De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

By beslui t va n de n Gouverneur-Generaa l va n Nederlandsch-lndi ë is goe d ge vu n d en: 1.6 Augustu s 1931 , n°. 9, aau Hermanus Sehuwat, te Araboina , en zijnen wettige n nakomelinge n te vergunne n zich voortaa n te noeme n Karseboom Sehuwat-, 2.26 Septembe r 1931 , n°. 3, aan de minderjarig e pleeg ­ dochte r van K. Branies en dien s echtuenoot e Tiah, te Malang , bj den doo p genaam d Catherina, te ver ­ gunne n den geslachtsnaa m ffrandes aan te nemen , 3.80 Septembe r 1981 , n°. 32, aan Kariamat, te Ponorog o (Oost-Java) , te vergunne n den geslachtsnaa m Kariamat aan te nemen : 4.6 Octobe r 1931 , n°. 30, aan Cadir Hadji Achmad, te Bangil (Oost-Java) , te vergunne n den geslachtsnaa m Achmad aan te nemen , 5.6 Octobe r 1931 , n° . 31, aan Tjokrodihardjo, te ver ­ gunne n den geslachtsnaa m Tjokrodihardjo aan te nemen , 6. 13 Octobe r 1931 , n» . 43, aan Carly, minderjarig e pleegdochte r va n W. Heijligers en zjjne echtgenoot e E. J. Orashuis, ie Bandoeng , te vergunne n den ge­ slachtsnaa m Heijligers aan te nemen , 7. 19 Octobe r 1931 , n°. 42, aan Kiagoes Hadji Nangning bin Kiagoes Hadji Abdoellatip, te Moear a Enim (Pa lembang) , te vergunne n den geslachtsnaa m Abdoellatip aan te nemen , 8.19 Octobe r 1931 , n° . 43, aan Willem Edwardt van Muijen, gebore n te Soerabaj s 21 Juni 1918 , te ver ­ gunne n zijne n geslachtsnaa m Edwardt van Muijen te verandere n in dien van de Oroot.