De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

251 252 Fol. 1 9 verso . Lubbe Comeliszen Janz huysfrouv, vuytheym s end e vuy t he t Overstich t gebaeren , i s th o Willp gestoerve n ... . (Blijken s ee n in d e rekenin g ge ­ hecht e bijlag e va n 1 7 Me i 157 5 wa s zi j destijd s ge ­ storve n binne n veertie n dagen. ) Hiermed e is d e publicati e deze r gegeven s voorloopi g afgesloten . VRAGEN EN ANTWOORDEN. Brooshooft . (XLIX, 155 , 184 , 185 , L , 120) , T. a. p . spreek t d e hee r B . v . B . he t vermoede n uit , da t Belia Brooshooft afkomsti g zo u zijn ui t de n Alblasserwaard . Ik mee n d e plaat s va n herkoms t t e kunne n beperke n tot Giesse n Oudekerk . 8 Januari 171 3 compareere n voo r notari s va n Ee k te Gorinche m dhee r Cornelis Brooshooft, schou t e n se ­ cretari s van Giesse n Oudekerk , al s in huwelij k hebbend e Belia Piters Visser, (me t haar broe r e n zuster ) kints kindere n end e erfïgenamen van zal. Dirck Crijnen Visser, overlede n to t Giessendam . Het lijkt we l zeer waarschijnlijk , da t d e later e Belia Brooshoof t genoem d wa s naar dez e Belia Visser. Als Cornelis Brooshooft o p 2 1 Sept . 172 0 opnieu w voor notari s v . Ee k compareert , is hi j ziekelij k e n d e acte word t da n oo k o p zijn verzoe k t e Giesse n Oude ­ kerk gepasseerd . Ui t di e acte blijkt dan , da t hij , com - ?? parant , me t Belia Pieterse Visser sijn overlede n huysvr . zal', o p 6 Juli 171 9 voor de n notari s Joha n va n Aspere n te Giessenda m (wien s protoco l verdwene n is ) ee n tes ­ tamen t gemaak t heeft . Dez e echtgenoot e is du s tussche n Juli 171 9 e n Sept . 172 0 overleden . Cornelis Brooshooft, j m . va n Giesse n Oudeker k e n woonend e aldaar , wa s daa r 1 3 Dec . 169 2 me t Beligje Pieters Visser, j.d . va n Giessendam , getrouwd . Hij wa s ongetwijfel d ee n broe r va n Anthony Broos- , hooft, wie n hi j al s schou t va n Giessen-Oudeker k op ­ volgd e (i k von d he m voor he t eers t in 171 1 al s zoodani g vermeld ) e n ee n zoo n va n Andries Brooshooft e n Maria Borgers, wan t zoowe l Cornelis al s Anthony noeme n hu n eerst e kind Maria, naar hu n moeder , e n bi j he t doope n van beid e Maria's treed t Andries Brooshooft als getuig e op. Het 2 e kind hee t Pieter, naar d e vrouw' s vader , he t 39 Andries naar grootvade r Brooshooft . Bovengenoemd e Pieter wer d 2 4 Juni 169 6 te Giesse n Oudeker k gedoopt . Blijkens he t trouwboe k va n Giesse n Oukerk, Giessen ­ dam e n Peursu m huwe n 6 Februari 172 5 Pieter Broos­ hooft, j. m . va n Giesse n Oukerk e n Isabella Sibilla Elisabeth Oetel 1), j.d . wonend e in t Marleslan t i n d e heerlijkhij t Re k (?) . Uit di t huwelij k wer d 1 2 Januari 172 7 te Giesse n Oudeker k ee n dochte r Belia gedoopt , di e i k voo r d e gezocht e Belia Brooshoof t houd . Het i s mogelij k da t Dirk Crijnen Visser, d e groot ­ vader va n Belia Visser, dezelfd e i s al s Dirk Crijnen, die me t zijn vrou w Aerjaeniie Joosten, won . onde r de n ambacht e va n Giessendam , o p 3 0 Jan . 167 8 voo r no ­ taris Backer t e Hardinxvel d verschijnt . 's-Gravenhage. H . WIJNAENDTS. ') Bi j de n doo p va n haar dochte r schijn t d e naa m geschreve n al s Ghetel. Bruy n (de) . Wi e ka n mi j inlichten , o f Johannes de Bruyn, professo r t e Utrech t o.a . in 1667 , nakomelinge n heef t geha d ? Hi j overlee d + 1677 . 's-Gravenhage. H . WIJNAENDTS. Hame l (van) . (L, 188 , 220) . Al s nazaa t bezi g zijnd e met d e beantwoordin g va n d e vraa g va n de n Hee r Hofïman, omtren t d e echteliede n Theodorus van Hamel en Sophia van Wijckerslooih, troffe n mi j in he t laatst e No. i n kol . 22 0 d e mededeelinge n va n de n Hee r Mr . H. H . Everts ove r dezelfd e aangelegenheid , waarui t ik ?? dankbaa r ?? no g verschillend e feite n kon aanvullen . Mr. Everts meen t nie t ve r va n d e waarhei d a f te zijn doo r te bewere n da t genoemd e Theodorus van Hamel van d e Bossch e va n Hamel' s afstamt , da t di t juis t is , blijkt we l ui t d e omstandigheid , da t zijn vade r Daniël in 1631/3 2 President-schepe n va n den Bosc h was . Dien s vader , grootvade r e n overgrootvade r ware n echte r alle n Burgemeeste r va n Dies t (Luikerland). Van ee n Geldersch e ta k deze r famili e i s mi j echte r niets bekend . Uit d e gegevens , welk e i k va n he t bovengenoemd e echtpaa r bezit , ka n ik he t volgend e mededeelen : De 5 voorvader s i n d e recht e lijn va n Theodorus van Hamel, gehuw d me t Sophia van Wyckerslooth, zijn: I. Cornelis van Hamal, X Emerentia Pijnssen, wa s in 155 0 Drossar d va n Diest . Uit hu n huwelij k werde n gebore n 3 kinderen : a. Cornelis. b. Anna, X Cornelis van Spangen, ridder , burge ­ meeste r va n Antwerpe n 1 ), geb . 2 2 Oct . 1664 , t 2 5 Oct . 1638 , hadde n 3 kindere n : 1 . Philippus, 2. Cornelis, 3 . Justus. c. Daniël, (zi e II) . II. Daniël van Hamal, voo r he t eers t zich schrijvende : van Hamel, X Maria van Geel(e), was Burgemeeste r van Diest . Uit di t huwelij k werde n gebore n (misschie n onde r meer) : III. Franco van Hamel, X Elisabeth Capoens, wa s Burgemeeste r va n Diest . Hieruit (misschie n onde r meer) : IV. Johan van Hamel, f 1619 , X Iheodora van Empel, f 1 2 Me i 1628 . Hieruit (id.): V. Daniël van Hamel, X Geertruyda Kuysiens, wa s President-Schepe n va n de n Bosch . Hieruit 5 kinderen : 1. Iheodore, X Sophia van Wyckerslooth, zi e VI . 2. Gijsbert, advocaat , f 1 5 Nov . 1695 , X Adriana ' van den Berg. Hieruit 1 kind: Elisabeth, X Reinder o f Beinnier van Buuren. (Zie Ned . Leeu w 1928 , blz . 116) . S.Jacobus, Lt . Colonel , X ... . Teelinck. 4. Susanna Geertruyd, X Nicolaas van Boyen, coopman . ') Volgen s sommig e bronne n heett e dien s echtgenoot e Anne de Habnale: Het i n die n tijd i n d e regeerin g va n Antwerpe n gezete n geslach t de Sahnale voerd e echte r ee n gehee l ande r wape n da n d e Hamal's, van wi e d e hie r behandeld e van HameVs zoude n afstammen . Boven ­ dien doe t he t feit , da t dez e Anna v. S. omstreek s denzelfde n tijd gebore n moe t zijn al s Johan van Hamel (IV) , d e kleinzoo n va n haar opgegeve n broede r Daniël, on s vermoede n da t zi j i n bovenstaand e genealogi e nie t o p haar plaat s is . ?? Red .