De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

255 256 3. Jan Willem van Hamel, sub VII 2 a en c genoemd , terwijl oo k omtren t de n levensloo p va n Johan Willem en Hendrik Christiaan van Hamel, su b VIII 2 e n 5 genoemd , niet s beken d is . Oosterbeek. G . D . C . VALEWINK. Hooghwoud . (L , 222) . Mij is gee n Jacob (van) Hoogh woud al s schepe n van Alkmaar bekend , doc h wel een Jan Pietersz. Hoogwout, i n 161 8 Raad van Alkmaar e n over ­ lede n i n 1619 . Dien s wape n is : â??in zilve r ee n geplant e groen e boom' , wel k wape n eveneen s gevoer d wer d door Cornelis Jansz. Hoochwoude van Meerenborch, i n 1612 schepe n va n Hoor n e n doo r Maria van Hoogwoud, overlede n i n 1665 , d e vrou w va n Anthony Nicolaesz. Bruyning, moederlijk e grootvade r va n de n Delftsche n secretari s Mr . Bruno van der Dussen. Arnhem. R . T . MUSCHART. Louis . Genealogisch e gegeven s verzoch t aangaand e deze familie , waarva n beken d is : I. Jan Pieter Louis, gebore n 1792 , majoor , gehuw d met Johanna Egenhof, geb . 1795 . Uit di t huwelijk : II. Jan Pieter Louis, geb . Coevorde n 9 Dec . 1817 , overl. 1858 , commie s 's Rijks belastingen , trouwd e (waar­ schijnlijk t e Hoorn ) Maria Spoelder, geb . Hoor n 1820 , overl. vóór 1866 . Uit di t huwelijk : a. Jan Pieter, geb . Hoorn . 1843 . b. Wessel, geb . Raalt e 1846 . c. Johanna Frederika, geb . Zwoll e 1846 . d. Hermannus Everhar dus, geb . Zwoll e 1849 . e. Johanna Maria, geb . Tubberge n 25â??12â??1850 . f. Frederik Carel, geb . Rijssen 19â??10â??1853 , overl . Rijssen 23â??7â??1866 . Tjimahi. HASSEBROEK. Pere z (de)-Eckhardt . (L, 157 , 222) . Pierre Jean Bah tiste de Perez de Baron, geb . te 's-Bosc h 1 Dec . 1803 , st. t e Badjoa o p Celebe s 1 6 Maart 1859 , wa s Vice Presiden t v . d . Raad va n Ned . Indië enz . Hi j wa s ee n zoon va n Adrianus Josephus Oislenus e n va n Joanna Catharina Maria Le Heu. Jeannette Sophie Echardi, gebore n t e Kaap d e Goed e Hoop ' 1 0 April 1806 , st . t e St . Gilles bi j Brussel 2 4 Sept . J877 . 's-Gravenhage. J . A . HOEUFFT. Van d e 2 i n he t A. G. beschreve n wapen s is dat me t do 2 leeuwen , di e ee n menschenhoof d vasthouden , va n een Rotterdamsch e regeeringsfamili e i n d e 17 ° eeuw , waarto e oo k o . a . behoor t Anna Nicolaesdr. de Reus, de vrou w va n de n Admiraal Piet Hein, wel k wapen , behouden s d e kleuren , volmaak t overeenkom t me t da t van d e 18 a eeuwsch e famili e 't Hooft t e Dordrecht . Omtren t d e famili e de Reus, di e d e 3 leeuwe n voer t of voerde , i s mi j niet s bekend , duc h juist di t wape n doe t mi j aa n d e Zuidelijk e Nederlande n denken , omda t van d e mij bekend e wapen s me t 3 leeuwe n e r vele aldaar' thui s hooren . Reu s (de) . (L , 222) . Hoewe l i k d e vraa g va u de n geachte n inzende r nie t beantwoorde n kan , wil ik ZEdl. er toc h o p wijzen , da t e r behalv e d e 2 i n he t A . G . vermeld e familie s de Heus nog meerder e ander e familie s van deze n naa m i n d e Noordelijk e Nederlande n bestaa n hebben . Mi j te n minst e zijn behalv e dez e 2 wapen s nog 6 ander e va n deze n naa m bekend , 'gevoer d o . a . door een e familie , di e in d e 2 ° helf t de r 17 ° eeuw i n de regeerin g va n Gorinche m zat , va n een e famili e de Reus, oo k al s de Reuze, die Roess e n de Rues voor ­ komende , i n d e 16 a eeu w i n d e regeeringe n van Culem borg e n Schalkwijk , va n de n Rotterdamsche n schepe n Maarten de Reus i n 1638 , va n eene n Jan de Reus, i n 1760 colone l va n d e burgeri j te Harlinge n e n van eene n Dordrechtsche n notari s Jacobus Johannes de Reus i n 1838 . Arnhem. R . T . MUSCHART. Schage n (van) . (XXXVIII, 71 , 230 , 261. ) Toevalli g vond ik , no g we l te Gorinchem , d e ouder s van Job van Schagen. Aldaar compareerd e nl . voo r notari s P . d e With (Alg . Rijks Arch. dl . 4029 ) o p 1 9 Oct . 1 685 Hen­ drick van Schagen, woonachtig h to t Breeda , etc . en be ­ kend e schuldi g te zijn aan Jufïr. Jennelte Wijtens wedu w van sal . Pieter van Schagen med e to t Breeda woonachtigh , sijne moeder , dsomm e va n twe e duysen t twe e honder t car. gul . etc , waarva n hi j 5 % interes t za l betale n to t het overlijde n va n zijn moeder , alswannee r sijne n broe ­ der Job van Schagen to t egalisati e voorui t sa l proffi teere n etc . Compareerde n med e dvoorn . Jennelte Wijlens (zij teekent : Jenneken Heyndrick Weytens) e n Sr . Job van Schagen etc . 's-Gravenhage. H . WIJNAENDTS. Schenc k va n Nidegge n (L , 189 , 223) . Aanvullinge n voor d e opgaand e mannelijk e lini e zijn t e vinde n i n ' Geschichte der Familie Schenk von Nydcggen, Köln und Neusz . 1860 . Daarin kom t ook , blz . 8 8 e n volg. , ee n merkwaardi g verhaa l voo r ove r he t huwelij k van Derich Schenk von Nydeggen me t Alheit Cüsters. D e schrijver van he t wer k wa s Heinrich Ferber ui t Dusseldorp , secretari s va n de n graa f va n Hoensbroeck . M. W . G . Onbeken d wapen . Onderget . bezi t ee n geteeken d portre t va n ee n vermoedelij k Antwerpsch e aanzienlijk e dam e ui t he t eind e de r 16 d e eeuw . Indie n althan s d e toenmalig e arceeringe n me t d e hedendaagsch e overeen ­ stemmen , kan haar wape n worde n beschreve n al s volgt : Gedeeld . I: in blau w 3 zilvere n bree d uitloopend e kruisen , vergezel d in he t schildhar t va n ee n zespuntig e zilvere n ster (breuk?). II : in zilve r ee n blauw e schuinbalk , be ­ laden me t 4 zespuntig e goude n sterren . Welk e dam e kan di t wape n gevoer d hebben ? V. A . S . INHOUD 1032 , N«. 8 . Bestuursberichten . â?? Wille m d e Charon d e Saint-Germai n e n zijn e nakomelingen , doo r W . Wijnaendt s va n Eesandt . â?? D e famili e va n de schilder s Bourss e e n d e Nise , doo r F . G . Waller. â?? Ee n Neder landsc h schilderi j t e Praag, doo r Dr . A . J . va n d e Ven . (Me t ee n plaat) . â?? Onjuist e name n e n wapen s va n Nederlandsch e geslachte n in he t Armorial Général va n J . B . Rietstap , doo r R . T . Muschar t (Vervolg) . â?? Gegeven s betreffend e sterfgevalle n o p he t plattelan d van d e Veluw e ui t he t archie f de r Geldersch e Rekenkame r seder t de tweed e helf t d e 16 * eeuw , medegedeel d doo r H . Mijnssen . (Slot ) â?? Vrage n e n antwoorden : Brooshooft , Bruyn (de) , Hame l (van) , Hoogh ­ woud , Louis, Pere z (de)-Eckhardt , Reu s (de) , Schage n (van) , Schenc k van Nideggen . â?? Onbeken d wapen .