De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

Algemeen e Kennisgevingen . Benoemin g van gewon e leden . De gewon e leden van het Genootscha p worde n op voor­ dracht van ten minsteeën lid , na gehoude n ballotage , door het Bestuu r benoemd . Opgav e van eandidaat-Iede n geliev e men te richte n tot den Secretaris . Contributie . De jaarlijksche contributi e voo r de gewon e lede n bedraag t t 10.?? , ingaand e op I Januari. Men geliev e dez e te voldoe n doo r stortin g vóór 1 Maart op postrekenin g n'. '2001 0 van den ??Penning­ meeste r va n het Genootschap ' of door toezendin g per postwisse l aan dien s adre s (Jhr . H. Trip, Hassau Zuylentteinstraal 8, s-Qravtnkage). Na 1 Maart zal ove r de verschuldigd e contributi e met verhoogin g van tnningskogte n worde n beschikt . Nieuw e leden , die in den loo p van het jaar tot het Genootscha p toetreden , gelieve n hunn e contributi e op de hierbove n aangegeve n wyz« te voldoe n vóór het verstrijke n van de miand , volgend e op die van hunn e benoeming , bij gebrek e waarva n als bove n zal worde n gedisponeerd . Dezelfd e bepalinge n gelde n m.m . voo r de abonne ­ men ts (relden . Abonnemente n op liet Maandblad . Voor niet-le d en van het Genootschap , alsmed e voor bibliotheke n en archieven , is het Maandbla d ver­ krijgbaar tege n een e abonnementsprij s van f 10.?? . Men geliev e zich hiervoo r op te geve n bij den Redac ­ teur va n het Maandblad . Zie voor de wjjz e van betalin g hierbove n onder : Con­ tributie . Overdrukken . Indien vau bijdrage n voor het Maandbla d overdrukke n worde n gewenscht , moe t hiervan , onde r opgav e van het benoodigd e aantal , reeds bij de toezendin g de r copi e aan den liedacteu r kenni s worde n gegeven . De prijs bedraag t voor 1??1 5 expl . f 1.??, f 2.?? , f 3.?? , en f 4.?? respect , voor L f en 1 heel vel (1»1 blz.), waarbi j in het oog te houde n is, dat 1 blz, der overdrukke n onge veer overeenkom t met J kolo m van liet Maandblad . Voo r meer dan 15 exempl . treed t een e matig e verhoogin g in. Medewerkers , die zich met extra-nummer s van het Maandbla d zoude n wille n tevrede n stellen , kanne n deze verkrijge n a f0 10 per stuk . Aangezie n dez e nummer s echte r speciaa l voor de aanvrager s moete n worde n gedrukt , is ook in dll geva l opgav e van het, gewenscht e aanta l bij de toezendin g der copi e noodzakelijk . Losse exemplare n en oud e jaargange n van het Maandblad . Losse exemplare n van het Maandbla d zijn. voor zoove r leverbaar , aan het Hareau va n het Genootscha p verkrijgbaa r af 1.?? . Voo r complet e oud e jaargange n is de pry s vastgestel d in verhoudin g 'ot de groott e van den aanwezige n voorraad . Bibliothee k en Verzamelinge n van het Genootschap . De Verzamelinge n van het Genootschap , in­ clusief de Bibliotheek , gevestig d Bleyenburg 5 te 's-Qravenhage, zyn voor de lede n toegankelij k iede r en Maand au' van 94??1 2 en van 2?? 5 uur . Inlichtingendienst . Ten behoev e van de lede n is een inlichtingen ­ diens t ingesteld , die tege n onderstaan d tarie f uit de talrijke verzamelingen , welk e het Genootscha p ten dienst e staan, gegeven , op genealogisc h en heraldisc h gebie d verstrekt . Voor de beantwoordin g van elk e gesteld e vraa g word t by de iuzendin g aan het Bureau va n het Ge ­ nootscha p een bedra g van 10.5 0 in postzegel s inge ­ wacht , met dien verstande , dat inlichtinge n op verschillend e vragen , in één brie f samengevat , elk afzonderlij k in rekenin g worde n gebracht . Wannee r er echte r aanleidin g bestaa t om verschillend e vrage n in verban d met hare n aard als één vraa g te beschouwen , kan ?? ter beoordeelin g doo r het Bestuu r ?? dit tarie f worde n verlaagd . Vragen, welk e niet van het verschuldigd e bedra g /.fjn vergezeld , worde n onbeantwoor d terzijd e gelegd . Den lede n word t ernsti g in overwegin g gegeve n slecht s dan een beroe p op de kolomme n van het Maandbla d te doen , wannee r de inlichtingendiens t gee n uitkoms t moch t bieden . Maandelijksch e Bijeenkomsten . Op den eerste n Maanda g va n ieder e maaud , des n.m . ten 4J ure , hebbe n ledenbijeenkomste n plaat s en wel gedurend e de maande n Octobe r tot en me t Mei in Café Restaurant ??de Kroon', Spui 10, te 'sQraven hage en gedurend e de maande n Juni to t en me t Septembe r in Hotel Witte Brug te Scheveningen. Bovendie n hebbe n op den eerste n Zaterda g der maande n Octobe r tot en me t Juni, des n.m . ten 3 ure , in het gebou w Koningstraat 21 te Arnhem bij­ eenkomste n plaat s van de Groep van in Gelderlan d wonend e leden . Dez e bijeenkomste n zjjn ook voor de overig e lede n van het Genootscha p toegankelijk . Wekelijk8ch e Portefeuille . Voor de te 's-Gravenhag e woonachtig e lede n bestaa t gelegenhei d zic h te abonneere n op een e wekeljjksoh e portefeuill e me t tijdschriften , waarvoo r hunn e jaar lyksch e contributi e met f 5.?? word t verhoogd . Men geliev e zich hiervoo r op te geve n aan het Bureau van het Genootschap , waarhee n ook alle correspon ­ dentie , de portefeuill e betreffende , dien t te worde n gericht .