De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw'. BESCHERMHEER: Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN, HERTOG VAN MECKLENBURG. Dit bla d verschijn t aan het begi n van ieder e maan d en word t aan alle lede n van het Ge ¬≠ nootscha p toegezonden . Bijdrage n en correspondentie , bestem d voo r het Maandblad , zoomed e opgave n va n adresveranderin g geliev e me n te uchte n tot den redacteu r Dr . Te . R. VALCK LUCASSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. Correspondentie , bestem d voo r het Bestuur , geliev e me n te richte n tot den secretari s Dr. E. J. THOMASSEN a TUOESSINK VA N DER HOOP, Sweelinckstraat 50, 's-Gravenhage. Alle overig e correspondenti e (nie t be¬≠ stem d voo r Bestuu r of Redactre ) te richte n aan het Burea u va n he t Genootschap , Bleijenburg 5, 's-Gravenhage. De redacti e van het Maandbla d wijs t er nadrukkelij k op, dat zij niet aansprakelij k is voor de strekkin g of den inhou d der onderteekend e stukken . isr¬į. 9. Bij dit numme r word t een plaat verzonden , behoorend e brj het artikel: Nog iets over den grafstee n van Adriae n de Wael van Vronesteyn . BESTUURSBERICHTEN. Het Bestuu r geef t met leedweze n kenni s van het over ¬≠ lijden van de H.H . Mr J. 'Th. Endtz, in leven Vice Presiden t van den CentralenRaa d van Beroep , te utrecht , , en G.‚??van B√ľ√ľren ¬ęv,an¬ĽH eys t, 'te1 's-Gravenhage , respectievelij k seder t 1919 en 1912 gewoo n lid van het Genootschap . Adreswijzigingen : Hie Jaargang. Jhr. A. CALKOEN Amersfoort. Vondellaan 35. Mr. Dr. L. CARSTEN Paris (7e). Bve Jean Carri√©s 6. F. W . DONKERSLOOT Amersfoort. Thorbeclceplein 2. Ds. J. P. ENKLAAR Delden. Oudste Pastorie. Mr. F. W. FABIUS Almelo. Hofstraat 19. Ir. WILLIAM J. HOFFMAN New York City. 56 West 87 Street. H. W. M. J. NIEUWENKAMP ... . Doorn. Wilhehninaweg 27, ‚??De Neyencarnp'. R. H. M. VERSPYCK Brussel. Rue du Monast√®re 44. Algemeen e Vergaderin g van het Genootscha p op Zaterdag 28 Mei 1932 . Aanwezi g ziJD de Eereleden : Jhr. Mr. F. Beelaert s van Blokland , Jhr. Dr. W. A. Beelaert s van Bloklan d (Voorzitter) , Jhr . Mr. Dr. E. A. van Beresteyn , het correspondeeren d lid W. Wijnaendt s van Resand t en. de gewon e leden : J. K. H. de Roo van Alderwerelt , W. C. J. Alpherts , Prof . Dr. J. F. van Bemmelen , K. F. L. Bosch, Jhr . H. de Brauw , W. J. J. C. Bijleveld , M. R. H. Septembe r 1932 . Calmeyer , H. H. van Dam , Ir. D. W. van Dam van Hekendorp , Mevrou w M. L. H. Drucker‚??Croise t van √ľchelen, Prof . Jhr . Dr. G. J. Elias, Dr. H. E Enthoven , G. F. E. Gonggryp , Ir. M. R. Idem a Greidanus , J. de Groot, G. H. J. Gijsberti Hodenpijl , Mr. A. Haga , J. van Hasselt , C. S. Sixm a baro n van Heemstra , J. Herdtman , Jhr. Mr D. J. P. Hoeufft , Jhr. J. A. Hoeufft , F. van Hoog ¬≠ straten , J. S. F. van Hoogstraten , Dr E. J. Th.aTh. van der Hoop , Dr. L. W. A. M. Lasonder , Jhr. Dr. Th. van Rbeinec k Leyssius , Dr. Th. R. Valck Lucassen , J. P. de Man, A. van der Marei, A. Merens , G. Haitsm a Muiier , J. A. M. van Oord t van Bunschoten , Mr. D. F. Pont , Mej. Mr . E. C. M. Prins, J. Reepmaker , W. M. C Regt , A. F. J. Romswinckel , W. A. van Rijn, Mr. A. P. van Schilfgaarde , H. J. A. van Son, A. P. M. A. Stor m de Grave, H. W. van Tricht, Mr. N. Vern√®de, Jhr . G. M. Verspyck , W. C. J. J. baro n van Voors t tot Voors t en J. M. van Haersm a de With . De Voorzitte r open t de vergaderin g en deel t med e dat de notule n der vorig e jaarvergaderin g in het maand ¬≠ blad zijn afgedrukt , waarn a dez e worde n gearresteerd . Op voorste l van den Voorzitte r word t een telegra m van hulde gezonde n aan Zijne Koninklijk e Hooghei d den Prins der Nederlanden , Beschermhee r van het genoot ¬≠ schap . Het jaarverslag , door den Secretari s gelezen , geef t tot geen e opmerkinge n aanleiding , het zal in het maandbla d worde n afgedrukt . Door de commissi e tot het nazie n der rekenin g van den Penningmeester , bestaand e uit de heere n van Son en Gonggryp , word t bij mond e van den heer van Son versla g uitgebracht . De commissi e stel t voor , den Pen¬≠ ningmeeste r onde r dankbetuigin g te dechargeeren , aldu s word t besloten . De aan de beur t van aftredin g zijnd e bestuurslede n W. J. J. C. Bijleveld , Dr. E. J. Th. 'a Th. van der Hoop en Jhr . H. Trip worde n herkoze n en aanvaarde n hun benoeming .