De Nederlandsche Leeuw, jaargang 49 (1931)

N°. 7 XL1XE JAARGANG JULI 193 1 Officieel e mededeelinge n betreffend e naamsveranderinge n en naamsaannemingen . In de Nederlandsch e Staatscouran t zijn in den loo p der maan d Me i van het jaar 193 1 gepubliceer d de navolgend e hie r te land e gedan e verzoeke n om naamsveranderin g en aanneming : 1. vau Peter Eisseiis en Maria Korsch, echtelieden , te Groningen , in een woonschip , ten behoev e van den minderjarige n Rudolf Hans Korsch, gebore n te Gro­ ninge n 3 Augustu s 1925 , tot het verandere n van dien s geslachtsnaa m in dien van Eissens, 2. van Antonie Egbert Egberts, te Amsterdam , ten be behoev e van de minderjarig e Hendrica Gerhardina Klokman en Antonie Egbert Klokman, tot het verandere n van den geslachtsnaa m Klokman in dien van Egberts, 3. van Abraham Draak en echtgenoote , te Amsterdam , ten behoev e van hun pupi l Leo, gebore n 24 Decembe r 1916 te Magelan g (Java) vau onbekend e ouders , be­ kend onde r den uaa m van Draak, tot het aanneme n van den geslachtsnaa m Draak: 4. van Samson- van Moppes, te Amsterdam , ten behoev e van den minderjarige n Tobias van West, tot het ver­ andere n van dien s geslachtsnaa m van West in dien van van Moppes, 5. van Nicolina Spanier, te Berlijn, om vergunnin g haar geslachtsnaa m Spanier te verandere n in dien van Dijjers Spanier, 6. van Jacobus van der Laan, te Rotterdam , zoo voor zich als voor zjjne minderjarig e wettig e nakomelingen , ten einde voortaa n den geslachtsnaa m van Aken van der Laan te dragen , 7. van Gerrit Brands, graanhandelaar , te Heemstede , als voog d over de minderjarig e Marie Bosman, ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m Bosman Brands te dragen , 8. van Hendrika Etizabeth van Drunick, te Rotterdam , als moeder-voogde s over Hendrik Anton van Drunick, tot het verandere n van zijn geslachtsnaa m van Drunick in dien van Tijssen, 9. van Hendrik Ferwerda, te 's-Gravenhage , tot het ver­ andere n van dien s geslachtsnaa m Ferwerda in dien van vau Vliet: 10. van Harmen Garritsen en Jansje Lagerweij, echtelieden , te Ede . ten behoev e van den minderjarig e Jan Lager weij, tot het verandere n van dien s geslachtsnaa m Lagericeij in dien van Garritsen, 11. van Johan Hendrik Oosterhuis en zijn e echtgenoot e Saalcje Koopal, te Leeuwarden , als voog d en toeziend e voogde s over Hiltje Saakje, gebore n 3 Juli 192 9 te Groningen , natuurlijk niet erken d kind van Wikje Pijl, dat de geslachtsnaa m van genoem d kind wordt , ver­ anderd in Pijl Oosterhuis, 12. van Jacoba Anna Jacobs, weduw e van Bernard Immink, te Doorn , ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m van Meukeren Jacobs te dragen , 13. van Harry Louis Cohen, te Amsterdam , ten eind e voortaa n den geslachtsnaa m Cohen Bendiks te dragen : 14. van Jacobus Johannes Winkels, te 's-Gravenhage , ten behoev e van de minderjarig e Antje Maier, tot het ver­ andere n van deze r geslachtsnaa m Maier in dien van Maier Winkels, 15. van Heinrich Rudolp Gustav Schuurman, te Wormer veer, ten behoev e van den minderjarig e Johannes Pieter Holkamp, tot het verandere n vau dien s geslachtsnaa m Holkamp in dien van Schuurman, 16. van Simon Augurkie, te Groningen , om zijn geslachts ­ naam en dien van zijne minderjarig e kindere n te ver­ andere n in Augura. Aan den Gouverneur-Generaa l van Nederlandsch Indië hebbe n verzocht : 1. Memet Rachman AU Soewardi, 2deluitenan t der Infanterie , te Meester-Cornelis . om hem te vergunne n den geslachts ­ naam Soeivardi aan te nemen , 2. W. Groeneioald, te Weltevreden , om aan zijn minder ­ jarige pleegkinderen , hjj den doo p genaam d Anna en Otto, te vergunne n den geslachtsnaa m Groenewald aan te nemen , 3. Jacob, zich noemend e Jacob Celosse, te Mugelan g (Mid den-Java) , om hem te vergunne u den geslachtsnaa m Celosser aan te nemen , 4. Mohamad Soedibijo, 2do luitenan t der Infanterie , te Buitenzorg , om hem te vergunne n den geslachtsnaa m Soedibijo aan te nemen , 5. F. G. Knödler, te Pare e (Oost-Java) , om aan zijn min­ derjarig e Datuurlijk e kinderen , bij den doo p genaam d Marietje en Paul Frederik, te vergunne n den geslachts ­ naam Knoedlert aan te nemen , 6. A. A. Banse, te Makassar , om aan zijn minderjarig e pleegkindere n Willem Albert en Carolina te vergunne n den geslachtsnaa m Banse aan te nemen . Bij Koninklijk beslui t is toegestemd : 1.28 Maart 1931 , N» . 7, dat Henri Lucien Nagtglas Versteeg, gebore n te Bussu m 21 Maart 1906 , Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg, gebore n te Bussu m 14 Mei 1914, hu n geslachtsnaa m verandere n in dien van Nagtglas, 2.9 Me i 1931 , n°. 44, dat 1°. Willem Gerrit Reinierus Overbeek, gebore n te Amsterda m 5 Januari 1915 , zijn geslachtsnaa m verander e in dien van Koppe, 2*. Flo­ rence Frederika van Veen, gebore n te Amsterda m 5 Septembe r 1922 . haar geslachtsnaa m verander e in dien van Geijl , 3°. Adriana Cornelia Cornelisse, gebore n te 's-Gravenhag e 19 Decembe r 1909 . haar geslachtsnaa m verander e in dien van Cornelisse Dekker, en 4°. Werner Arthur Wissbrock, gebore n te Amsterda m 1 April 1925 , zijn geslachtsnaa m verander e in dien van Wissbrock Kremer. Bij beslui t va n de n Gouverneur-Generaa l van Nederlandsch-Indië is goedgevonden : 1. 16 Maart 1931 , n°. 37, aan Bertram Valetijn (Emi!) Kerrebijn, gebore n te Pontiana k 5 Mei 1886 , te Ban-