De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

249 250 Vosser . (Utrecht) . Supplement . Aldus word t de naa m aangegeve n voo r een wapen , beschreve n als volgt : â??in gou d 2 zwart e pijlen , schuin ­ gekruis t en ove r een roode n dwarsbal k heengaande' . Rietsta p verwijs t hierbi j naar den naa m Vosch van Roelinksweert, waa r hij dit wape n als le en 4e kwartie r van een gevierendeel d wape n aangeef t en daarbi j ver­ meldt , da t dit kwartie r het wape n Vosch is. En zoo is het ook . De naa m luid t Vosch, ook wel Vos en Voss, maar niet Vosser. He t is een e Utrechtsch e familie , waar ­ van meerder e lede n in de 17° eeuw aldaa r herber g hielde n en waaromtren t men belangrijk e gegeven s kan vinde n in ons Maandbla d 1906 , kolo m 49. Gegeven s betreffend e sterfgevalle n op het plattelan d van de Veluw e uit het Archief de r Geldersch e Rekenkame r seder t de tweed e helf t der 16de eeuw , medegedeel d doo r H. MIJNSSEN. (Vervol g va n L, 219. ) Inv. 4537. Rekening van den Keurmeester van 17 Sep­ tember 1573â??16 September 1574. Fol. 15 verso . (2 Novembe r 1573. ) Wolier JPeelen,kemer linge of kuermoodich , is tho Nykercke n gestoerve n ... . Fol. 15 verso . (29 Mei 157B.) Henrick Wrchmans, kemer linck of t kuermoedich , is tho Putte n gestoerven... . Fol. 15 verso . (. . . . Octobe r 1573. ) Jan Wouters van Rempst, kemerling e oft kuermoedich , is tho Aernhe m in Sunt e ... . 32 ) Gasthuy s gestoerven , die welck e op siju sterffbedd e liggende , heef t hee r Wolte r Vonck , Cappe laen int selv e gasthuys , gedae n een goude n Leuw e end e hem bevaele n nae zijne n doo t den selve n Leuw te geve n dese n keurmeeste r Fol. 16. (4 Juli 1573. ) Weym Wichmans, kemerlin g oft kuermoedich , is in den Ampt e van Ermel gestoerve n ... . Fol. 16 verso . (10 Februari 1574. ) Alzo e in den Jaer e XVCLXX ter Nykercke n een ongehylict e vrouw e per ­ soon , genamp t Grile Maessen, dese r werl t overleede n is ... . (Zi j was doo r wanbetalin g va n hoofdgel d bel mundi g geworden , zooda t de halv e nalatenscha p den Koning toekwam) . Fol. 20 . (24 Novembe r 1573. ) Alzo e in den Jaer e XVCLXXIII tho Reed e gestoorve n is een vrouwepersooen , genaam t Elysabeth 'Mes, gehylickt gewest zijnde aen eenen Roloff Henricxen, sonde r lijffs erve n nae te late n (Zij wa s bastaard-dochte r van Hee r Jaco b Mes , gees ­ telijke. ) Fol. 21 . Henrick Drisz., bastaert , is tho Ep e gestoer ­ ven ... . Fol. 21 . Beintge, gewesene huysfrou van Jan Reyners, bastaert , is tho Begberge n in den Ampt e van Appel ­ door n gestoerve n ... . Fol. 21 verso . Jan van Keppel, bastaert , is tho Ny­ kercke n gestoerve n ... . Fol. 23 . Henrick van Zouivenbalch, een edelman , uyt heym s end e in 't Stich t van Utrech t gebaeren , is in den Ampt e van Putte n gestoerve n ... . Fol. 23 . Die huysfrouw van Jan van Steenbergen, cooperslager , vuytheym s end e van Devente r gebaeren , is tho Vace n in den Ampt e van Ep e gestoerve n ... . 32) Blijken s ee n aanteekenin g in margin e is het St. Catharina gast ­ huis bedoeld . Fol. 23 verso . Merry Lubbertsz., vuytheym s end e vuyt hee t Neede r Stich t gebaeren , is ter Nykercke n gestoerve n . . . Fol. 23 verso . Henrick van Essen, vuytheym s end e vuyte n Stich t van Munste r gebaeren , is tho Willp ge­ stoerven , in den Ampt e van Voerst... . Fol. 24 . Roloff Eibers, vuytheym s end e vuyte n Stich t van Utrech t gebaeren , is inde n Ampt e van Barnefel t gestoerve n ... . Fol. 24. Die zoon van Za. Hanrick van Zouwenbalch, wesend e ee n edelman , vuytheym s end e in den Stich t van Utrech t gebaeren , is . in den Ampt e van Putte n gestoerve n ... . Fol. 24 verso . (22 Me i 1574. ) Hermantgen, Steven Gerritz dochter, in huer e leve n gewesene huysfrou van Herman II illemsz, vuytheym s end e vuyte r Stich t van Utrich gebaeren , soe den kuermeeste r sustiniert , end e inde n Ampt e va n Ep e gestoerven... . (Di t echtpaa r heef t een zoo n gehad , lang vóór bovengenoemde n datu m overlede n als jon g gezel. ) Fol. 25 . Die huysfr. van Mor Janz opten Buyser, vuytheym s end e vuyte n Stich t van Utrich t gebaeren , is in den Ampt e van Barnevel t gestoerve n ... . Fol. 25 verso . Herman Winter, vuytheym s end e van Averysse l gebaeren , is in den Ampt e va n Ep e ge­ stoerve n ... . Fol. 26 verso . Jan Reyntgens, die Jonge, in sijnne n leven onderschol t des Ampt s Reede , vuytheym s ge- â?? baeren , is tho Reed e gestoerve n . . . .,(Laat weduw e en kindere n na. ) Inv. 4538. Rekening vqn den Keurmeester van 17 Sep­ tember 1574â??16 September 1575. Fol. 12 verso . Cornelisken Comelissen, kemerlinc k oft kuermodich , is tho Putte n gestoerve n ... . (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e wa s Cornelisken Cor nelissen in Novembe r 157 4 gestorven) . Fol. 12 verso . Oerritgen Comelissen, kemerlinc k oft kuermoedich , is in den Ampt e van Putte n gestoerve n ... . (Blijkens een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 5 Januari 157 5 wa s zij destijd s ongevee r dri e maande n gelede n gestorve n ) Fol. 16 33 ) van Hoeckel, bastaert , is tho Ep ge­ stoerve n ... . (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bij­ lage va n 20 Decembe r 157 4 wa s hij binne n dit jaar gestorven. ) Fol. 16 . Evert die Wael, bastaert , is tho Vel p ge­ stoerve n ... . (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bij­ lage van 25 April 157 5 liet hij een weduw e na. ) Fol. 18 verso . Jan Arntz., vuytheym s end e in den Stich t va n Utrich t gebaeren , is in 't Vee n gestoer ­ ven .... (Blijken s een in de rekenin g gehecht e bijlag e van 11 Novembe r 157 4 wa s Jan Arndts z in 't Vee n onde r Ed e binne n een half jaar gestorven. ) Fol. 18 verso . Lubbert die Monick, vuytheyms , end e vuyt het Overstich t gebaeren , is toe Veese n gestoerven , inde n Ampt e van Herd e ... . Fol. 19 . Bartolt in den Boisch, vuytheym s eud e van Campervee n gebaeren , is tho Oestenwold e gestoerve n ... . Fol. 19 verso . Truyken die Maerss, vuytheym s ge ­ baere n ... . 33) De voornaa m is weggelaten .