De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

219 220 wold e gestoerve n in den Ainpt e van Doernspijck... . (Blijkens ee n in de rekenin g gehecht e bijlag e wa s Henrick Bruesten ongevee r een maan d vóór 13 April 1573 gestorven. ) Fol. 21 (1 Me i 1573. ) Gerrit Willemss. van Essen, vuytheym s end e int Stich t van Munste r gebaeren , is tot Harscam p in den Ampt e van Eed e gestorve n ... . Fol. 21. (27 Juli 1573. ) Nijs van Essen, vuytheym s ende in 't Stic h van Vuytrech t gebaeren , is ten Aen stoe t in 't Ampt e va n Ed e gestoerven... . (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 27 Juli 157 3 was Nijs van Essen destijd s binne n twe e maande n ge­ storven. ) Fol. 24. 31) Maes Gerritssen, kuermuudich , in vij?. dag e gestorve n onde r Barnevelt... . (Laat weduw e na.) (Word t vervolgd. ) VRAGEN EN A1MTWOORDE1M , Bessels . (L, 140 , 186) . Ik gee f den Hee r Uhlenbec k in overwegin g een s te lezen , wa t er omtren t dez e famili e vermel d staa t in het Algemee n Nederlandsc h Familiebla d 1884 , N°. 81, pag . 1 en 2 en in het daaro p op pag . 3 volgend e artikel van Helmduijnen. Hierin zal hij o. a. de allianti e met de Rotterdamsch e regee ringsfamili e Vroesen vinden , alwaa r gezeg d wordt , dat Besseltje Pieter Bes'seldochier, de schoonmoede r van den in 162 0 overlede n Rotterdamsche n burgemeeste r Cor­ nelis Pietersz. Vroesen, van ??eerlijke borgers ' van Rot ­ terda m afkomsti g is. Dat dez e Besseltje behoor t tot de doo r den Hee r Uhlenbec k behandeld e familie , blijkt uit het wapen . In het Museu m van Oudhede n te Rotterda m nl. vind t men onde r Catalogu s nrs. 110 6 tot 110 9 een 17° eeuwsch e kwartierstaa t va n de famili e Vroesen, waaro p behalv e een kwartie r van Helmduijnen ook voorkom t een wape n Bessels voo r de moederlijk e grootmoede r van Adriaen Cornelisz. Vroezen. Di t wape n nu is ??in blau w een dwarsbal k (rech t en nie t golvend , zooal s het Armorial Général dit aangeeft) , vergezel d bove n van een leli e tussche n 2 sterren , benede n van een ster , alle s goud ' met een goude n leli e als helmteeken . Dit zelfd e wape n nu, eveneen s met een rechten , dus gee n golvende n dwarsbalk , doc h deze evenal s de sterre n van zilve r en de leli e van goud , kan men vinde n in de Geslachtregister s van Nicolae s Witse n in het Gemeente Archief te Amsterda m voor .... (voornaa m niet vermeld ) Bessels, de vrou w van Pieter van Rijn te Amsterdam , die doo r de n Hee r Uhlenbec k in kolo m 139 vermel d word t als te zijn Elisabeth BesseU. Deze beid e bronnen , ofschoo n in kleure n met elkaa r verschillende , geve n dus een rechte n en gee n golvende n dwarsbalk . Arnhem. R . T. MUSCHART. Bossch(a)a(e)rdt . Voo r een kwartierstaa t word t ge­ zoch t het wape n B. (divers e spelwijzen ) en wel van den schepe n Jan B. te Zoelmon d (1766-73 ) in 1773 , kerkmr. ald . Hi j is geboorti g va n A'dam. Allianti e '. B(h)ijnber(c)k. A. N . 8I) Dez e pos t is nie t verantwoor d in de rekening , doc h kom t voo r in ee n bijlage , gedateer d 9 Maart 1573 . Brooshooft . (XLIX, 155 , 184 , 185) . Het zoeke n naar de 32 kwartiere n van Belia Brooshooft, die in 176 0 te Jellum overlee d als echtgenoot e van Watze Julius Do minicus Bothnia van Burmania, za l wel een ijdel streve n zijn. Zelf s har e ouder s zijn mij niet bekend . Naa r alle waarschijnlijkhei d wa s zij afkomsti g uit den Alblasser waard. Op 25 Sept . 166 2 testeerde n Andries Brooshooft, notaris , wonend e te Giessen-Nieuwkerk , en zijn e huis ­ vrouw Maria Anthonis Borgers voo r notari s J. M. van Osch te Gorinchem . Hun zoo n Anthonie Brooshooft wa s schou t en secre ­ taris van Giessen-Oudeker k en Peursu m en balju w van Slingeland , Brandwijk en Gijbeland. Bij den doo p zijner oudst e dochter , te Giessen-Oudeker k op 9 Maart 1698 , stonde n als getuige n Andries Brooshooft en Belia Visscher. Cornelis Brooshooft, geb . te Giessenda m in 1708 , bal­ juw, schou t en secretari s van Laag-Blokland , had een e dochte r Beliana Maria Brooshooft. Zijn wapenzege l ver ­ toon t een aanzien d geklee d ma n met driekantige n hoe d op het hoofd , de linkerhan d op de zijd e rustende , in de uitgestoke n rechterhan d een plat , ron d bakj e of schaal, helmteeken : de man , uitkomende , met het bakje . Zijn zoo n voerd e hetzelfd e wapen , doch met veranderin g van het bakj e in een krans. 's-Gr. B . v. B. Bye (de) . (L , 186) . Alvoren s het gevraagd e bewij s te leveren , dat beid e t. a. p. genoemd e Gerrifs de Bye identie k zijn, zou ondergeteekend e gaarn e verneme n op gron d va n welk e officieel e bewijze n (gee n familie ­ papieren ) Michiel Matthijszn. de Bye, de koste r der St. Jacobsker k te 's-Gravenhage , een zoon is van Matthijs Jansz. de Bye, vermel d te Hilvarenbee k in 1666 . V. W . W. v. R. Qritters . Gevraag d het wape n deze r verm . oorspr . uit Drent e afkomstig e familie . Bestaa t er een genealogi e van dit geslacht ? El k gegeve n is welkom . A. N . Hame l (van) . (L , 188) . Daar ik doo r toevallig e omstandighede n in den laatste n tijd ook mijn belang ­ stellin g wijd aan het geslach t van Hamel en alhie r in poorterboeken , doop- , trouw - en begrafenisregister s eenig e voor mi j gehee l onbekend e persone n van die n naa m ontdekte , dee d ik daarva n mededeelin g in het Maand­ blad Amstelodamu m van Febr. 1932 , blz . 13 en steld e daarbij de vraa g of ieman d mij kon opgeve n of deze n in relati e stonde n tot het geslach t van Hamel, waarui t de in Amsterda m zoo bekend e professore n ware n ge­ boren . De famili e wis t het niet , en op mijn vraa g ver­ kree g ik gee n oplossing . Maar doo r eige n onderzoe k meen ik die intussche n we l gevonde n te hebben . Ee n en ande r stel t mij teven s in de gelegenhei d eeni g ant ­ woor d te geve n op de vraa g van den hee r Hoffman . Ik mee n nie t ver van de waarhei d af te zijn, als ik beweer , dat de in die vraa g genoemd e Theodorus van Hamel, in 165 2 gehuw d me t Sophia van Wyckersloot, behoor t tot de z.g . Bossch e van Hamei' s in tegenstellin g tot de Geldersch e va n Hamei's , beschreve n in Ned . Patriciaat , jaarg. 6 en in het Stam - en Wapenboe k van Vorsterma n van Oyen , dee l II, blz. 4, die voor ­ zoove r ik voorloopi g ka n vinden , geenerle i ban d me t