De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

245 246 Hiermed e is de moeielijkhei d van den leeftij d opge ­ lost. Wi e de bij dit artike l opgenome n fot o beziet , zal terston d toegeven , dat dit schilderi j zee r we l een 22-jarig e kan voorstellen , en dat daarmed e ook de be­ schrijvin g in den catalogu s der collecti e Wilso n in overeenstemmin g is: ??II est jeune , élégant, ilaleregar d et le sourir e vainqueurs , ses cheveux , bouclés, retom bent sur un vêtement de soi e a reflet s changeants , sur leque l est rabatt u un col blanc' . De kwesti e der kwartieren , waarove r reed s in de Navorsche r van 187 5 een e vraa g wer d gesteld , wa s minde r gemakkelij k te beslissen , maa r dank zij de hulp ­ vaardig e medewerkin g van den hee r R. T. Muschart , is ook te deze n opzicht e de oplossin g gevonde n kunne n worden . Allereers t volg t hie r de beschrijvin g van de op de lijst voorkomend e kwartierwapens . Dez e is opge ­ steld aan de han d van de foto , terwijl de kleure n zijn aangegeve n volgen s aanwijzin g van den directeu r van het museum , Dr Vincen c Kramaf. Ik kies hierbi j de gewon e volgorde , waarbi j eers t ter linkerzijd e de kwar­ tieren van vaderskant , daarn a recht s die van moeders ­ kant worde n opgesom d (recht s en link s hierbi j van den toeschouwe r uit gerekend ) 1 ). Dez e wapen s zijn de volgende : 1. In roo d een goude n keper , vergezel d van drie zilveren , vijfpuntig e sterre n (Roefs). 2. Een rood schuinkrui s op een van gou d en zwar t doorsnede n veld , vergezel d van drie (zilveren? ) ringen , geplaats t op de beneden-schildhelf t (Deys). 3. In zilve r drie roode'zuilen , 2 en 1 (Van Zuylen). 4. In zwar t dri e goude n pijlen , schuinsrecht s ge­ plaats t en schuinslink s gerangschik t (Pijll). 5. In roo d een zilvere n wassenaar , vergezel d van drie goude n muuranker s (Boulyn).