De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

217 218 Fol. 23. (8 Novembe r 1569. ) Jan Evaut van Dueven, vuytheym s end e vuyte r het Landt van Cleef f gebaeren , is tot Willp onde r Voers t gestoerve n (Laat we­ duwe na. ) Fol. 23. Die huysfr. van Marien van der Heyden, vuyt ­ heyms , is in 't Nybroic k gestoerve n Fol. 23 verso . Thuenis Stolten, vuytheym s end e vuyt e Twent gebaeren , is tot Voers t gestoerven... . (De keur is gekoch t doo r Jan ïhueniss.) Inv. 4534. Rekening van den Keurmeester van 17 Sep­ tember 1570â??16 September 1571. Fol. 20. (18 Februari 1571. ) Henrisken Hoogen, bas taert , is in 't Nybroic k in Decembe r 1570 gestoerve n Fol. 20. Jan Gerritz, bastaert , is tot Oen e gestoer ­ ven .... Fol. 22. (25 Octobe r 1670. ) Den soen van Aelbert van Limborch, vuytheym s end e onde r Voers t verdroncke n Fol. 22 verso . (24 Maart 1571. ) van Batment, vuytheym s end e nye t inde n Lande van Gelre end e Graeffscha p Zutphe n gebaeren , is tot Oen e in den Ampt e van Epe gestorve n ... . Fol. 22 verso . (8 Mei 1671. ) Hilleken, die huysfr. van Maes van Oemeren, vuytheym s end e van Campe n ge­ baeren , is ten Aenstoe t in den Ampt e van Eed e ge­ stoerve n .... Fol. 23.(2 8 Augustu s 1571. ) Gerrit Tuenissen, vuyt ­ heyms , end e vuyte r 't Nidderstich t gebaeren , is tot Ede gestoerve n ... . Inv. 4535. Bekening van den Keurmeester van 17 Sep­ tember 1571â??16 September 1572. Fol. 20. (19 Octobe r 1571. ) Hee r Johan Leest zaliger , gewesen e pastoi r tot Eep , bastaert , is tho Eep gestoer ­ ven .... (Vólgens een achte r in de rekenin g gehecht e bijlag e van 19 Octobe r 1571 was Hee r Johan van Leesten ruim een jaar gelede n overleden. ) Fol. 21 verso . (13 Januari 1571. ) Lieven Joest, vuyt ­ heyms , end e tot Ghen t in Vlaendere n gebaeren , is tot Renco m gestoerve n .... (Blijken s een achte r in de reke ­ ning gehecht e bijlag e van 13 Januari 1571 was Lieven Joost binne n een half jaar gestorven. ) Fol. 22. (25 Novembe r 1571. ) Aelbert Gerrite huys­ frouwe, vuytheym s end e in 't Nidderstich t gebaeren , is in 't Vee n onde r Eed e gestoerve n (Blijken s een achte r in de rekenin g gehecht e bijlag e van 25 Novem ­ ber 157 1 was zij binne n 2 maande n gestorven. ) Fol. 22. (30 Maart 1572. ) Alit Luytgens, vuytheym s end e tot Zwoll gebaeren , is tot Ee p gestoerven... . (Achte r in de rekenin g een bijlag e van 30 Maart 1572 : Alit Luytgens en haar echt e man , Henrick Michielszn., zijn binne n drie maande n gestorven , wonend e te Epe. ) Fol. 22 vers o (4 Me i 1672. ) Derrick van Lindens huysfrouv, vuytheym s end e in 't Overstich t gebaeren , is tot Voers t gestoerve n ... . (Achte r in de rekenin g een bijlag e van 4 Me i 1572 : zalige Derick van Liendens weduwe is binne n dit jaar in Terwold e in het amb t van Voors t gestorven. ) Inv. 4536. Bekening van den Keurmeester van 17 September 1572-16 September 1573. Fol. 17.(2 1 Februari 1573. ) J'anneken, geweste huysfrou 20) De voornaa m is weggelaten . van Lubbert in 't Seybroick, bastaert , is tot Appeldoor n gestoorven... . (Blijkens een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 21 Februari 157 3 was Janneke n voornoem d onde r Hal, in Veluwenzoom , binne n vijf jaren gestorven. ) Fol. 17. (14 April 1573. ) Claes Gerritsz. huysfrouv, bastaert , is in Oesterwold e gestoerve n .... (Laat hare n man na.) (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 14 April 157 3 was zij toe n binne n een half jaar gestorven. ) Fol. 17 verso . Hermen Boick, bastaert , is tho Brumme n gestoerve n .... (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 30 Septembe r 157 3 was Hermen Boick des­ tijds binne n het jaar gestorven . De keur is gekoch t door ­ zijn schamel e weduw e en bij dez e was â??gans armoed e end e voel l naeckt e kynderen' . Fol. 17 verso . (7 Maart J573. ) Willem Henricxen, bastaert , is in 't Nyebroic k gestoerve n .... (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 7 Maart 1573 was Willem Henricxen destijd s binne n twe e maande n ge­ storven . Hij laat zijn e weduw e na.) Fol. 19. (11 Novembe r 1572. ) Arien Splinter, vuyt ­ heym s end e in 't Nidderstich t gebaeren , is in 't Ampt e van Nykercke n gestoerve n .... (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 11 Novembe r 157 2 wa s Arien Splinter destijd s binne n drie maande n gestorven. ) Fol. 19. (2 Decembe r 1572. ) Mery Peter Ghijsbertsen, vuytheym s end e van Wouwenberc h gebaeren , is tho Ree n gestoerve n ... . (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e heef t de keurmeeste r 2 Decembe r 157 2 de keur laten koope n doo r den koste r van Rheden , â??die welck e coste r hier een dochte r at heeft'.) Fol. 19 verso . (16 Februari 1573. ) Jan van Domseler, vuytheym s end e van Zwol gebaeren , is in den Ampt e van Ee p gestoerve n ... . (Laat kindere n na.) (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 15 Februari 1573 was Jan van Domseler destijd s binne n twe e maan ­ den gestorven. ) Fol. 19 verso . (22 Februari 1573. ) Derrick Janz., vuyt ­ heym s end e in 't Overstich t gebaeren , is tot Ertbeck gestoerve n ... . (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 22 Februari. . . .80 ) was hij destijd s â??binnen jaers gestorven'. ) Fol. 20. (28 Maart 1573. ) Heynigen Timmei man, vuyt ­ heym s end e in 't Stich t van Munste r gebaereD , is to Brumme n gestoerve n .... (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 28 Maart 167 3 wa s Heynigen Timmerman destijd s binne n dri e maande n gestorven. ) Fol. 20. (27 Maart 1573. ) Stijn Bartolts, vuytheym s end e in 't Stich t van Munste r gebaeren , is in 't Twel gestoerve n ... . Fol. 20 verso . (27 Maart 1573. ) Jenneken Willem Arnlz. huysfr., vuytheym s end e vuyt het Overstich t gebaeren , is in 't Twell gestoerve n .... (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 27 Maart 167 3 wa s Jenneken, huisvrouw van Willem Aerntsen, genaamd Bleyker, binne n twe e maande n te Twelloo , in het amb t van Voorst , gestorven. ) Fol. 20 verso . (13 April 1573. ) Henrick Bruesten, vuytheym s end e in 't Mastebroic k gebaeren , is in Oester - 30) He t jaartal is nie t duidelij k leesbaar , doc h moe t 157 3 zijn, zooal s bij de betrokke n pos t in de rekenin g vermel d staat .