De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

216 216 de aandach t der genealogisch e werel d in het buitenlan d trekken . En Nederlan d zoud e ook op dit gebie d wee r een s kunne n bewijzen , dat het een international e roepin g heef t te vervullen . Gegeven s betreffend e sterfgevalle n op het plattelan d van de Veluw e uit het Archief de r Geldersch e Rekenkame r seder t de tweed e helf t der 16de eeuw , medegedeel d doo r H. MIJNSSEN. (Vervol g va n L, 183. ) Inv. 4531. Rekening uan den Keurmeester van 17 September 1567â??16 September 1568. Fol. 20 verso . Also e in den Jaer e LX V inde maen t van ... -1) tot Appeldoer n eene r genaemp t Ghijsbert Hermansen in God t verstoerve n is, die welck e bevonde n is worde n Co . Ma* , als hartoug e van Gelren eyge n ... . Fol. 23 verso . (4 Novembe r 1567. ) Alzo e tot Vaece n in den Ampt e van Eep e gestoerve n is een vrouw e per­ soon , bastaert , die weduwe van z. Henrick Horstinck ... . Fol. 24 verso . (6 Octobe r 1567. ) Gerrit Verhuets huysfrouwe, vuytheym s ind uit Overstich t gebaeren , is toe Ee p gestoerve n ... . Fol. 26. (7 Oct . 1567. ) Coert Jansz. Barbier zijn huys­ frouwe suster, vuytheym s ind tot Oesterwold e aen die Gaetzgav e 25 ) gestoerve n ... . Fol. 26 verso . (14 Octobe r 1567. ) Beijner Smits moeder, vuytheym s ind uit Stich t van Uuytrech t gebaeren , is tot Appeldaer n gestoerve n ... . Fol. 26 verso . (6 Novembe r 1567. ) Die cuester tot Twel in den Ampte van Voerst zijn moeder, vuytheym s ind tot Devente r gebaeren , is tot Twel gestoerve n ... . Fol. 27. (20 Novembe r 1667. ) Laurens op Puttensteyn und zijn huysfr', beyd e vuytheyms , die man van Camper­ veen ind die vrouw e vuy t Frislandt gebaere n ind in 't Oldebroic k gestoerve n ... . Fol. 27. (12 Decembe r 1667. ) Witten Willem ind Mery zijn huysfrouwe, vuytheym s ind van Overijsse l beyd e gebaeren , zijn tot Herd e gestoerve n ... . Fol. 27 verso . Jan van Amersoeyens huysfrouwe, vuyt ­ heym s ind in 't Stic k van Utrech t gebaeren , is in 't Vee n gestoerve n ... . No. 4532. Rekening van den Keurmeester van 17 Sep­ tember 1568â??16 September 1569. Fol. 19 verso . (8 Decembe r 1568. ) Mery Pyppers, bas ­ taert , die welck e tot Nykercke n gestaerve n is ... . Fol. 20. (17 Juli 1569. ) De huysfrouwe van Bessel van Wenckum, bastaert , is tot Nykercke n gestoerve n ... . Fol. 20. (26 Novembe r 1568. ) Wynant Willemsz., bas ­ taert , is tot Wilp gestoerve... . Fol. 20 verso . (27 Novembe r 1568. ) Den jongen Jan Cornelisz., bastaert , is tot Wilp gestoerve n in de n Ampt e van Voerst... . Fol. 20 verso . (2 Juli 1569. ) Guert van Hoern, bas ­ taert , is tot Vel p gestoerve n ... . (Laat weduw e na. ) Fol. 21. (20 Septembe r 1668. ) Hee r Herman Huevel, gewesen e pastoi r ter Wold e in den Ampt e van Voerst , bastaert , is ter Wold e gestoerve n ... . Fol. 21 verso . (29 Me i 1569. ) Hee r Gerrit van Liesten, pastoi r in sijne n leve n tot Eep , is tot Eep gestoerve n â?? K) Gaetzgav e = God s gave , eigenlijk : God s bezoeking , namelijk : de pest . Fol. 21 verso . (30 Juli 1569. ) Den vader van Gerrit Wichers, bastaert , gênant 26).. .. is tot Herd e gestoer ­ ven ... . Fol. 24. (11 Juli 1569. ) Die moeder van Joffer van Lennep, vuytheym s ind in Vrijslandt gebaeren , is tot Velp gestoerve n ... . Fol. 24 verso . (13 Januari 1569. ) Jan Gerrilsz. in H Wolt, vuytheym s ind in 't Nidderstich t gebaeren , is tot Eede gestoerve n ... . (Laat weduw e na. ) Fol. 26. (1 Maart 1569. ) Jenneken Jacobsz., vuyt ­ heym s ind in 't Stich t va n Utrech t gebaeren , is tot Eede gestoerve n ... . (Laat zoo n na. ) Fol. 25. (12 Maart 1669. ) Mery van Amerongen, vuyt ­ heym s ind tot Ameronge n gebaeren , is in 't Vee n onde r Eede gestoerven... . (Laat hare n ma n na. ) Fol. 25 verso . (4 Octobe r 1568. ) Jenneken van Wy, vuytheym s ind in 't Overstich t gebaeren , is in 't Ney broick gestoerven... . (Laat hare n man , Joha n Wil­ lemsz. , na. ) Fol. 26. (26 Octobe r 1568. ) Hee r Berdt Bijckeis^), Viccarius tot Oe n in den Ampt e van Eep , vuytheyms , is tot Oe n gestoerve n ... . Fol. 26 verso . (16 Decembe r 1568. ) Claes Meyer of Druipper mit sijn huysfrouwe, Thymentghen gênant, beyd e vuytheym s ind in 't Landt van Clev e gebaeren , sijn beyd e tot Oesterwold e in den Ampt e van Doern spijck gestoerve n ... . (Clae s Meye r laa t een e zuste r na.) Fol. 26 verso . (18 Septembe r 1668. ) Johan Brouwer, vuytheyms , ind tot Devente r gebaeren , is tot Wilp in den Ampt e van Voers t gestoerve n ... . (Laat weduw e na.) Fol. 27 verso . (3 Maart 1669. ) Michiel Bueigers, vuyt ­ heyms , is tÃ?t Voorthuyze n inde n Ampt e van Barnevel t gestoerven... . (Laat weduw e na. ) Fol. 27 verso . (26 Juli 1569. ) Schepert Drissen huys­ frouwe, vuytheym s gebaeren , ind tot Eep gestoerve n ... . (Laat hare n ma n na. ) Inv. 4533. Bekening van den Keurmeester van 17 September 1569-16 September 1570. Fol. 20. Ghijsbert Hermensz., wesend e een s prister s soen , een overwonnen , die welck e tot Appeldoer n in den Jaere LXVII den... . Decembris , sonde r lieff s erve n nae te laeten , gestoerve n is .... (aa n de â??Gaets gaefï oft pesfelentie' , hij laa t o.m . na een hui s en hofsted e te Apeldoorn. ) Fol. 21. (31 Octobe r 1569. ) Die huisfrouv van Willem Buyiman, bastaert , is tot Brumme n gestoerve n ... . Fol. 21 verso . Henrick op ten Hom, bastaert , is tot Brumme n gestoerven . Fol. 21 verso . Gertgen van Keppel, bastaert , is tot Nykercke n gestoerve n ... . Fol. 22 . Die huysfrouwe van Richart van Dieren, vuytheyms , ind in 't Nidderstich t gebaeren , is tot Diere n gestoerve n ... . (Laat kindere n na. ) Fol. 22 verso . Die vader van Jan Smit, vuytheym s ind vuyte r 't Nidderstich t gebaeren , is tot Nykercke n gestoerve n ... . Fol. 22 verso . Gerrit Bentinck, vuytheym s ind vuyte r 't Overstich t gebaeren , is tot Willp onde r Voers t ge­ stoerve n 28 ). ... (Laat kindere n na. ) M) Dez e naa m is nie t ingevuld . 27) Verdero p in dez e pos t hee t hij : Berndt Bijekens. 2s) De keu r wa s ee n â??cleyn koebeestgen' . Hi j zal du s nie t tot he t bekend e geslach t hebbe n behoord .