 p. 65-66 de stamreeks van deze familie, welke nog door Berry's Sussex genealogies kon worden aangevuld, terwijl een gelukkig toeval mij nog een zeer goed gedocumen teerde genealogie dezer familie (die n.1. zich in de Ver eenigde Staten voortzette) deed aantreffen in de publi catie van de New England Historie Genealogical Society Jg. 1916. In dezen stamboom nu wordt vermeld Francis Chatfield geh. met Ann Peckham wier zoon Thomas Chatfield, geb. omstr. 1668, een ??Dutch woman' had gehuwd en in 1634 in ??the Low Countries' leefde, uit welk huwelijk vijf kinderen bekend waren n.1, 1. Thomas, 2. Henry, 3. Anne, 4. Katherin, 6. Thesma (Iliosina). Alhoewel de naam Chatfield in Sussex nogal veel voor komt, kwam slechts in dezen tak ?? zooals in het artikel in de publicatie van de N E. Hist. Geneal. So. wordt medegedeeld ?? de naam Frnncis voor. De bovenstaande gegevens deden dus wel ten sterkste vermoeden, dat wij hier te doen hebben met de Engelsche voorouders van de latere familie Chatvelt in Holland. Niettegenstaande de zeer gewaardeerde hulp van on zen Inlichtingendienst is mij de aansluiting nog niet mogen gelukken. De mogelgkheid is echter niet uit gesloten dat een andere navorscher in 't bezit is van gegevens, die de gewenschte oplossing kunnen brengen en met een beroep op mijn medeleden tot mededeeling van de hun ten dienste staande gegevens deel ik hier mede wat mij van de oudste generaties in Holland bekend is. 1. ... Chatvelt (Chatfield) h. ...Chatvelt. 11. ... Chatvelt h.. . . van Ylem (ex matre van der Dussen) Deze twee eerste generaties zijn ontnomen aan een rouwbord van lila hetwelk in de Groote Kerk te Breda hing (handschrift omstr. 1790). Ik vermoed dat gen. II juist is (mogelijk dus Thomas en dat uit zijn huwelijk hierboven niet alle kinderen zijn aangegeven, terwijl dan ook reeds François' vader uit Engeland kwam). Aan gen. 1 heeft men mijns inziens een Chatvelt tot vrouw gegeven daar de Eogelsohe vrouw en haar even tueel wapen onbekend waren. Een huwelijk Chatvelt Chatvelt komt in genoemde genealogie niet voor. IIIu. François Chatvelt st. Breda 30 Dec. 1668, begr. 0. L. Vr. Kerk 3 Jan. 1669. Hij wordt 4 Sept. 163B als afkomstig van den Briel tot lidmaat van Heusdeu aangenomen. Hij was toen luitenant in de compagnie van kapitein La Roche. In 1636 ligt hij op de Schans bij Empel. In 1638 is hij luitenant in de compagnie van kapitein Molckman te Grave (Crèvecoeur). In 1649 komt hij weer naar Heusden en wordt als afkomstig van IJzendijke als lidmaat te Heusden aangenomen. Den 14en Maart 1664 benoemd, legt hij den volgenden dag den eed af als kapitein van 50 voetknechten in het regiment van Charles Manmaker heer van Hofwegen. Zijn compagnie werd in 1669, dus na zijn dood, ge mortificeerd. Huwt 1°, Heusden 8 Mei 1638 Isabella Maria Leunis van Barthem, geb. van Heusden, dochter Jacques L. v. B., edelman van het geschut te Heusden m 1627. (Zie ook Ned. L. 1922 k. 387.) Huwt 2'. aanget. Grave 28 en 30 Oct. 1638 met attestatie naar Crèvecoeur 4 Nov. en 16 Nov. Idn Gevers wed. Kapitein William Broek, (Een kapitein van dien naam bij de Engelsche troepen in Statendienst sneuvelde in 1630). Uit het eerste huwelijk een zoon Jacobus, die den stam voortzette. (vermoedelijk een broeder van den voorgaande) Robert Chatvelt huwt te Delft (aanget. 30 Oct.) 26 Nov. 1638 als j.m. aan de Oude Delft ald. Cornelia van der Neer Maertensdr, j d. mede ald. Uit dit huwelijk de volgende kinderen te Delft gedoopt: 1'. Sara 23 Jul. 1640 0. K. 2'. ... 17 Dec. 1641 0. K fy'.Maertenïb Aug. 1643 0. K., getuigen Franchois Chatvelt in absente Cornelis v. d. Burch, Judick Auggillis.