De Nederlandsche Leeuw, jaargang 49 (1931)

Bij beslui t va n de n Gouverneur-Generaa l van Nederlandsch-lndië is goedgevonden : 1.27 Novembe r 1930 , n°. 11, aan Dacklan, te Alabioe , Amoenta i (Zuider- en Oosterafdeelin g van Borneo) , ver­ gunnin g te verleene n den geslaolitsnaa m Dacldan aan te nemen , 2.29 Novembe r 1930 , n°. 17, aan Loulou, minderjarig e pleegdochte r van E. Th. van Ommen en zijne echtgenoot e M. CJt. Antoni, te Batoedjadja r (West-Java) , vergunnin g te verleene n den geslachtsnaa m van Ommen aan te nemen , 3.4 Decembe r 1930 , n'. 13, aan Abraham Risalcahu, commie s 1' kl. bij den Post- , Telegraaf - en Telefoon ­ dienst , te Bandoeng , en zijnen wettige n nakomelingen , vergunnin g te verleene n hunne n geslachtsnaa m Risakahu te verandere n in dien van van Ris, 4. 6 Decembe r 1930 , n°. 5, goe d te keuren , dat. door Richard Soendaroe de geslachtsnaa m Soendaroe is aan­ genome n : 5.20 Decembe r 1930 , n°. 20, aan Koesman, bij den doo p genaam d Johannes Diederiats, te Bandoeng , vergunnin g te verleene n den geslachtsnaa m Gilman aan te neme n en zich alzo o voortaa n te noeme n en te schrijve n Jo­ hannes Diederims Gilman, 5.22 Decembe r 1930 , n°. 18, aan Mas Mangoenhadiprodjo, te Bandoeng , vergunnio g te verleene n den geslachts ­ naam Mangoenhadiprodjo aan te nemen , 7.23 Decembe r 1930 , u°. 15, aan Albert Servaas, zich noemend e Albert Servaas van Nouhuijs, te Weltevreden , vergunnin g te verleene n den geslachtsnaa m van Nouhuijs aan te nemen , 8.23 Decembe r 1930 , n». lfi, aan Marianne, zich noe ­ mend e Marianne van Alphen, te Weltevreden , vergunnin g te verleene n den geslachtsnaa m van Alphen aan te nemen , 9.23 Decembe r 1930 , n'. 18, aan Karinwen, te Blitar, vergunnin g te verleene n den geslachtsnaa m Karimoen aan te nemen .