De Nederlandsche Leeuw, jaargang 49 (1931)

N°. 1-2 XLIXE JAARGANG JANUARI-FEBRUARI 193 1 Officieel e mededeelinge n betreffend e naamsveranderinge n en naamsaannemingen . In de Nederlandsch e Staatscouran t ztjn in den loo p der maan d Decembe r van het jaar 193 0 gepubliceer d de navolgend e hie r te land e gedan e verzoeke n om naamsve i andering : 1. van Lee miert Water, arbeider , te Amsterdam , ten be­ hoev e van de minderjarig e Johanna Marina Ingenhoven, ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m Ingenhovtn Water te dragen , 2. van Hago Albertus Odijk, te Haarlem, Hugo (Tornelis Odijk, zoo voor zich als voor zj)ne minderjarig e wettig e nakomelingen , te Zaandam , Catharina Johanna Gesina Odijk en Gerardus Maria Theodorus Odijk, beide n te Haarlem, tot het verandere n van den geslachtsnaa m Odijk in dien van van Odyck: 3. van Rikus Pit, te Enschede , ten behoev e van den minderjarige n Hans Giinter Boersma, tot het verandere n van dien s geslachtsnaa m Boersma in dien van Pit Boersma: 4. van Jan Willem Jacob Verloop, te Utrecht , ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m van Noordenne Verloop te dragen , 6. van Antje Wilhelmina van Veen en Johannes Theodorus Petrus ter Bruggen, echtelieden , te Deo Helder , ten behoev e van den minderjarige. lohanne s l'etrus Theodorus van Beek, ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m ter Bruggen van Beek te dragen , 6. van Bavlholomeus Kroon, te Alphe n ad Kjjn, ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m Floogwerft Kroon te dragen , 7. van Nicolaas Rackett, te Amsterdam , ten behoev e van den minderjarig e Gerard Wolters, te Amsterdam , ten einde voortaa n den geslachtsnaa m Wolters Ruckert te dragen : 8. van Bartholomeiis Kroon, te Voorschoten , ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m Hoogwerf} Kroon te dragen . Aan den Gouverneur-tieneraa l van Nederlandsch Indië hebbe n verzocht : 1. George de Graa/f', op de ondernemin g Getas , bij Salatiga , om hem te vergunne n zich voortaa n te noeme n van Blarcum de Graaff: 2. Hadji Anoear, vroege r genaam d Satnsoedin, te Malang , om hem te vergunne n den geslachtsnaa m Anoear aan te nemen , 3. Raden Hoesen Koesoemaatmadja, l,le klerk bij de ald. Control e der Staatsspoor - en Tramwegen , te Bandoeng , om hem te vergunne n den geslachtsnaa m Koesoemaat­ madja aan te nemen , 4. G. J. van Room, te l'ontianak , om aan zijne n minder ­ jarigen pleegzoo n Atexander Ferdinand Leopold te ver­ gunne n den geslachtsnaa m van Room aan te nemen , 5. Oesman. in de des a Menlikan , distric t en afdeelin g Modjokerto , om hem te vergunne n den geslachtsnaa m Oesman aan te nemen , 6. Hendrik Jan Timporok, adj.-commie s bjj het Dept . van Oorlog , te Bandoeng , om hem te vergunne n zich voor ­ taan te noeme n Croese Timporok , 7. Aroeman, indedes i I'agentan , distrie t Singosari , residenti e Malang, om hem te vergunne n den geslachtsnaa m Andrie aau te nemen , 8. Raden Trenggono, te Salatiga , om hem te vergunne n den geslachtsnaa m Soirjobroto aan te nemen , 9. Dr. Mas Kisman, te Pangkalpinang , om hem te ver­ gunne n den geslachtsnaa m Kisman aan te nemen , 10. R. E. Thiem, te Weltevreden , om aan zjjne minder ­ jarige pleegdochte r Irma Maritza te vergunne n den geslachtsnaa m Thiem aan te nemen , 11. C. Trommelen, te Bandoeng , om aan zijne minderjarig e kindere n Johannes Jacobus, Antoniue Adriaan, Elisabeth Eiize en Pauttin Petrus te vergunne n den geslachtsnaa m Trommelem aan te nemen : 12. Pat ha, in de dess a Soenfaradja , regentscha p Bandoeng , om hem te vergonne n den geslachtsnaa m I>atlia aan te nemen , 13. Kiagoes Mohamad Ali Hanapiah alias Emok bin Kiagoes Mohamad Hoesin, in de kampon g Soenge i Sawa h ter hoofdplaat s l'alembang , om hem te vergunne n den ge­ slachtsnaa m Hoesin aan te nemon . B(j Koninklijk beslui t is toegestemd : 1.20 Novembe r 1930 , n'. 38, dat I °. Mr. Frederik Jacobus Daniël Cornelis Egter, ge­ boren te Arnhem 18 Augustu s 1804 , en dien s minder ­ jarige wettig e nakomelingen , Abraham Jacobus Fre­ derik Michiel Egter, gebore n te Brielle 24 Septembe r 1905, en dien s minderjarig o wettig e nakomelingen , en Charlotte Wibbina Egter, gebore n te Brielle 14 Octobe r 1908, hun geslachtsnaa m verandere n in dien van Egter van Wissekerke, 2». Albert de Vries, gobore o te Devente r 19 Maart 1890, en dien s minderjarig e wettig e nakomMinge n den geslachtsnaa m verandere n in dien van van der Laan de Vries, 2.29 Novembe r 1930 , n«. C2, dat 1°. Dirk de Mooij. gebore n te Amsterda m 18 .luni 1905, zijn geslachtsnaa m verander e in dien van Vos de Mooij, 2'. Jan Heere, gebore n te Botterda m 25 Januari 1928 , zjjn geslachtsnaa m verander o in dien van Heere Gnade, 3'. Johanna Sophia Ayalha deca Caranca, gebore n te Amsterda m 6 Juni 1919 , haar geslachtsnaa m ver­ ander e iu dien van Deca Caranca van der Tooren, 4°. Maarten van den Heuvel, gebore n te Sliedrech t 28 Mei 1921 , zijn geslachtsnaa m verander e in dien van Boer van den Heuvel, 3. 10 Decembe r 1930 , a'. 32, dat l, Jennigien Tobij, gebore n te Zwoll e 8 April 1919 , haar geslachtsnaa m verander e in dien van de liaan: 2'. Antonius Joseph Nijssen, gebore n te Haarlem 22 Januari 1903 , zjjn geslachtsnaa m verander e in dien van Baart, 3*. Cornelis Greveling, gebore n te Heerenveen , ge­ meent e Aengwirden , 13 Februari 1928 , zijn geslachts ­ naam verander e in dien van de Boer, 4°. Cornelia Blom, geboro n to Callantsoo g 28 Maart 1928. haar geslachtsnaa m verander e in dien van Blom Machielse.