De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

253 254 Hieruit 2 kinderen : a. Daniël. b. Mechtelina, X Gerardus van Grimbergen. 6. Maria, X 1* Jeremias de Laai , 2e Richardus Terbreggen. 1 kind: Hendrik Terbreggen. VI. Iheodore of Theodorus van Hamel, X Sophia van Wyckerslooth, wa s coopma n te Fort Orang e in Nieu w Nederland . Uit di t huwelij k werde n gebore n 2 kinderen : 1. Catharina Mechtelina. 2. Daniël, zi e VII . VII. Daniël van Hamel (9 Juli 1653- 4 April 1692 ) X Susanna van Herzeele (17 Juli 1665- 2 Me i 1746) . Uit di t huwelij k werde n gebore n 4 kinderen : 1. Catharina Christina, geb . 14 Aug . 1687 . 2. Pieter Theodore (16 Sept . 1688-1 9 Jan . 1732 ) X Maria Testas. Hieruit 1 zoon : Pieter Daniël (1729-1776 ) X Helena Wilhel- mina Six (27 Jan . 1730-Oct . 1769) . Volgen s Mr . Everts hadde n dez e echteliede n 5 zoon s en 5 dochters , mijn e aanteekeninge n vermelde n slecht s 4 kinderen , n.1. : a. Abraham Louis, geb . 11 Sept . 1755 . b. Catharina Hendrina, geb . 1 Dec 1757 . c. Jan Willem, geb . 22 Maart 1764 . d. Elisabeth Maria, geb . 28 Aug . 1765 . Het is natuurlijk mogelijk , da t er tussche n 1757-176 4 en 1765-176 9 no g 6 kindere n ge­ bore n en jon g gestorve n zijn, doc h verde r is mij omtren t dez e fam . niet s bekend . 3. Daniël, X Catharina Augusta Behn. Hieruit zijn gebore n 4 kinderen : t a. Daniël Hendrik, X Catharina Bukking. b. Pieter, X Margaretha Johanna Six, waarui t 1 dochter : Christina, X le . .. ., 2e Frans v. d. Velden. c. Theodore Pieter, X .. . � Knobbout, waarui t 2 dochters : 1. Marie Louise, X ds . Rudolph Baalders. 2 d. Carolina, X Jasper Dabenis, waarui t 3 kinderen : Hendriëtha Philippina, Willem Karei, Sybrand Johannes. Behalv e de drie , ook doo r de n hee r Everts vermeld e kindere n was er nog een vierd e zoon,nl . 4. Johannes Mattheus, zie VIII. VIII. Johannes Mattheus- van Hamel, gebore n te Nante s 16 Sept . 1692 , vluchtt e in 170 2 naar Rotterdam , werd daa r 21 Maart 171 0 genaturaliseerd , legd e 12 Febr. 171 2 aldaa r den Burgeree d af, trouwd e op 4 Sept . 171 8 me t Christina Elisabeth Scheffer (27 Dec . 1692-2 5 Maart 1761 ) en overlee d 11 April 1758 . Uit hu n huwelij k werde n gebore n 7 kinderen : 1. Daniël Theodore, zie hiern a sub IX . 2. Johan Willem, geb . 21 Jan . 1721 , f 18 Sept . 1755 . 3. Pieter, geb . 15 Juli 1722 , f 8 Nov . 1766 , X Sara Justina van Overmeer. Green e kinderen . 4. Henriëtte Catharina, geb . 7 Jan . 1714 , X ds . Rudolph Kemper. Hieruit 6 kinderen : a. Sara, geb . 7 Juni 1757 . b. Christina Wilhelmina, geb . 18 Oct . 1759 . c. Jan Pieter, geb . 5 Aug . 1761 . d. Daniël Theodorus, geb . 23 Dec . 1763 . e. Agneta, geb . 24 Dec . 1766 . f. Hendriëtha Jacoba, geb . 28 Nov . 1769 , f 28 Febr. 1770 . 5 Hendrik Christiaan, geb . 10 Oct . 1725 , t 18 Oct. 1764 . 6. Johan Mattheus,' geb . 23 Juni 1728 , f 1 Juli 1729 . 7. Johan Mattheus, geb . 6 Sept . 1730 , t 8 Dec . 1735 . IX. Daniël Theodore van Hamel, gebore n 6 Juli 1719 , werd 20 Jan . 173 8 Burge r van Utrecht , trouwd e aldaar 12 April 174 5 me t Anna de Kempenaer (7 April 1718-1 1 April 1793 ) en overlee d te Viane n 28 Juni 1782 . Uit hu n huwelij k werde n gebore n 3 kinderen : 1. Johannes Mattheus, geb . 17 Jan . 1746 , f 27 Nov. 1748 . 2. Christina Goverdine, geb . 29 Jan . 1750 , f 30 Juni 1752 . 3. Daniël Iheodore, zie X. X. Mr . Daniël Theodore van Hamel, geb . 18 Dec . 1751 , f 30 Maart 1805 , huwd e 15 Dec . 179 6 me t Judith van Blaaderen (late r echtgenoot e van Pieter Cornelis Monhemius) f 14. Oct . 1824 . Uit hu n huwelij k wer d gebore n 1 dochter : XI. Anna Iheodora van Hamel, geb . 6 Dec . 1800 , f 30 Oc t 1869 , huwd e 1°. Anlhonius Johannes Verwey (27 Jan . 1797- 7 Nov. 1830) . 2°. Otto Jacob Vorsselman de Heer (4 Maart 1811 - 8 Nov . 1862) . Uit haar 19 huwelij k werde n gebore n 4 kinderen : 1. Otto Pieter Verwey (2 Jan . 1821-3 1 Maart 1888 ) X Wilhelmina Debetha van Gendi de Leeuw (12 Aug . 1831-2 1 Dec . 1862) . 3 kindereu , alle n kinderloo s overleden . 2. Julia Iheodora Petronella Cornelia (1 2 Dec . 1821- 9 Dec . 1865 ) X Otto Pieter Bennewitz (23 Aug . 1820-1 7 Me i 1879) . Hieruit 9 kindere n w. o.: Anna Iheodora B. (22 Sept . 1847-2 7 Oct . 1922 ) X Dirk Catharinus Valewink (17 Me i 1844-2 1 Juni 1905) . Waaruit 1 kind: de ondergeteekende . 3. Jacoba Adriana Cornelia (3 Aug . 1823- 2 Oct . 1866 ) X Isaac Rookmaaker (18 Dec . 1817-1 1 Oct . 1876) . Hieruit 11 kinderen . 4. Adriana Cornelia Petronella (22 Jan . 1825-3 0 Dec. 1915) . Of dez e 11 generatie s tellend e famili e van Hamel nu werkelijk uitgestorve n is, hang t at van de vraa g of de navolgende n mannelijk e afstammelinge n hebbe n -nage ­ laten , hetgee n mij echte r nie t beken d is, doch misschie n wel doo r een weiwillende n leze r kan worde n medege ­ deeld : 1. De Lt . Kol . Jacobus van Hamel, gehuw d gewees t met ... . Teelinck, hiervoo r sub V 3 genoemd . 2. Abraham Louis, en