De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

213 214 Vermeulen , (Holland) . Dit wape n word t aldu s beschreven : â??gedeeld, I door ­ sneden , A. in gou d 3 rood e palen , B. in rood een goude n ster, II in blau w 3 goude n tomooilansen naas t elkaar' . Een ande r wape n Vermeulen, waarbi j vermel d word t â??Amsterdam', is als volg t aa.ngegeven : â??gedeeld, I door ­ sneden , A. in gou d 3 rood e palen , B. in zilve r een zwart e 8-puntig e ster , II in blau w 3 goude n korenaren aan één steel' . Een en ande r lijkt mij verdach t en doe t mij veronderstellen , dat wij hie r met hetzelfd e wape n te doe n hebben , maa r dat de zegsliede n van Rietsta p niet gewete n hebbe n wa t de figure n uit de linkerhelf t van het schil d voorstelden . Er zijn 2 bronnen , die in dit opzich t gehee l me t elkaa r overéénkomen, t. w. 1° de Graf- en gedenkschrifte n van de provinci e Antwerpen , deel 3, pag . 416 en 2° de Collecti e fragment-genealogieën van de Gebroeder s Va n Atteveld e in het Rijksarchief te Utrecht , omsla g â??Dierquens'. De eerstgenoemd e geef t het wape n van Anna Ver­ meulen, overlede n te Mechele n 13/1 0 163 7 als eerst e vrouw va n Bombout Neeffs, schepe n en tresorie r dier stad, begrave n in de St. Pete r en Pauwelsker k aldaar . Deze beid e bronne n nu geve n de linkerhelf t van dit wape n Vermeulen aan als te zijn â??in zwar t 3 goude n vlammend e kaarsen' . Van IJsseldijk. (Amsterda m en Gelderland) . Het Armorial Général beschrijf t dit wape n als â??in zilver 3 rood e ankerkruisjes ' voo r den Amsterdamsche n en â??in roo d 3 zilvere n ankerkruisjes ' voor den Gelder sche n tak . Amsterdammer s van deze n naa m en mèt dit wape n zijn mij onbekend , maa r omtren t persone n van deze n naa m in Gelderland , die dit wape n voerden , kan ik constateeren , dat zij öf gewon e kruisje s öf som s kruisje s voeren , waar ­ van de arme n eenigszin s verbree d eindigen , doc h nimme r ankerkruisjes . Zoo vind t me n in de testamente n van de Over-Betuw e het wape n van Claes van IJsseldijck, di e 21/6 171 8 me t zijn e vrou w Adriaentje Verkuyl te Eist testeer t me t heel e gewon e kruisje s en van Wouter en Jan van IJsseldijck, di e 27/1 2 172 6 in de Over-Betuw e te Eist of Lent testeere n me t breedarmig e kruisjes, in de Brieve n aan het Kapittel van St. Piete r te Utrech t het wape n van J. van IJsseldijk, 16/ 2 173 1 te Eist, me t gewon e kruisje s en in een pak me t stukke n van het Rijk van Nijmege n in het Rijksarchief te Arnhe m het wape n van Wilhelm van IJsseldijk, 31/ 5 176 4 te Ophe mert, nee f van . den landschrijve r van het Rijk va n Nijmege n Pieter van de Vélouto, me t breedarmig e kruisjes. (Word t vervolgd) . Centralisati e van Kwartieren, doo r J. HERDTMAN. Professo r van Bemmele n heeft , in de laatst e jaarver­ gaderin g een kort e uiteenzettin g gegeve n ove r het nut , hetwel k de biologisch e wetenschap , voora l wat de erfelijk ­ heidslee r betreft , ka n hebbe n bij een systematisch e ordenin g van het materiaal , dat gevonde n word t in de kwartierstaten , bovendie n is de sociologisch e wetenscha p hiero p aangewezen , wi l zij voldoend e he t social e ver ­ band en all e gebeurtenissen , welk e via verschillende generatie s plaat s hebbe n en hun uitgangspun t hebbe n in de gemeenscha p der families , lang s empirische n weg ophelderen . In Duitschlan d heef t me n dit reed s lan g begrepen , en het wa s de geweze n Presiden t der Acrondissements Rechtban k te Dresden , wijle n dr. Karl Förster, die op 1 Februari 192 1 opgerich t heef t de A.L.A. (Ahnenlisten austausch) , wel k instituu t op 1 Juli 193 0 omgeze t wer d in de D.A . (Deutsch e Ahnengemeinschaft) . Wi j hebbe n hier te doe n me t een belangrijk ' genootschap , het ­ welk doo r genealoge n gevorm d word t me t zete l te Dresden-A . 1, Kanzleigassche n 1''. De basi s is de gemeenscha p der voorouders , die bestaa t in een volk , die zelf s ove r de grenze n van een vol k heengaat , en welk e de voorouder s va n den ee n als die va n den ander aanwijst . Het doe l is, de ingezonde n kwartier ­ state n te vergelijken , te verbetere n en aan te vullen . Men gaa t op de volgend e manie r te werk : iederee n maak t zoo volledi g mogelij k zijn kwartierstaa t op volgen s een bepaal d model , dat zijn naa m ontleen t aan een e uitvindin g van den bekende n Duitsche n genealoog , ons eereli d Kekule von Stradonit z (waarbi j de rangschikkin g in alphabetisch e lijste n geschiedt) . De lijste n worde n gezonde n aan bovengenoem d genootschap , da t als be­ middelaa r optredende , dez e in fiche s verwerk t en op ­ berg t in een e kartotheek , welk e genoem d word t â??Ahnen stammkartei' . Bij dez e manipulati e word t de effectiev e of vermoedelijk e gemeenscha p der voorouder s (Ahnen ­ gemeinschaft ) vastgesteld . All e leden , die bij dez e ge ­ legenhei d een aanwins t in kwartiere n verkrijge n dan wel doo r een verder e navorschin g eventuee l no g aan­ sluitin g aan het in die kartothee k aanwezig e materiaa l zoude n kunne n bereiken , ontvange n van de D.A . recht ­ streek s een automatisc h bericht . Teven s ontvang t me n steed s een e mededeeling , zoodr a bloedverwantscha p is vastgestel d me t beroemd e Duitschers . Oo k word t ge­ weze n op foute n en dergel. , zooda t de D.A . kan worde n beschouw d als een filtreerdoek , die zoovee l mogelij k zorg t voo r de juisthei d van het einddoe l der D.A. : den inventari s der Duitsch e voorouders . De kartothee k be­ vat reed s vel e duizende n Duitsch e name n me t data , en ieder e wee k kome n er honderde n bij ! Als gemeenschappelijk e voorouder s (d.i . als voorouder s voor 2 of mee r leden ) konde n worde n beschouwd : 1 Februari 192 6 10% en 1 Februari 193 2 ongevee r 70%, . Terwijl ik eenigszin s uitvoeri g geweze n heb op de werkwijz e va n dit Duitsch e instituut , da t overigen s gee n winstbeja g beoog t en, slecht s levend e van de contri ­ butie zijner leden , in diens t wensch t te staa n va n de wetenschap , en ik derhalv e iedereen , die in Duitschlan d voorouder s heeft , ka n aanrade n voo r een paa r Mark lid hierva n te worden , wil ik nog in het kor t belang ­ hebbende n h.t.1 . ernsti g in overwegin g geven , om ook een s een pogin g te doe n teneind e tot de oprichtin g van een eige n Nederlandsch Instituu t van dezelfd e strekkin g als het Duitsche , maa r onafhankelij k daarvan , te komen . Ten slott e is hieraa n ook nog een international e kant . Er is wel haas t gee n Nederlander , die nie t allee n in Duitschlan d maa r ook in de meest e ons omringend e en ook in verde r afgelege n lande n voorouder s op zijn kwartierstaa t heeft . Indie n nu werkelij k een s een der ­ gelijk Nederlandsc h Instituut , hetwel k zic h doo r de jaarlijksche bijdrage n zijner lede n zou moete n bedruipen , tot stan d zoud e komen , dan zoud e het allich t ook wee r