De Nederlandsche Leeuw, jaargang 49 (1931)

No. 3 XLIXE JAARGANG MAART 193 1 Officieel e mededeelinge n betreffend e naamsveranderinge n en naamsaannemingen . In de Nederlandsch e Staatscouran t zijn in den loo p der maan d Januari van het jaar 11(3 1 gepubliceer d de navolgend e hie r te land e gedan e verzoeke n om naamsverandering : 1. van Hendrikus Martinus Sprokkelenburg, te Heemstede , ten behoev e van de minderjarig e Eline Veenstra, tot het verandere n van deze r geslachtsnaa m Veenstra in dien vau Sprokkelenburg: 2. van Hendrik Last en Cornelia Jacoba < 'atharina Hofman, echtelieden , te Amsterdam , ten behoev e van den minder ­ jarige Jan Cornelis Hofman, tot het verandere n van diens geslachtsnaa m Hofman iu dien van de Kruytf: 3. vau Paulus Voortkuijsen, te Anna I'aulowna , als voog d over Paulus Albertus van Rheenen, gebore n te Utrech t 2G April 1929 , tot het verandere n van diens geslachts ­ naam van Rheenen in dieu van Voortkuijsen: 4. vau Gerrit Bouwmeester, te 's-Gravenhage , ten behoev e van den minderjarig e Andreas Ewe Bouwmeester, ten einde voortaa n den geslachtsnaa m ten Oever Bouw­ meester te dragen : 5. van Catharina Eliiabelh Brouwer, te Amsterdam , ten einde voortaa n deu geslachtsnaa m van Limburg Brouwer te dragen : G. van Willem Vleeshakker, te Wormer . ten behoev e van den minderjarig e Simon Guslaaf Hoogvorst, gebore n te den Helde r 15 Juni 1930 , ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m Hoogvorst- Vleeshakker te drage n , 7. van Conrad Giesbertz, te Mülheiin-Ruhr (Broich), ten behoev e vau de minderjarig e Irma Timmermans, tot het verandere n van deze r geslachtsnaa m Timmermans in dien van Giesbertz, 8. van Rommert Kasimier, Zwaanhilde Sieneke Gerda Kasiinier en Hendrik Brugt Gerhard Kasimier, al Urn te 's-Gravenhage , ten einde , zo^i voor zich als voor het minderjarig e kiud van eerstgenoemd': , hunne n geslachts ­ naam te verandere n iu dien van Casimir, 9. van Johan Michiel Charles Nijland, te 's-Gravenhage , teu behoev e van de minderjarig e Johanna Annette Luchtenberg, tot het verandere n van deze r geslachts ­ naam Luchtenberg in dien van Nijland, 10. van Gijsbert van Rossum, typograaf , eu Christina Maria de Groot, echtelieden , te Hoorn , ten behoev e van de minderjarig e Johanna van Vliet, ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m van Vliet van Rossum te dragen . I Aan den Gouverneur-Generaa l van Nederlandsch - Indië hebbe n verzocht : 1. Abdoerrohim Mn Hadji Zainal, in de kampoen g 9 llir ter hoofdplaat s Paleinbang , om hem te vergunne n den gelachrsnaut u Zainal aan te nemen , 2. Kiagoes Salim bin Kiagoes Amak, te Batoe-Radj a (Palembang) , om hem te vergunue n den geslachtsnaa m Amak aan te nemen , 3. W. E. Kleian, te Tandjong-Priok , om aan zijn minder ­ jarigen pleegzoo n Robbert te vergunne n den geslachts ­ naam Kleian aan te nemen , 4. Vrouw e E. W. Nieuwenhuijs en haar echtgenoo t A. St. M. D. Prins, te Batavia, om aan de uit het eerst e huwelijk van eerstgenoemd e met wijle n C. B. van Gent, 22 Februari 191 7 te 's-Graveuliag e gebore n dochte r EHsc Cornelia van Gent te vergunue n zich voortaa n te noeme n E. C. Prins van Gent: '>. Th. E- M. Roosenschoon, te Tasikmalaja, om aan zijn minderjarige n pleegzoo n Bob te vergunne n den ge­ slachtsnaa m Roosenschoon aan te nemen : G. Soerahman, te Bandoeng , om hem en zjjne echtgenoot e Rame re vergunne n onderscheidenlij k de geslachtsname n Soerahman en Rame aan te neme n ,j 7. Mesagoes Noeng bin Mesagoes Asaari, te Bato e Radja (Palembang) , om hem te vergunue n den geslachtsnaa m Asaari aan te nemen . Aan deu Gouverneu r van Curacao heef t verzocht : Norberto Fermin Roninlus Horcere, op Curacao, om hem te vergunne n zjju geslachtsnaa m Horcere te verandere n in dien van Gorsira. Bij Koninklijk beslui t is toegestemd : 1. 17 Decembe r 1930 , n°. 3U, dat tJirkje van Loenen, gebore n te Utrecht , 5 Augustu s 1902 , haar geslachts ­ naam verander e in dien van Meurs, 2. 24 Decembe r 1930 , n'. 33, dar. 1°. Jan Henry Droomer, gebore n te Liren (N.-H.) 22 Juli 19U7 , zyn geslachts ­ naam verander e in dien van Bruinaars: 2°. Sophia Reuvecamp, gebore n te Amsterda m 2 Maart 1928 , haar geslachtsnaa m verander e in dien vau Reuvecamp Goos, 3°. Sietske Poortstra, gebore n te Groninge n 20 Februari 192G, haar geslachtsnaa m verander e in dien van Poortstra lïahm, 4'. Johannes Petrus Geurtsen, gebore n te Rot ­ terdam 27 Januari 1924 , zyn geslachtsnaa m verander e in dien van Paulus: 3.5 Januari 1931 , n°. 49, dat 1°. Patricia Annie Myhill, gebore n te Londe n 22 Augustu s 1927 . haar geslachts ­ naam verander e in dien van Myhill Hammer : 2°. Maria Paulina Gielen, gebore n te 's-Gravenhag e 17 Decembe r 1911, haar geslachtsnaa m verander e in dien van Bar, 4.7 Januari 1931 , u'. 35, dat 1°. Engelbertus Zuidgeest, gebore n te Valburg 4 Me i 1922 , zijn geslachtsnaa m verander e in dien van de Bruijn, 2'. Kaatje Buis, gebore n te Velse n 5 Octobe r 1907 , haar geslachtsnaa m verander e in dien van Tismeer Buis, 3'. Johanna Adriana Wielmnaker, gebore n te Amsterda m 4 Novembe r 1911 , haar geslachtsnaa m verander e in dien van de Jong, 5.7 Januari 1931 , n'. 36, dat Marie Therese Huffnagel, gebore n t.e Ruurlo 8 Augustu s 1912 , en Carel Godfried Huff'nagcl, gebore n te Heerle n 4 Februari 19IG , hun geslachtsnaa m verandere n in dien van Verdonck Huff nagel.